Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14.Pos.1. Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.1.17


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

pankkitililtä SYP-Raisio ja auton vuokrasopimuksen allekirjoitus, (ks. liite nro 11(1-5)). Runoselle ei ollut kuitenkaan maksettu yhtiön kirjanpidon mukaan palkkaa. Tiedusteltaessa asiaa Runoselta 20.12.1994 käydyssä puhelinkeskustelussa Kuortti/Runonen, Kimmo Runonen kiisti tehneensä töitä Citylink Oy:ssä vaan kyseessa oli hänen mukaansa vain ”kaverin avustaminen”. Puhelinkeskustelussa Runonen lupautui tulemaan lääninverovirastoon asiaa selvittämään, mutta näin hän ei ole menetellyt eikä ottanut yhteyttä tarkastajiin. Ellei muuta selvitystä asiaan saada, arvioidaan Kimmo Runosen palkka samansuuruiseksi kuin muillakin Citylink Oy:n palkkalistoilla olleilla osa-aikatyöntekijöillä eli 4.000 mk/kk. Kirjanpitoaineistosta löytyi Runosen tekemiä kuittauksia kesä-, heinä-, elo- ja syyskuulta, joten Runonen on ainakin näinä kuukausina työskennellyt Citylink Oy:n hyväksi. Runosen palkaksi arvioidaan 4.000 mk em. kuukausilta ja tältä osin esitetään työnantajalle maksuunpantavaksi laiminlyödyt ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksu veronlisäyksineen (liite n:o 4).
Koska Citylink Oy on toiminut NTC:n bulvaanina, on todellisena työnantajana pidettävä NTC:tä ja näin ollen edellä esitetyt toimenpiteet kohdistetaan Citylinkin sijasta Oy NTC International Ltd:hen.

5.3. Etronia Oy
Etronia Oy:n toiminnasta ei ole Vesa Kuusiston mukaan pidetty lainkaan kirjanpitoa. Toiminnan laajuudesta ei ole tarkastuksen yhteydessä saatu muuta tietoa kuin edellä kohdassa 2.3.2. esitetyt luvut Etronian ja NTC:n välisistä osto- ja myyntitapahtumista. Välillinen verotus on toimitettu koko yhtiön liikevaihtoverovelvollisuuden ajan arviomaksupanoin ja samoin vuoden 1993 välitön verotus on toimitettu arvioimalla. Otettaessa huomioon yhtiön toiminta NTC.n bulvaanina, toimitetut arvioverotukset ja VerL 56 §:n ja LvvL 95 §:n säännökset, ei yhtiön verotukseen esitetä tehtäväksi muutoksia.

6. Toimenpiteet

6.1. Maksuunpanotoimenpiteet

6.1.1. Yleistä
Maksuunpanotoimenpiteiden osalta todetaan, että kertomuksen liitteissä on Citylink Oy:tä käsitelty ikään kuin itsenäisenä laskentayksikkönä verotuksen toimittamisen yksinkertaistamiseksi. Vaikka siis Citylink Oy on NTC:n bulvaani kertomuksessa esitetyin perustein ja maksuunpano tulee kohdistaa sen johdosta Citylinkin sijasta NTC:hen, on sekaannuksen välttämiseksi liitteissä merkitty verovelvolliseksi Citylink Oy.

6.1.2. Oy NTC International ltd

Liikevaihtoverotuksen maksuunpanotoimenpiteet
Bulvaanisuhteen purkautuessa esitetään tilikausien 1.7.1991 – 30.6.1992 ja 1.7.1992 – 30.6.1993 liikevaihtoverotukset maksuunpantaviksi liitteen n:o 6 mukaisesti.

Toimenpiteet välittömän verotuksen osalta
Selostus edellä kohdassa 5.1.2. ja liitteessa n:o 3.

Ennnakonpidätys
Maksuunpanoesitykset ennakonpidätyksen toimittamisessa havaittujen virheiden johdosta ovat liitteessa n:o 4.

6.1.3. Citylink Oy

Liikevaihtoverotuksen maksuunpanotoimenpiteet
Tilikaudet 1.5.1991 – 30.4.1992 ja 1.5.1992 – 30.4.1993 esitetään maksuun pantaviksi liitteen n:o 2 mukaisesti.
Bulvaanisuhteen purkautuessa esitetään tilikausien 1.5.1991 – 30.4.1992 ja 1.5.1992 – 30.4.1993 liikevaihtoverotukset muutettaviksi liitteen n:o 5 mukaisiksi. Liite n:o 5 sisältää liitteessä n:o 2 ehdotetut toimenpiteet.

Toimenpiteet välittömän verotuksen osalta
Verovuodet 1992 ja 1993: Ei toimenpiteitä. Säännönmukaisessa verotuksessa arvioimalla vahvistettu tulo on osoittautunut tarkastuksen perusteella riittäväksi. Kirjanpidosta puuttuva myynti tulee VerL 57 §:n nojalla verottaa Marja Reinikaiselle jaettuna peiteltynä osingonjakona (liite nro 3 ja kertomuksen kkohta 5.1.2.2.)

6.1.4. Etronia Oy
Ei maksuunpanotoimenpiteitä.

6.2. Kirjapitorikos- ja veropetosasiat

Yhtiöiden puolesta vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee edellä kertomuksessa esitetyin perustein sekä kirjanpitorikoksen että veropetoksen tunnusmerkistön. Asia saatetaan lääninveroviraston perintätoimiston tietoon rikosilmoituharkintaa varten.

Matti Huovinen, Hannu Kuortti
vanhempi verotarkastaja, vanhempi verotarkastaja

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>