Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Tiedotteet ja puheet / Tiedotteet / Verotuksen oikeusturvatyöryhmän loppuraportti valmis

Verotuksen oikeusturvatyöryhmän loppuraportti valmis

20.01.1998  |  Tiedote

Verotuksen oikeusturvatyöryhmän muistio luovutettiin 20.1.98 ministeri Skinnarille. Työryhmän tehtävänä oli selvittää yritysten verotusmenettelyssä mahdollisesti esiintyneet ongelmat ja epäkohdat. Työryhmän puheenjohtajana toimi professori Heikki Niskakangas Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Työryhmä hankki työtään varten selvitystä käytännön verotustilanteista, joissa ongelmia on katsottu ilmenneen. Selvitysten perusteella työryhmän oli tehtävä ehdotuksensa sellaisiksi käytännön toimenpiteiksi ja tarvittaessa säädösmuutoksiksi, jotka ovat tarpeen verotuksen toimittamiseen liittyvien velvoitteiden selkeyttämiseksi, verovelvollisen oikeusturvan parantamiseksi sekä verotuskäytännön yhdenmukaistamiseksi. Työryhmän oli ehdotuksissaan otettava huomioon verojen oikean ja oikea-aikaisen kertymisen turvaaminen.

Todistustaakan jaon pääperiaatteet lakiin

Todistustaakkaa koskevat säännökset ovat vero-oikeudessamme hyvin niukat. Kaikkiin elämäntilanteisiin soveltuvien todistustaakkasääntöjen kirjoittaminen lakiin on käytännössä mahdotonta. Työryhmä ehdottaa kuitenkin, että verotuksen todistustaakan jaon pääperiaatteet sisällytettäisiin lakiin. Ehdotuksen mukaan sekä veroviranomaisen että verovelvollisen tulisi mahdollisuuksiensa mukaan osallistua asian selvittämiseen. Pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on siihen paremmat edellytykset, on esitettävä asiasta selvitystä. Viranomaisen on hankittava viran puolesta verotusta koskevaa selvitystä siinä laajuudessa kuin se on käytännössä mahdollista.

Päätösten perustelut lisäävät oikeusturvaa

Työryhmä ehdottaa päätöksen perustelemisen pakolliseksi tietyissä tilanteissa. Päätös olisi perusteltava, jos siinä poiketaan olennaisesti verovelvollisen antamasta veroilmoituksesta tai jos viranomainen muuttaa verotusta veronoikaisuin tai jälkiverotuksin. Muilta osin perustelemiseen sovelletaan hallintomenettelylain säännöksiä.

Vertailuarvioon perustuva arvioverotus

Työryhmä ehdottaa, että verovelvolliselle olisi ilmoitettava, jos mahdollista, käytettävät vertailutiedot silloin, kun verotus toimitetaan vertailuarvioon perustuen arvioverotuksena. Vertailuarvion pohjalta tehtävän arvioverotuksen lisäedellytykseksi ehdotetaan epäilystä siitä, että verovelvollinen salaa tulojaan.

Luottamusperiaate lakiin

Luottamusperiaate ilmenee verovelvollisen oikeutena luottaa hänelle verotusasiassa annettuihin ohjeisiin sekä viranomaisten omaksuman käytännön jatkuvuuteen. Periaatteeseen kuuluu lisäksi mm. takautuvien tulkintojen ja takautuvan lainsäädännön välttäminen sekä verohallinnon mahdollisimman nopea kannanotto esiin tuleviin verotustilanteisiin. Luottamusperiaatteesta ei ole aikaisemmin ollut säännöstä verolainsäädännössä. Työryhmä ehdottaa verotusmenettelylakiin säännöstä, jonka mukaan jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen aikaisemman käytännön ja ohjeiden mukaisesti, voidaan asia ratkaista tältä osin verovelvollisen eduksi.

Kulujen korvaaminen mahdolliseksi oikaisulautakunnassa

Nykylainsäädännöllä ei verovelvolliselle voida korvata veroasian ajamisesta aiheutuneita kuluja vielä oikaisulautakunnassa. Koska veroasiassa esitettävä näyttö tulisi tapahtua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja hallintotuomioistuimissa kuluja voidaan nykysäännöksillä jo korvata, työryhmä ehdottaa, että oikaisulautakunta voisi määrätä kuluja korvattavaksi, jos asian käsittelyssä on tapahtunut viranomaisen virhe ja jos asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että verovelvollinen joutuu pitämään kulut omana vahinkonaan.

