Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.

Verovelvollisen sekä kirjanpitovelvollisen oikeussuoja

14.3.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Tarkastelen verohallituksen yleisohjetta - "Hyvä verotarkastustapa", - (joka on kaikkien tilattavissa verottajalta). Seuraavassa yhteenvedoss pyritään tarkastuksen kulun mukaisessa järjestyksessä yleisesti ja tiivistetysti ilmaisemaan hyvään verotarkastusmenettelyyn kuuluvat asiat.
Olen aineistoa tiivistämällä, sekä muuta viiteaineistoa hyväksi käyttämällä, pyrkinyt tuomaan esille oleellisimman.

Olen lisäksi tutkinut että käyttänyt - lähdeaineistona kotimaista oikeuskirjallisuutta, asiantuntijoiden ja oikeusoppineiden kirjoituksia, valtionvarainministeriön työryhmämuistiota, ja verohallinnon virallisjulkaisuja aiheesta. Verotarkastus on viranomaistoimintaa, josta säädetään verotusmenettelylaissa (VML), ennakkoperintälaissa ja arvonlisäverolaissa, - verotarkastusta koskevia säännöksiä on tarkennettu edellä mainittujen lakien nojalla annetuissa asetuksissa.

PL 22 § lausuu: Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Edellinen liittyy vahvasti myös virkamiestoimintaan verotuksessa ja on omiaan antamaan suojaa mielivaltaa vastaan, sekä toimii lähtökohtaisesti oikeudenmukaisen oikeusjärjestyksen ja oikeudenmukaisuuden turvaajana. >>Perusoikeusuudistuksessa (HE 390/1993 vp, s.75) korostettiin, että turvaamisvelvollisuus koskee perusoikeuksien toteutumisesta paitsi julkisen vallan ja yksityisten välisissä myös yksityisten keskeisissä suhteissa: Perusoikeudet, 1999, Pekka Hallberg.<< Perusoikeusuudistusta koskeneessa HE:ssa 309/1993 asia ilmaistiin seuraavasti: >>Lainalaisuusvaatimus, velvollisuus kaikessa virkatoiminnassa noudattaa tarkoin lakia, on ymmärrettävä kaikkeen julkisen vallan käyttöön liittyvänä velvoitteena soveltaa oikeusjärjestystä kokonaisuudessaan, mukaan lukien perusoikeussäännökset. Perustuslain 118,1 §:ssä säädetään, että virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Poikkeaminen tästä on lähtökohtaisesti virkavelvollisuuksien vastaista menettelyä, josta voi aiheutua oikeudellisia haittaseuraamuksia, jopa rangaistus. Tämä ilmenee myös rangaistavaa virkavirhettä koskevissa yleissäännöksissä RL 40:10-11; Klaus Helminen, Kari Lehtola, Pertti Virolainen 2002, s.82<<

Perustuslain 2.3 §:n mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. "Verotustakin koskee hallinnon lainalaisuuden periaate: julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin". >Myrsky – Linnakangas v. 2002< >>Perustuslain 2.3 §:n 1. virke ja valtionhallinnon toimielinten lainsäädännössä järjestelyä koskeva 119,2 § tarkoittavat säännösten perustelujen mukaan sitä, että viranomaisten toimivaltuuksien tulee perustua eduskuntalain säännöksiin. Tämä tarkoittaa nimenomaan sellaisia valtuuksia, jotka koskevat yksityisiä oikeussubjekteja; Klaus Helminen, Kari Lehtola, Pertti Virolainen 2002, s.83<<

Perustuslain 81 §:ään sisältyy säännös verotuksen lainalaisuudesta. Tämän legaliteettiperiaatteen mukaan lainsäädännön on sisällytettävä säännökset veron määräämisen perusteista, verovelvollisuudesta ja verovelvollisen oikeusturvasta.

- Asetus verotusmenettelystä sääntelee verotarkastusmenettelyyn liittyviä normeja. Asetuksen 2 §:ssä on säännökset mm. verotarkastuksen aloittamisesta, verovelvollisen kuulemisesta sekä verotarkastuskertomuksesta ja sen sisällöstä.
- Verotusmenettelyasetuksen 3 § puolestaan määrittelee verotarkastuksessa esitettävän aineiston ja omaisuuden, verotarkastuksen suorittamispaikasta säädetään asetuksen 4 §:ssä.
- Ennakkoperintämenettelyä koskevat säädökset löytyvät ennakkoperintälaista ja –asetuksista EPL 37 § ja EPA 35 §.
- Arvonlisäverotusta koskevasta verotarkastuksesta säädetään arvonlisäverolain 169 § ja 169a §:ssä. Arvonlisäverotuksen 10 §:ssä on tarkempia säännöksiä arvonlisäverotusta koskevasta verotarkastusmenettelystä.

"Verotusmenettelylain 26 §:ssä on säädetty tasapuolisuusperiaatteesta, luottamuksensuojasta, kuulemismenettelystä, asian selvittämisestä ja näytön punnitsemisesta sekä päätöksen perustelemisesta. Näitä periaatteita on noudatettava myös verotarkastuksessa". >Leoska, Tilintarkastus 7/1999 s.474.<
.
>Oik.t.toht. Olli Ryynänen on aiheellisesti huomauttanut veroviranomaisen hankalasta kaksoisroolista: Viranomaisten tehtävä on verosaajien intressissä toisaalta varmistaa verovelvollisten tulojen selvittäminen
verotusta varten ja toisaalta heidän tulee selvitystyön päätteeksi toimia mahdollisimman objektiivisina päätöksentekijöinä, joiden tulisi toteuttaa hallinnon lainalaisuutta ja varmistaa verotuksen tasapuolisuus. Ryynänen 2000 s.55.<


 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>