Title 9. Ajojahti jatkuu.
9. Yrjö Reinikainen/Yrjö Reinikainen KY:n verotus v.1987, valitusprosessi ja lopullinen päätös v.1996

9.16


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

”siihen ei tarvita kuin verottajan palveluksessa työskentelevän lähetin tai siivoojan laatima synteettinen tarina”. Vastavuoroisesti jos yritys viivyttelee veron maksuista, seuraa pian ulosottoviranomaisten käynti ym. seuraukset. Tämä on nykyistä hallintotapaa, ja konvenanssi, - se on perustuslain peräänkuuluttamaa ”hyvää hallintotapaa” sekä kansalaisiin suunnattua ”perusoikeusmyönteistä tulkintaa sekä yhenvertaisuutta” Se on hoviväen toiminnan seuraus tiivistyneestä viranomaisyhteistyöstä, jonka vaikutuksesta suuntaamme kohti kansallissosialismia.

Päätän tämän muistion Urho Kekkosen sanoin: Talo elää tavallaan "vieras" tulee ajallaan.

Muistio laadittu Espoossa, maaliskuussa 1998
--------------------------------------


Pos.9.6. Kantelu ja Eduskunnan Oikeusasiamiehen vastaus

Päätin kysyä eduskunnan oikeusasiamieheltä, onko asiassa menetelty oikein. Lähetin seuraavan kirjeen:


Oikeusasiamiehen toimisto, 00120 EDUSKUNTA

Asia: Tutkimuspyyntö toissijaisesti lausuntopyyntö Espoossa 9.9.1998

Viite: Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös Diaari nro 813/3/96

Lähetän muistion edellisessä viitekohdassa mainittuun päätökseen liittyvän asian taustasta, kuin myös kopiot kirjeenvaihdosta aineistoa koskien. Samalla toimitan tiedoksenne tietosuojavaltuutetun toimiston kirjeeseeni antaman vastauksen.

Pyydän Oikeusasiamiehen toimistoa selvittämään. Onko Hämeen Lääninoikeus sekä Keski-Suomen lääninoikeus toimineet oikein jättäessään tutkimatta sekä tekemättä päätöstä verotuksestani johonka olen hakenut muutosta. Samoin pyydän lausuntoanne siitä kenelle verotuspäätöksen oikeellisuuden ratkaisu asian nykytilanteessa kuuluu.

Toissijaisesti pyydän selvittämään miksi kirjanpitoaineistoa ole palautettu pyynnöstäni huolimatta, ja onko aineisto lainkaan ollut Keski-Suomen Lääninoikeudessa, jonne asian käsittely oli siirretty.

Yrjö Reinikainen / Co. Yrjö Reinikainen Ky
Olarinluoma 15, 02200 Espoo

---------------------

Saan vastauksen:

Eduskunnan oikeusasiamies 27.1.1999 lähettämässään vastauksessa toteaa mm. että Keski-Suomen lääninoikeus on 1.9.1996 tulleen lääninoikeuslain nojalla tullut voimaan yhteinen tuomiopiiri. Apulasioikeusasiamies Jaakko Jonkka lausuu asiasta seuraavasti: ”Keskisuomen lääninoikeus on 11.6.1997, numero 395, tekemässään päätöksessä tulkinnut tilannetta niin, ettei Teillä ollut asiassa enää siinä vaiheessa oikeussuojan tarvetta, koska veron periminen teiltä ei enää ollut mahdollista. Keski-Suomen lääninoikeus on ratkaissut asianne sille lain mukaan kuuluvan harkintavallan nojalla. ”Keski-Suomen lääninoikeudelta 4.1.1999 saadun tiedon mukaan, kaikki asiaanne liittyvät asiakirjat on palautettu vuonna 1987 verotuspaikkananne olleeseen Hämeenlinnan verotoimistoon.”

Lisäksi lausuu asiassa: ”Korkeimman hallinto-oikeudelta 28.12.1998 saadun tiedon mukaan ette ole valittanut säännönmukaisessa valitusajassa Keski-Suomen lääninoikeuden 11.6.1997 antamasta päätöksestä, joten se on tullut lainvoimaiseksi. Päätöksen lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että päätöstä ei voida enää valituksesta muuttaa. Tällainen päätös on mahdollista ainoastaan purkaa, jos siihen löytyy hallintokäyttölain 63 §:ssä mainittu aivan erityinen syy. Purkamisesta päättää korkein hallinto-oikeus sille tehdystä hakemuksesta.”

--------------------------------------------

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>