Lainsäätäjän ja Verohallituksen rooli

Työryhmä ehdottaa, että puututtaisiin nykyistä enemmän ja nopeammin lainsäädännöllä ja Verohallituksen ohjauksella verotustilanteisiin, joissa on ilmennyt tulkintaepävarmuutta.

Verotarkastustoiminta tarkemmin säädellyksi

Verotarkastustoiminta on hyvin ohuesti säädelty. Työryhmä ehdottaa, että verotusmenettelylakiin otettaisiin verotarkastuksen määrittely ja tarkastustoiminnan yleiset periaatteet. Periaatteita täsmennettäisiin lisäksi verotusmenettelyasetuksessa.

Lisäksi Verohallitus määrittelee tarkastuksen tarkemman sisällön ja laatii hyvän verotarkastustavan kuvauksen, johon sisällytetään myös se, mikä on tarkastuksen aikana annettujen ohjeiden merkitys ja sitovuus verovelvollisen tulevan verotuksen kannalta. Verohallituksen tulee antaa yhtenäistämisohje verovelvollisen kuulemisesta sekä tarkastuksen perusteella tapahtuvasta verotus- ja maksuunpanomenettelystä lähtien siitä, että verotarkastuksen suorittanut henkilö ei osallistu päätöksentekoon. Myös verotarkastuksia koskevaa tilastointia ehdotetaan kehitettäväksi.

Viivästysseuraamusten kohtuullistaminen mahdolliseksi verotusta toimitettaessa

Työryhmä ehdottaa, että verotukseen liittyvien viivästysseuraamusten kohtuullistaminen olisi eräin edellytyksin mahdollista jo verotuksen toimittamisen yhteydessä. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa, joissa verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisohjeiden tai viranomaisten aikaisemman käytännön mukaisesti, voitaisiin veroihin liittyvät viivästysseuraamukset jättää määrämättä kokonaan tai osittain.

Työryhmä on lisäksi ottanut kantaa verotuksen muuttumisen vuoksi maksettavaan palautuskorkoon ja katsoo, että sen tulisi olla korkeampi kuin veronpalautuksille maksettava korko, sekä eri verolajien osalta samansuuruinen. Työryhmä esittää, että laajemman verotuksen korko- ja muita seuraamuksia koskevan uudistuksen tekemiseksi perustettaisiin oma työryhmä.

Veronkiertämissäännöksen soveltamista seurattava

Työryhmä ei esitä verotusmenettelylain 28 :n kumoamista, mutta toteaa, että jos siihen turvaudutaan kovin usein, etäännytään samalla oikeusvaltioon olennaisesti kuuluvasta laillisuusperiaatteesta. Työryhmä ehdottaa eräitä toimenpiteitä, jotka vähentäisivät säännöksen soveltamistilanteita. Säännöksen soveltamistilanteita on seurattava ja tarvittaessa säännöksen sanamuotoa täsmennettävä.

Veronsaajan asiamiesten toiminta

Oikeusturva riippuu myös veronsaajia edustavien veroasiamiesten käyttäytymisestä. Työryhmä korostaa, että asiamiesten tehtävänä ei ole yksinomaan veronsaajien etujen ajaminen, vaan heidän tehtävänään on myös valvoa oikeaa ja yhdenmukaista verotusta. Tähän liittyen työryhmä esittää eräitä veroasiamiesten toimintaa koskevia sääntöjä.

Muut työryhmän ehdotukset ja käsittelemät asiat

Työryhmä on kiinnittänyt huomiota verovelkatodistuksiin liittyviin oikeusturvaongelmiin ja ehdottaa niiden antamiseen tiettyjä oikeusturvaa parantavia sääntöjä.

Omistajanvaihdoksessa myös veroylijäämiä sekä käyttämättömiä yhtiöverojen hyvityksiä koskevat poikkeuslupa-asiat ehdotetaan siirrettäviksi verovirastoihin. Verohallitus antaa asiasta yhtenäistämisohjeen ja seuraa yhtenäisen käytännön toteutumista.

Lisäksi työryhmä on tehnyt ehdotuksia koskien veronoikaisua, pienten määrien jälkiverottamista ja tappioiden vahvistamista.

Edelleen työryhmä on ottanut kantaa mm. suulliseen käsittelyyn, verotarkastajien vastuuseen, ennakkotietojärjestelmään sekä KHO:n valituslupakäytäntöön.

Työryhmä jätti työstään 30.6.1997 välimuistion, jossa se esitti useita verovelvollisen oikeusturvan parantamiseen tähtääviä ehdotuksia.

Kieliversiot

    Sivu tulostettavassa muodossa

    Tietoa näistä sivuista

    Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 160 01 valtiovarainministerio@vm.fi