Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.22


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

NTC on maksanut asianmukaisesti liikevaihtoverot Citylink oy:n laskutuksen yhteydessä, sitä ei kiistä verottaja, se on fakta. Liikevaihtoverotuksen hyväksikäyttö on verottakan tehtailema/fabrikoima fiktio, se on hypoteesi - jonka verotarkastajat ovat tarvinneet rakentaessaan tavoittelemaansa verotusta. Verottajan todellinen saatava Citylinkiltä on, dokumenttien perusteella, noin 60.000:- mk eli 10.000:- euroa Ks.20.27-29. Tästä on verottaja tehtaillut NTC:n verotuspäätöksessä ilmenevän 904.282:- markkaa eli yli 150.000:- euroa. Liikevaihtoverotuksesta on myös laaja todistaja-aineisto josta on syytä tuoda esille muutama todistus. Seuraavassa Niinimäki kysyy ja Kuortti vastaa Ks.25.3.3.17 sekä Ks.25.3.3.20 Liikevaihtoverotuksen luulisi olevan selkeää - näin kirjoittaa myös Hannu Kuortti/Matti Huovinen alustavassa tarkastuskertomuksessa ks.s.15. Hannu Kuortti selityksessään viittaa s.3 ja s.6 Citylink Oy:n aineistoon ja kertoo, että "valittaja on noutanut aineiston syksyllä 1995" Hannu Kuortti valehtee. NTC ei ole noutanut Citylink Oy:n kirjanpitoa-aineistoa verottajalta. Kirjanpitoaineiston on noutanut Citylink Oy - sen edustaja. Citylink Oy:n aineisto oli NTC:n käytössä vasta v.1999 - NTC valmistautuessa käräjäoikeuden käsittelyyn

Hinnoittelusta: Hannu Kuortti/ Matti Huovinen vastaselityksessään puuttuvat 180 min VHS kasetin hintaan. Minkään muun kasetin hintaan ei verottaja puutu huolimatta siitä, että ne edustivat Citylink Oy:n myynnistä selkeää prioriteettia/enemmistöä. Hinnoitteluun puuttuminen olisikin johtanut kokonaisuuden kannalta heidän laatimiensa simuloitujen/hypoteettisten laskelmiensa kaatumiseen. Vastaselityksen sivuilla s.7-8 verotarkastajien mielikuvat synnyttävän heille professionaalisia tuntemuksia - joidenka vaikutuksesta he ottavat kantaa manuaalisten ja täysin automaattisten koneiden synnyttämiin tuotannon kustannusvaikutuksiin?

Kaiken kaikkiaan - CityLink Oy:n hinnoittelu perustui markkinalähtöisyyteen. Hinnoittelusta lausuu Olli Ryynänen mm: Pos.5.6.1. NTC aiemmassa valituksessan Uudenmaan lääninoikeudelle oli laatinut laskelman joka perustui mm. NÅ Engstömin hinnoitteluun kaseteista Pos.29.6.22.a-b

Valituksessamme KHO:n Olli Ryynänen selvittää mm: Hinnoittelun markkinaehtoisuuteen vaikuttivat maahantuonnin hintataso, toisin sanoen kansainvälisen hintatarjonta joka oli alle 1:- dollarin/ E-180 min kasetti. Toinen hyvin painava hinnoitteluun vaikuttava olosuhdetekijä oli kotimaan markkinoilla vallinut E-180 VHS kasetin hintataso. Suomessa ei liene ollut kuntaa jossa VHS E-180 min kasettia ei olisi tarjouksessa/saanut ostaa 10:- markan hintaa. Laaja asiakirja-aineisto (maahantuontihinnat, maahantuontitarjoukset - sekä lehtileikkeet VHS kasettien tarjouksista ympäri Suomea) valituksen liitteenä tuki valituksen sisältöä. Verotarkastajien laatiman selvityksen perusteella tuli NTC:lle myös tiedoksi, että CityLink oli myynyt 1/3 osan tuotannostaan NTC:n kilpailijoille edullisemmin kuin NTC:lle.

Kirjanpidon osalta verottajat esittivät vaatimuksen CityLink Oy:n kirjanpidon sisällyttämisestä NTC:n kirjanpitoon. Asiasta lausuu lopullinen tarkastuskertomus seuraavasti Pos.29.6.22.d. Tällainen vaatimus oli asiantuntijapiireissä ennen kuulumatonta. Asiasta Olli Ryynänen lausuu Pos 29.22.6.c (Myöhemmin asiasta lausuu käräjäoikeudessa Hannu Kuortti seuraavasti: klikkaa)

Saamisten ja vastasaamisten kuittaamisesta lausuu Olli Ryynänen valituksessaan suraavasti Pos.19.18 Kuortti ja Huovinen katsoo omassa vastaselvityksessään, että Pos 29.6.22.e. Faktisesti todetaan 2/3 osaa maksetun normaalisti. Kuittaamismenettely on konvenanssi jota harjoitetaan varsin runsaasti ja tapa on yleisessä käytössä.

Koneiden ja laitteiden vuokraamisesta tuo Olli Ryynänen faktisesti esille dokumentteja, jotka osoittavat NTC:n harjoittaman VHS kasettien latauslaitteiden vuokraamisen laajuuden Pos.20.19 Asiasta vastaselityksen antaa Kuotti/huovinen s.12-14 Pos 5.6.5. Mikä kertoo kysymyksessä olleen samat koneet? väite on hypoteettinen ja siitä kertoo se, että samaan aikaan on koneita vuokrattu myös muille asiakkaille. Verottajat jälleen puuttuvat hinnoitteluun nyt koneiden vuokran osalta. Hinnoitteluun puuttuminen on irvokasta, koska osin hinnoittelu on liian alhaista ja antaa etua Citylink Oy:lle ja toisaalta päinvastoin? Platonisesti sanottuna asia on - oikein tai väärin - muussa tapauksessa se on mieletön, toisin sanoen adekvaatti.

Edellä olen tuonut esille muutaman esimerkin viitekehyksiensä sisällä esitetyistä ristiriitaisista väittämistä joita esitettiin KHO:n ratkaistavaksi:

KHO teki päätöksen: Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöksellään 12.1.98 Dri.Nro 2940/6/96 palauttaa Oy NTC International Ltd  verotuksen uudelleen käsiteltäväksi Uudenmaan lääninoikeuden suulliseen käsittelyyn. Korkein hallinto-oikeus on myös 3.2.1997 kieltänyt verojen ulosoton ennen kuin valitus on ratkaistu.

Next >>

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>