Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.10


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Verotarkastuskertomuksessa selvästi sanotaan, että olisin syyllistynyt kirjanpitorikokseen sekä veropetokseen, joihin kumpaankaan minua ei ole osoitettu syylliseksi. Saimme pian päätöksen esitutkinnasta:

Esitutkinnan päätös.

Asianimike: Solvaus

Esitutkinnan päätökset: Asia: 1          7.9.1995  Seppälä

Ei rikosta.
Esitutkintaa ei tehdä.
Ei syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. (Esitutkintalain 2 §)

Verotarkastajat Matti Huovinen ja Hannu Kuortti ovat virassaan laatineet ko. verotarkastuskertomuksen. Siinä he ovat perustellusti ilmoittaneet, että tarkastettujen yhtiöiden vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee veropetoksen ja kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön. Yrjö Reinikainen mainitaan nimeltä tarkastuskertomuksen kohdassa 4.2. Tässä kohdassa käsitellään kahden henkilön bulvaanisuhdetta, joten nimen mainitseminen on ollut perusteltua.

Hämeenlinna 30.1.1996
Heikki Seppälä
Tutkinnanjohtaja

------------------------------------

Heikki Seppänen toimi asiassa sofistisesti; verotarkastajien toimia kuvaava verbi on ikään kuin vaihtunut – teon kuvaus muuttui poliisitutkinnassa?. Kysymyksessä ei suinkaan ollut nimeni mainitseminen; vaan syyttömyysolettamaan liittyvä ihmisoikeusrikkomus josta perustuslakimme lausuu: Ketään ei tule nimetä rikokseen syylliseksi ellei häntä siihen nimenomaisesti ole tuomittu. EIS:n julistuksen mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Verovirkailijoilla ei ole päätösvaltaa/toimivaltaa tässä asiassa!

Ilmoitimme Hämeen lääninverovirastolle tekemästämme tutkintapyynnöstä jonka toimitamme lääninverovirastoon ja saimme kirjeellemme saapumisleiman 24.03.1995, sekä vastaanottajan nimikirjoituksen asiakirjan kopioon. Ilmoitamme, että esittämästämme syystä alustavan tarkastuskertomuksen allekirjoittaneet verotarkastajat ovat tulleet esteelliseksi jatkamaan kyseisen tarkastuskertomuksen käsittelyä. Jäimme odottamaan Hämeen lääninveroviraston toimia - sekä uusien tarkastajien nimeämistä jatkamaan veroviraston käynnistämää prosessia. Kirjeenvaihto osoitti, ettei muutosta henkilöiden osalta tapahdu.

Ks. Pos.17.2

Teimme kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle. (kokonaisuudessaan seuraava).

Kantelu aiheutuu Hämeenlinnan poliisilaitoksen 7.9.1995 tekemästä päätöksestä jossa on todettu, ettei poliisi tee esitutkintaa liittyen Yrjö Reinikaisen kunnianloukkausta koskevaan tutkintapyyntöön. Oikeusasiamiestä pyydetään tutkimaan poliisin toiminnan lainmukaisuus sekä tarvittaessa ryhtymään kaikkiin asian vaatimiin eri toimenpiteisiin. Päätöksessä todetaan, ettei esitutkintaa tehdä, koska ei ole syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Päätöksessä todetaan edelleen, että tutkintapyynnön kohteina olleet verotarkastajat Matti Huovinen ja Hannu Kuortti ovat virassaan laatineet verotarkastuskertomuksen, jossa he ovat perustellusti ilmoittaneet, että tarkastettujen yhtiöiden vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee veropetoksen ja kirjanpitorikoksen tunnusmerkistön. päätöksessä todetaan myös, että Yrjö Reinikainen mainitaan nimeltä tarkastuskertomuksen kohdassa 4.2 Tässä kohdassa käsitellään kahden henkilön bulvaanisuhdetta, joten nimen mainitseminen on ollut perusteltua.

Tutkintapyyntö on kohdistettu Hämeen lääninveroviraston 2.2.1995 päivätyn alustavan tarkastuskertomuksen nro 1798/62/95 kohtiin 4.1 ja 4.2 sivuilla 30-31. Kohdassa 4.1 on todettu Oy  NTC International Ltd:hen liittyen , että: "tapauksessa on ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöstä". Väite kohdistuu suoraan Yrjö Reinikaiseen, sillä Yrjö Reinikainen on yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen varsinainen jäsen. Kohdassa 4.2. todetaan edelleen, että "bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaatuisista laiminlyönneistä". Samoin todetaan: "Yrjö Reinikaista on pidettävä sekä CityLink Oy:n / Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina".
Kyseiset kohdat osoittavat suoraan, että Yrjö Reinikaista ei ainoastaan epäillä rikoksista, vaan alustavassa tarkastuskertomuksessa verotarkastajat ovat suoraan todenneet hänen rikkoneen lakia. Menettelyä on pidettävä virkamiestoiminnassa erityisen varottavana. Valtion virkamiehen olisi julkisen vallan edustajana oltava varovainen ja erityisen tarkka sanavalinnoissaan, koska viranomaisen käyttämä leimaava ilmaisutapa on painoarvoltaan aina yksityisen lausumaa raskaampi. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa verotarkastajat ovat jo alustavassa tarkastuskertomuksessa ennen ensimmäistäkään annettua vastinetta todenneet Reinikaisen syyllistyneen rikoksiin. Asiaa on pidetty varmana eikä pelkkänä otaksumana. Lopullisessa liikevaihtoveroa koskevassa tarkastuskertomuksessa verotarkastajien lausumat on jätetty pois.

Poliisin olisi tässä tapauksessa tullut suorittaa esitutkinta, sekä siirtää asia kaupunginviskaalille syyteharkintaa varten. Poliisin perustelussa ilmenee, ettei päätöstä tehdessä ole otettu lainkaan kantaa alustavan tarkastuskertomuksen lauseisiin, joista suoraan sanotaan väärinkäytetyn liikevaihtoverolain vähennysjärjestelmää, sekä toisaalta todetaan, että Reinikaista on pidettävä CityLink Oy:n ja Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen tekijänä. Lisäksi on jätetty huomiotta kohta jossa sanotaan, että bulvaania käyttämällä Reinikainen on pyrkinyt välttämään osakeyhtiölain mukaisen hallituksen jäsenen vastuun. Tässäkin on sanottu Reinikaisen ainakin yrittäneen rikkoa osakeyhtiölakia. Ottaen huomioon alustavassa tarkastuskertomuksessa käytettyjen sanamuotojen raskauden, esitutkinta olisi pitänyt suorittaa asianmukaisesti. Tehtäessä päätöstä siitä, että asiaa ei tutkita - olisi ainakin pitänyt ottaa kantaa myös näihin lauseisiin ja todeta miksi niidenkään osalta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin. Siten poliisilaitoksen toiminta tässä asiassa ei ilmeisesti ole ollut esitukintalain 12 §:n eikä esitutkinnassa ja pakkokeinoista annetun asetuksen 7 §:n 4 kohdan mukaista.

Tämän kantelun johdosta annettaviin lausuntoihin pyydetään saada antaa oma vastine ennen asian ratkaisemista. Oikeusasiamiehen toimistoa pyydetään toimimaan asiassa mahdollisimman pikaisesti, koska toisaalta asianomistajan aika nostaa kanne nyt kyseessä olevasta kunnianloukkaus asiassa on lyhyt.

Hämeenlinnassa 8.12.1995
Yrjö Reinikainen

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>