Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14.Pos.1. Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.1.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin


Lisäksi on tilillä SYP 227820-603099 ollut rahaa 30.4.1992 36.000 mk (koko summa on siirretty 8.4.1992 tililtä SYP 227824-24177). Kassatilin saldo on poimittu 31.12.1991 asti kirjanpidon pääkirjatililtä ja sen jälkeen kirjanpitoaineistoon sisältyneeseestä käsin tehdystä lakselmasta. Sikäli kuin yhtiön kirjanpidon osoittama kassatilin saldo pitää paikkansa, olisi yhtiöllä ollut rahaa maksaa esim. kesäkuulta 1991 marraskuulle 1991 kertyneiden liikevaihtoverojen määrä eli ilmoitusten mukaan yhteensä 80.001 mk. Toisaalta yhtiön kirjanpidon osoittamaa kassatilin saldoa voidaan pitää epäilyttävän suurena ja kuten myöhemmin kertomuksesta ilmenee, ei yhtiön kirjanpitoa voida pitää luotettavana mm. sen johdosta, että ostettujen kasettirunkojen määrä ylittää huomattavasti kasettien myynnin.
Maksamattomien liikevaihtoverojen perintä on tuottanut tulosta siltä osin, että kesäkuun 1991 liikevaihtovero 6.288 mk lisäyksineen (yht. 7.096 mk) on maksettu ulosottoviranomaiselle 17.2.1992. 30.7.1992 on saatu ulosottoviranomaisen kautta suoritukset toukokuun 1991 puuttuvalle osalle 3.015 mk (aiemmin tilitetty 6.716 mk), heinäkuun 1991 liikevaihtoverolle kokonaisuudessaan 18.265 mk ja elokuun 1991 liikevaihtoverosta 24.668 mk on saatu tuolloin osasuorituksena 21.813,85 mk. Sen jälkeiseltä ajalta ei liikevaihtoveroa ole saatu perittyä lainkaan eikä yhtiö ole sitä myöskään siis oma-aloitteisesti tilittänyt.
Välittömän verotuksen osalta ei yhtiö ole antanut veroilmoitusta viranomaisen kehotuksestakaan verovuodelta 1992. Verotus on toimitettu arvioimalla uhtiön verotettava tulo 150.000 markaksi.

2.2.2.3. Tilikausi 1.5.1992 – 30.4.1993 (verovuosi 1993)
Varsinainen kirjanpito on laiminlyöty kokonaan tällä tilikaudella. Kirjanpitoaineistoon sisältyi osto- ja myyntireskontra, joita oli päivitetty vuoden 1992 loppuun asti. Numeroimatonta ja tiliöimätöntä tositeaineistoa oli kuukausittain järjestettynä kahteen mappiin. Myyntilaskut ajalta 1.7.1992 – 31.8.1992 eivät kuitenkaan sisältyneet tarkastettavana olleeseen materiaaliin. Elokuun 1992 jälkeen ei myyntitapahtumia reskontran mukaan ole ollut ja ostotapahtumiakin vian aivan vähäisessä määrin. Sen sijaan saamis- ja velkasuhteiden kohdalla esiintyy tapahtumia reskontran mukaan vuoden 1992 loppuun asti.
Liikevaihtoveron kuukausi-ilmoituksista on toukokuuta koskeva ilmoitus annettu 17.9.1992 ja kesä-, heinä- sekä elokuuta koskevat ilmoitukset on annettu 22.12.1992. Ajanjaksoa syyskuu 1992 – joulukuu 1992 koskevat tiedot on ilmoitettu 31.12.1992. Ilmoitetut tiedot ovat seuraavat: aika tilitettävä vero, mk


toukokuu 1992 -36.592
kesäkuu 1992 16.600
heinäkuu 1992 -14.427
elokuu 1992 23.956
syyskuu 1992 ei toimintaa
lokakuu 1992 ei toimintaa
marraskuu 1992 ei toimintaa
joulukuu 1992 ei toimintaa


Kuukausi-ilmoitusten tiedot perustuvat ilmeisesti reskontralistoihin ja kirjanpitoaineistossa oleviin tositteisiin. Ajalta tammikuu 1993 – huhtikuu 1993 ei yhtiö ole antanut lainkaan kuukausi-ilmoituksia ja Turun lääninverovirasto on kehotusten antamisen jälkeen (28.4.1993, 31.5.1993, 30.6.1993 ja 29.7.1993) toimittanut liikevaihtoveron arviomaksuunpanon 55.000 mk/kk em. kuukausille.
Verovuoden 1993 välitön verotus on toimitettu arvioimalla yhtiön verotettava tulo 100.000 markaksi.

2.2.3. Verotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta ja kirjanpidon laminlyönnin seuraamukset
Yleistä:
Elinkeinonharjoittajan tuloverotuksen perustana on hänen kirjanpitonsa ja siitä johdettu tuloslaskelma ja tase. Tärkeä liikekirjanpidon ja -verotuksen yhtymäkohdista on se, että vain hyvän kirjanpitotavan mukaisesti hoidettu kirjanpito kelpaa verotuksen ja veroilmoituksen pohjaksi. Kirjanpidon virheet ovat myös veroilmoitusten virheitä mikäli ne kohdistuvat verotuksen kannalta merkityksellisiin seikkoihin. Kun kirjanpitoa ei ole verovelvollisen kohdalla pääosin lainkaan tehty, ei ole olemassa tuloslaskelmaakaan ja tasetta ja näin ollen välittöman verotuksen osalta ei verotusta voida toimittaa ao. aineistoon perustuen verovuosilta 1992 ja 1993.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>