Pos.29.8. Kokemukset; Verotusmenettelystä, Hallintomenettelymenettelystä Oikeuskäytäntöstä

29.8.11.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Edellinen - lopullisen tarkastuskertomuksen yhteenveto - vahvistaa Vesa Kuusiston, Peter Jallerin, Kari Kämäräisen sekä Veijo Riistaman todistukset:: että kaikki raaka-aineet/V-0:n (VHS kasettien runkojen) käyttö on selvitetty. Loppuvarasto Citylink Oy:stä Etroniaan siirretyn varaston osalta on ristiriidaton. Näyttöä ohimyynnistä ei ole lainkaan, prosessissa ei ole esitetty ainuttakaan todistusta ohimyynnin harjoittamisesta.

Entä Yrjö Reinikaisen varallisuus/likviditeetti, käteisvarat ym. Kysyn asiaa Kuortilta joka vastaa pos 29.4.3.9. suraavasti: Reinikainen:   Minua kiinnostaa se, että onko minun aikaisempaa henkilökohtaista varallisuuttani selvitetty.
Kuortti:                No sitä ei näiden pankkitilitiedustelujen kautta ole selvitetty,
kun se on tehty tähän aikaan, mihin tämä tarkastus kohdistuu ja sitten tässähän tulee jo rajoitukset vastaan, että pankeista ei juurikaan viittä-kuutta vuotta vanhempia asioita enää saa.
Harju:                 Suoritettiinko verotuksellinen tarkastus myös 80-luvun jostain lähtien?  Mikä hänen varallisuutensa oli, yritettiinkö sille puolelle mennä?
Kuortti:              Mitä te tarkoitatte nyt tällä verotuksellisella?
Harju:                 Siis mitä verotiedot näyttivät?
Kuortti:              Ne on katsottu tietysti siihen asti kun ne on ollut saatavissa, mutta tässä puhuttiin jostain vuodesta 1983, niin silloin ei, ei edes 90-luvun alkupuolelta ollut niin vanhoja.

Tosiseikka on, että verottaja ei halunut lainkaan selvittää mitä suuruusluokkaa ansiotuloni sekä käteisvarallisuuteni/ likvidivarallisuuteni oli. Mm. v.1991 nettotuloni ylitti 500.000 mk, asia selviää veroilmoituksestani ja sitä ei veroviranomaiset ole kiistäneet. Väite, että tietoa ei saanut - on mieletön, annoin asiasta vastineen kaikkine liitetietoineen, puhumattaakaan veroilmoituksieni informaatio. Lopullisen tarkastuskertomuksen sivulla 107 viimeinen lause kertoo merkittävästä ristiriidasta verrattaessa edellä Kuortin lausuman todistuksen vastaavuuteen.

Lopullisen tarkastuskertomuksessa (edellisellä sivulla) on maininta, että olisin sijoittanut varoja NTC:n toimitilan rahoittamiseen, väite on täysin mieletön, siitä ei ole mitään näyttöä. Kyseessä on verotarkastajien mielentilaan liittyvä häiriötila/juoni sekä kavaluus, halu osoittaa transaktioita joita ei ole - ei ole osoitettu - ei sisälly poliisitutkinnassa esiintulleeseen aineistoon - huolimatta tällaisen näytön väkivahvoista tehtailupyrkimyksistä huolimatta. Tästä kerron seuraavassa kirjassani "Hoviväkeä II Rikostehdas" lisää.

Jos verovirannomaisen harjoittamalle sofismille/juonimiselle/kavaluudelle riittäisi kansanomaisella retoriikalla lausuttu, että se on naurettavaa, voisi tällä asian kuitata. Professori Edward Andersson käytti tätä termiä kuvaillessaan eräiltä osin tämän tarkastuskertomuksen sisällön väitteitä. Naurettavaa toiminta ei ole, se on viranomaisterroria jota laajalla yhteistoiminnalla harjoitetaan lähes kaikessa viranomaistoiminnasta. Verovirannomaisella on vastuu puhua, sekä esitellä asiasta ehdottomasti totta käyttäessään julkista valtaa. Perustuslain 118 §:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään.

- "Verotarkastaja suorittaa maksuunpanoon ja verotukseen liittyviä valmistelutoimia, joita koskee perustuslain 2.3 §:n säännös, jonka mukaan kaikessa virkatoiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Verotarkastaja vastaa ensi sijasssa siitä, että tarkastuskertomukseen on merkitty kaikki asiaan vaikuttavat tiedot oikein ja riittävässä määrin": Valtionvarainministeriön työryhmämuistio 36/97 s.49

Huomiot: epäilyni (edelliseen liittyvistä) mahdollisista virkarikoksista: (päivitys etenee)

- "Virkavastuun kannalta on lisäksi merkityksellistä, jos tarkastuskertomus on tosiasiatiedoiltaan puutteellinen tai virheellinen laatijan tarkastustustoimenpiteiden laiminlyönnin, huolimattomuuden tai tahallisuuden johdosta tai jos tehdyt veroesitykset eivät perustu tarkastushavaintoihin tai jos ne eivät ole voimassa olevan oikeuden mukaisia": Kellosalo verotus 1998 s.276

Huomiot: epäilyni (edelliseen liittyvistä) mahdollisista virkarikoksista: (päivitys etenee)

- "Tarkastustoimintaa suorittava verotarkastaja on valtion virkamies, jolla on ehdoton totuudessapysymymisvelvollisuus, ja jonka tulee virkavelvollisuutensa mukaisesti noudattaa niin vahvistettuja menettelysäännöksiä kuin myös aineellista verolainsäädäntöä sekä verotusta koskevia ennakkopäätöksiä": Kellosalo, Verotus 1998 s.278

Huomiot: epäilyni (edelliseen liittyvistä) mahdollisista virkarikoksista: (päivitys etenee)

Päivitys meneillään/tulossa

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>