Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.

Verovelvollisen sekä kirjanpitovelvollisen oikeussuoja

14.3.11


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin


vaikka tarkastaja ei esitäkään toimenpiteitä. Tarkastuskertomuksessa kuvataan myös ne virheet, jotka ovat tapahtuneet verovelvollisen vahingoksi.
• Tarkastuskertomuksessa käsiteltävissä tapauksissa sovellettavan lainsäädännön sekä oikeustapausten ja verotuskäytännön sisältö.
• Verotarkastajan esitykset siitä, mihin verotus- tai maksuunpanoa taikka veron palauttamista koskeviin toimiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen asioiden johdosta tulisi ryhtyä. Tarkastaja perustelee esityksensä asiakohtaisesti. Perustelu kirjoitetaan silloinkin, kun kertomuksessa käsitellyistä asioissa ei esitetä verotustoimenpiteitä.
• Selostuksen verovelvollisen vastineessaan esittämistä asioista. Jos verotarkastaja ei hyväksy verovelvollisen vastineessa esittämiä näkökohtia, hän perustelee myös tämän kannanottonsa.
• Verovelvolliselle annetut ohjeet perusteluineen.
• Verotarkastuksen suorittaneiden verotarkastajien nimet ja allekirjoitukset sekä muiden verotarkastukseen osallistuneiden nimet.
• Tarkastuskertomukseen liitetään tarpeelliset yksityiskohtaiset luettelot ja yhteenveto kertomuksessa käsitellyistä virheistä ja maksuunpano- ja verotusesityksistä sekä muut asiakirjat, jotka selvittävät kertomuksessa esitettyjä asioita. Liitteet numeroidaan niin, että, niiden yhteys tarkastuskertomuksessa esitettyihin asioihin voidaan vaivattomasti todeta. Verohallituksen yleisohje, hyvä verotarkastustapa<

>Jos verotarkastuksessa tulee ilmi seikkoja, jotka edellyttävät verorikosasian tai turvaamistoimenpiteen välitöntä vireille panoa, laaditaan tarkastushavaintojen perusteella muistio verovelkojen selvittämiseksi alustavan tarkastuskertomuksen sijaan: Valtionvarainministeriön työryhmämuistio 1/99 s.35.<
Tarkastuskertomusta laadittaessa tulee ottaa huomioon, että sitä voidaan käyttää paitsi verotuspäätöksen perusteena, myös esitutkinnan ja rikosprosessin aineistona. Tämä vaikuttaa sekä kertomuksen sisältöön että sen rakenteeseen. Tarkastuskertomuksessa tulee siten verotukseen liittyvien laiminlyöntien lisäksi tuoda esiin ne seikat, joilla voi olla vaikutusta harkittaessa syytettä mahdollisen kirjanpito- tai verorikoksen osalta. Kertomuksen liitteet tulisi numeroida, koska se helpottaa niiden käsittelyä mahdollisessa esitutkinnassa ja rikosprosessissa.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan verovelvolliselle tulee varata tilaisuus ennen maksuunpanon suorittamista tutustua myös tarkastusta koskeviin poliisitutkintapöytäkirjoihin, jos sellaisiin on verotarkastuskertomuksessa viitattu.
Poliisin suorittamaa esitutkintaa johtaa tutkintajohtajana toimiva rikoskomisario tai rikostarkastaja. Verotarkastajan tulee hänen kanssaan aina sopia siitä, voidaanko poliisitutkintaan kiinteästi liittyvät poliisitutkintapöytäkirjat tai niiden otteet liittää verotarkastuskertomuksen liitteeksi kesken esitutkinnan suorittamista. Mikäli niitä ei voida liittää on maksuunpanoesityksen tekemistä siirrettävä siihen saakka kunnes verovelvollisen voidaan antaa tutustua pöytäkirjojen sisältöön siltä osin kuin ne koskevat puheena olevia verotuskysymyksiä (KHO 22.1.1989 T 356)
Projektiyksikössä suoritetuissa viranomaisyhteistyökohteissa on tutkinnanjohtajan kanssa sovittu siitä, että suoritetuissa kuulusteluissa otettaisiin etukäteen huomioon verotarkastuksen kuulemiseen liittyvät erityiskysymykset ja kuulustelukertomukset laadittaisiin siten, että verorikosasiat ja muut esille tulevat rikosasiat käsiteltäisiin eri kuulustelukertomuksissa. Tällöin asiassa voidaan suorittaa esitutkintaa vaarantamatta KHO:n em. päätöksen edellyttämä kuuleminen ennen verotusesityksen tekemistä. Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 1/99, s.34-35.< KHO:n vuosikirja 1998 s.205. lausuu: Jälkiverotus- tai oikaisumenettelyä edeltävät tarkastukset tulee käynnistää niin ajoissa, että menettely voidaan kuulemista laiminlyömättä toimittaa määräajassa

KHO 22.1.1980 T 356:

>Kuuleminen. Korkein hallinto-oikeus kumosi lääninoikeuden päätöksen ja päätti siirtää asian lääninveroviraston edelleen käsiteltäväksi. KHO:n mukaan maksuunpanoa ei olisi pitänyt toimittaa, ennen kuin yhtiölle oli varattu tilaisuus tutustua poliisikuulustelupöytäkirjojen sisältämiin aliurakoitsijoiden kertomuksiin, sikäli kun ne koskevat puheena olevia maksuunpanoja, samoin kuin niihin tietoihin, jotka sisältävät tarkastusasiamiehen vastineeseen liitettyihin ennakontarkastajien muistiinpanoihin. Näillä perusteilla ja kun lääninoikeus on ollut eri käsitys siitä, mitä seikkoja on otettava huomioon asiaa ratkaistaessa Korkein hallinto-oikeus ottamatta asiaa välittömästi ratkaistavakseen harkitsi oikeaksi kumota lääninoikeuden päätöksen. KHO 22.1.1980 T 356: <

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>