Title 9. Ajojahti jatkuu.
9. Yrjö Reinikainen/Yrjö Reinikainen KY:n verotus v.1987, valitusprosessi ja lopullinen päätös v.1996

9.17


Nuija

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Pian eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastauksen jälkeen saan Hämeen verotoimistolta kirjeen. Siinä kerrotaan KY:n vuotta 1987 koskevan kirjanpitoaineiston sijainnista ja pyydetään noutamaan se heiltä.

Jaakko Jonkka on oikeassa sen suhteen, että valittaa pitää kokopäivätoimisesti. Se onko siitä mitään laadullista hyötyä? voin lausua on, siinä oppii valittamaan, siinä kaikki hyöty. Edellisestä apulaisoikeusasiamiehen vastauksesta käy kirjaimellisesti ilmi, että koska verottajalla ei ole mahdollisuutta enää periä? ei myöskään verovelvollisen vaatimuksesta - virheellistä päätöstä tarvitse korjata - tai suorittaa takaisin aiheetta perittyjä veroja. Toisin sanoen Ei haluttu antaa myöskään verovelvolliselle oikeutta periä! Mitä verovalituksella tavoitellaan?

Näkemykseni mukaan Jaakko Jonkan olisi tullut muistuttaa Keski-Suomen lääninoikeuden jäseniä perusoikeusuudistuksen sisällöstä! Perusoikeuksista mm. PL 22 § lausuu: Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Edellinen liittyy vahvasti myös virkamiestoimintaan verotuksessa ja on omiaan antamaan suoja mielivaltaa vastaan, sekä toimii lähtökohtaisesti oikeudenmukaisen oikeusjärjestyksen ja oikeudenmukaisuuden turvaajana.

>>Perusoikeusuudistuksessa (HE 390/1993 vp, s.75) korostettiin, että turvaamisvelvollisuus koskee perusoikeuksien toteutumisesta paitsi julkisen vallan ja yksityisten välisissä myös yksityisten keskeisissä suhteissa: Pekka Hallberg<< Perustuslain 81 §:ään sisältyy säännös verotuksen lainalaisuudesta. Tämän legaliteettiperiaatteen mukaan lainsäädännön on sisällytettävä säännökset veron määräämisen perusteista, verovelvollisuudesta ja verovelvollisen oikeusturvasta.

- Asetus verotusmenettelystä sääntelee verotarkastusmenettelyyn liittyviä normeja. Asetuksen 2 §:ssä on säännökset mm. verotarkastuksen aloittamisesta, verovelvollisen kuulemisesta sekä verotarkastuskertomuksesta ja sen sisällöstä.
- Verotusmenettelyasetuksen 3 § puolestaan määrittelee verotarkastuksessa esitettävän aineiston ja omaisuuden, verotarkastuksen suorittamispaikasta säädetään asetuksen 4 §:ssä.
- Ennakkoperintämenettelyä koskevat säädökset löytyvät ennakkoperintälaista ja –asetuksista EPL 37 § ja EPA 35 §. "Verotusmenettelylain 26 §:ssä on säädetty tasapuolisuusperiaatteesta, luottamuksensuojasta, kuulemismenettelystä, asian selvittämisestä ja näytön punnitsemisesta sekä päätöksen perustelemisesta. Näitä periaatteita on noudatettava myös verotarkastuksessa".

Tämän asian käsittelyssä "Reinikainen ei ole oikeussuojan tarpeessa",

Seuraavassa kopioita tämän asian käsittelystä:

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>