Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14.Pos.1. Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.1.7


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 


siis eivät sisälly Citylin Oy:n tositeaineistoon muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Taulukossa lasketaan samaa asiaa kuin edellisessä taulukossa CITYL1.XLS, mutta vain NTC International Ltd:lle tapahtuneiden myyntien osalta. Tiedot Oy NTC International LTD:lle tapahtuneista myynneistä ajalta 1.7. – 31.8.1992 taas sisältyvät edelliseen taulukkoon CITYL1.XLS.
CITYLASA.XLS Taulukossa on luetteloitu ne myynnit ajalta 1.5.91 – 30.6.92, joita koskevia myyntilaskuja ei sisälly Citylink Oy:n tositeaineistoon. Myynnit on poimittu myyntireskontran luetteloista. Loppusumma 532.911,80 mk ei sisällä myntejä Oy NTC International Ltd:lle, koska näiden myyntilaskujen sisältö on selvittetty edellisessä taulukossa NTCOSTOZ.XLS. Loppusumman 532.911,80 mk sisältämien myyntien kasettimääärä on arvioitu (arvio 41.184 kpl) yhteenvetotaulukossa CITYKALK.XLS, koska muutakaan selvitystä laskujen sisällöstä ei ollut käytettävissä tarkastuksessa.
Johtopäätöksenä edellä selostetuista ja liitteinä olevista laskelmista esitetään, että noin 80.000 kasettia on myyty ohi kirjanpidon siten, että niiden myynnit eivät sisälly myyntilaskujen luetteloihin eikä niitä ole muutoinkaan tuloutettu yhtiön kirjanpidossa.

2.2.6. yhteenveto Citylink Oy:n kirjanpidon laminlyönnistä ja epäluotettvuutta osoittavista seikoista
Liikevaihtoverotusta ja välitöntä verotusta ajalta 1.5.1991 – 30.4.1993 ei esitetä perustettavaksi kirjanpitoon eikä myöskään tarkastuksessa käytettävissä olleeseen tositeaineistoon, koska...
- Päiväkirja ja pääkirja eli varsinainen kirjanpito on laiminlyöty 31.12.1991 jälkeiseltä ajalta.
- Tarkastuksessa todettiin ostetun yli 80.000 kappaletta enemmän kasettirunkoja kuin valmiita kasetteja todettiin vastaavasti myydyn ajalla 1.5.1991 – 31.8.1992.
- Myyntilaskuja ajalta 1.5. – 30.9.1991 ja 1.7.1992 – 31.8.1992 ei ollut tarkastuksessa käytettävissä.
- Tilinpäätökset ovat laatimatta tilikausilta 1.5.1991 – 30.4.1992 ja 1.5.1992 – 30.4.1993.

2.3. Etronia Oy:

2.3.1. Kirjanpidon laiminlyöti
Etronia Oy:n toiminnasta ei Vesa Kuusiston keromuksen (poliisikuulustelu 13.9.1994) mukaan ole pidetty lainkaan kirjanpitoa.

2.3.2. Toiminnan laajuuden arviointi
NTC:n tarkastuksen yhteydessä saatujen reskontralistojen mukaan on NTC:n ostot Etronia Oy:ltä olleet ajanjaksolla 25.9.1992 – 28.4.1993 yhteensä 1.013.288,00 mk ja NTC:n myyntien yhteismäärä Etronia Oy:lle on samalla ajanjaksolla ollut 127.375,00mk.

2.3.3. Verotustoimenpiteet

Tilikausi 2.5.1992 – 31.10.1993 (verovuosi 1993)
Välittömän verotuksen osalta on yhtiön verotus toimitettu arvioimalla verotettava tulo 200.000 markaksi, koska yhtiö ei ollut jättänyt veroilmoitusta verovuodelta 1993.
Välillinen verotus on toimitettu arvioverotuksin koko sen jakson ajan, jonka yhtiö on ollut liikevaihtoverovelvollinen eli 5.8.1992 – 28.2.1994. Yhtiötä on kehotettu liikevaihtoveroilmoituksen antamiseen, mutta yhtiö ei ole antanut ilmoitusta miltään kuukaudelta. Suoritettavan veron määräksi on arvioitu 17.000 mk/kk em. ajalta.

3. Yhtiöiden liiketoimintojen yhdistäminen verotuksessa

3.1. Yleistä bulvaaniudesta
Bulvaani- eli välikäsisuhteesta on lainsäädännössämme varsin niukalti säännöksiä – tosin aiemmin oli voimassa L osakkeita koskevista valikäsisuhteista 28.7.1939/244, mutta tämä sääntely, jonka tarkoituksena oli estää ulkomaalaisten sekä eräiden ns. vaarallisten yhteisöjen omistusoikeus suomalaisissa osakeyhtiöissä on kumottu v. 1991. Verolainsäädännössä on bulvaanisuhteeseen sovellettavissa yleinen veronkiertämissäännös VerL 56 §, LvvL95 §, AVL 181 § ja LeimaveroL 90 §. Bulvaanisuhteen perustaminen on yleensä osana näennäisoikeustoimia in fraudem legis (=veron kiertämiseksi). Veronkiertämissäännöksistä VerL 56 §:n ensimmäinen lause ja LvvL 95 §:n ensimmäinen momentti ovat sisällöltään samanlaiset:
”Jos jollekin olosuhteelle tai toimipisteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta toimitettaessa meneteltävä niin, kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa”.
Bulvaanin käsitteellä tarkoitetaan järjestelyä, jossa näennäisesti toinen talousyksikkö suorittaa toimenpiteen, mutta tosiasiassa erillistä toista yksikköä ei ole: tosiasiallinen omistus ja päätöksenteko on sillä talousyksiköllä, jonka hyväksi on toimittu. Kun verotuksen perustaksi tarkoitetut taloudelliset realiteetit ja tosiseikat joudutaan lakitekstissä yleensä formuloimaan yksityisoikeudesta lainatuilla termeillä, kytketään veroseuraamuksetkin lähtökohtaisesti tietylle toimelle tai olosuhteelle annettuun yksityisoikeudelliseen muotoon. Tällaisen lainsäädäntötekniikan edellytyksenä on kuitenkin laissa kuvatun normaalin

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>