Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos.5 Hgin Käräjäoikeuden Päätös ja äänestyspöytäkirja jonka laati Käräjätuomari Eero Nikkarinen

 

25.5.8


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kuusisto on aiemmin kerrotulla tavalla laiminlyönyt tehdä ilmoitukset ajalta 1.6.-31.10. osittain ja muulta ajalta kokonaan. Kun ei ole väitettykään, että Kuusiston antamat tiedot ajalta 1.6.-31.10.1991 olisivat itsessään virheellisiä vaan puutteellisia tai että Kuusiston väitetty erehdyttäminen olisi pitänyt sisällään muuta kuin ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisen tai näyttämättä jääneen ohimyynnin, en katso Kuusiston salanneen tietoje tai antaneen vääriä tietoja siten, että se täyttäisi petosrikoksen tunnusmerkistön. Pelkästään se, että Kuusiston yritystoiminta ei ollut kannattavaa, ei riitä sen osoittamiseen, että hän olisi tahallaan erehdyttänyt Teosto r.y:tä.

Edelleen petosta koskevassa hallituksen esityksen (HE 66/1988) perusteluissa todetaan, että petoksen rangaistavuuden edellytyksenä on, että erehtynyt erehdyksen seurauksena ryhtyy johonkin toimeen taikka jättää tekemättä jotain, johon hän muuten olisi ryhtynyt, Teosto r.y. on saanut kaikki perinnässä tarvitsemansa tiedot käyttöönsä vuoden 1992 alussa siltä ajalta, kun Kuusisto on tietoja puutteellisina antanut. Pelkkä passiivisuus eli ilmoitusten tekemättä jättäminen ei vielä täytä petosta vaan tunnusmerkistön täyttyminen olisi vaatinut Kuusistolta muuta, aktiivista toimintaa. Lisäksi Kuusisto on 10.1.1992 sallinut Hiedan tarkistaa myyntilaskut ja antanut tälle tämän haluamat tiedot. Siten Teostolla on tammikuussa 1992 ollut hallussaan tarvittavat tiedot ajalta 1.6.-31.10.1991 tapahtuneen valmistuksen johdosta maksettavan kasettimaksun perimiseen. Sitä, ettei Kuusisto ole tahallisesti salannut valmistettuja kasetteja tai antanut vääriä tietoja tukee myös kirjallisina todisteina oleva Teoston ja Kuusiston välinen kirjeenvaihto sekä Pörstin kirje Riihimäen nimismiespiiriin. Teosto r.y. on edelleen perinyt Citylink Oy:ltä nyt rikosperusteella Kuusistolta ja Reinikaiselta vaadittuja kasettimaksuja. Teosto r.y. on siten Citylink Oy:n osalta ollut jo Kuusiston kirjeiden johdosta ja myöhemmin suoritetun tarkastuksen perusteella tietoinen sekä Citylink Oy:n kasettien valmistuksesta että valmistetuista määristä.

Muulta ajalta Kuusiston toiminta on perustunut pelkkään passiivisuuteen eikä edellä kerrotussa hallituksen esityksessä (HE 278/94) kuvattuun salaamiseen tai väärien tietojen antamiseen. Tämän vuoksi hänen ei voida katsoa tahallisesti erehdyttäneen Teostoa tai käyttäneen tämän erehdystä hyväkseen ja syyte törkeästä petoksesta tulee Kuusiston osalta hylätä.

SEURAAMUKSET

Rangaistusseuraamukset

Kuusiston syyksi luetut rikokset käsittävät kaksi kirjanpitorikosta. Kuusisto on laiminlyönyt kirjanpidon kahden eri yrityksen kohdalla, joista toinen on jatkanut samaa toimintaa edellisen yrityksen toiminnan loputtua. Lisäksi Etronia Oy:n osalta kirjanpitoa ei ole koskaan edes aloitettu asianmukaisesti. Tämä ja rikoksien kestoaika huomioonottaen katson, ettei sakkorangaistus ole riittävä seuraamus, vaan Kuusisto tulee tuomita hänen syykseen nyt luetuista teoista neljän kuukauden vankeusrangaistukseen. Kuusisto on aiemmin 1990-luvulla tuomittu törkeistä rattijuopumuksista kerran ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja kahdesti yhdyskuntapalveluseuraamukseen. Ottaen huomioon nyt syyksi luettujen tekojen tekoaika suhteessa Kuusiston tuomioihin sekä se, että nyt syyksi luetut teot edustavat täysin eri tyyppistä rikollisuutta kuin rikosrekisteristä ilmenevät rikokset, ei yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen vaadi vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana vaan se voidaan tuomita ehdollisena kahden vuoden koetusajalle.

Asianomistajien korvausvaatimukset

Koska ne syytteet, joiden osalta asianomistajilla on ollut vaatimuksia on hylätty, hylkään myös asianomistajien vaatimukset perusteettomina kokonaan.

Puolustajien palkkiot

Asetuksessa yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista säädetään yli kolme tuntia kestäneen asiaan valmistautumisen osalta palkkioiksi 500 markkaa tunnilta. Avustajan palkkio voidaan edellä mainitun asetuksen 8 §:n nojalla määrätä enintään 20% suurempana muun muassa, mikäli tehtävä on poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta ja ammattitaitoa tai mikäli avustajalla on tavallista suurempi vastuu joko sen vuoksi, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus tai asialla on muutoin erityinen merkitys päämiehelle. Reinikaisen puolustaja, asianajaja Harju on käyttänyt laskutusperusteena 600 markkaa tunnilta ja Kuusiston puolustaja, asianajaja Niinimäki on käyttänyt laskutusperusteena 540 markkaa tunnilta.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>