20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus.
Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot – verotuksen ristiriitaisuus.

äk

20.21


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kuusisto on kertonut, ettei koskaan keskustellut Kuortin kanssa, ainoastaan Huovisen kanssa puhelimessa pariin otteeseen.

Pos 20.2.4 Yhteenvedossa lausutaan asiasta.

Todistustosiseikka on CityLink Oy:n kirjanpidon aineellisen tositeaineiston hyvä laatu, asiallinen tiliöinti, sekä koostaminen, josta avustavan kirjanpidon tehnyt Matti Paananen selvittää seuraavassa. On fakta, että Matti Paananen Helsingin käräjäoikeudessa kuultaessa lausui:

Syyttäjä:      Missä kunnossa se Citylinkin kirjanpito aineisto taso oli, oliko ne järjestyksessä niin kuin pitää olla
Paananen:   Minun mielestä se oli loppuun asti. Kävin CityLink loppuu, siis silloinkin kun se loppu, niin siihen astikin, vielä silloinkin kävin muistaakseni laittamassa ne sellaiseen kuntoon, että en muista sen kirjanpitäjän nimeä mihin ne piti toimittaa, tehty siis olin laittanut kuntoon, eli siitä vain olisi tehty, siinä oli tositteet liitetty, laskut,  reskontra, ostolaskut ja yhteenvedot, täsmäyttäminen, että kaikki oli ja Kuusiston piti tehdä siinä välissä ja niin hän tekikin, kerran kuussa katsottiin, että kaikki on kirjanpitoajoa vaille kunnossa .
Syyttäjä:      Oliko tehty
Paananen:   Citylinkin kohdalla minun mielestä oli loppuun asti tehty. Siihen tuli sitten vaihdos, se toinen yhtiö, siinä vaiheessa minä jäin vähemmälle.

Vesa Kuusisto on huolehtinut siitä, että yhtiön kirjanpitoaineisto ylläpidetään huolellisesti sekä ammattitaitoisesti, työn suoritti Matti Paananen joka tunnettiin huolellisesta työstään. Varsinaisen kirjanpidon viennit teki Haapalehdon tilistoimisto.
Kaikesta edellisestä - joka liittyy kuulemiseen sekä aineistoon - voidaan aiheellisesti kysyä: Syyllistyikö CityLink Oy/ Vesa Kuusisto kevytmielisesti kirjanpidon ylläpitoon tai kuulemiseen, tai jättikö hän asianmukaisesti vastaamatta tehtyyn selvityspyyntöön. Vastaus on selkeästi EI!. Hän hoiti velvollisuutensa asianmukaisesti, ja vastuuntuntoisesti. Siitäkin huolimatta, että oli asiassa kuultava rikoksesta epäiltynä¹ ja kuulemisessa olisi tämä seikka tullut kaikilta osin ottaa huomioon¹.
Voidaan myös kysyä: Mahdollistiko verottaja CityLink Oy:lle/Vesa Kuusistolle "hyvän verotarkastustavan" mukaisen menettelyn sekä mahdollistiko verottaja asianmukaisen kuulemisen verovelvolliselle olosuhteissa joissa verovelvollinen ei ollut mahdollisuutta vastineen laatimiseen yhtiön lähdeaineistoon/kirjanpitoaineistoon sitoutumalla. Vastaus on selvä EI! Kuusiston käytössä ei ollut yhtiön kirjanpitoaineistoa, se oli verottajan hallussa, lukuun ottamatta osaa Citylink Oy:n arkistoituja laskuja.
Asiasta Prof. E. Andersson lausunnossaan: ”kuuleminen hoidettiin kelvottomalla tavalla”.

>Tarkastustoimintaa suorittava verotarkastaja on valtion virkamies, jolla on ehdoton totuudessapysymisvelvollisuus, ja jonka tulee virkavelvollisuutensa mukaisesti noudattaa niin vahvistettuja menettelysäännöksiä kuin myös aineellista verolainsäädäntöä sekä verotusta koskevia ennakkopäätöksiä. Kellosalo, Verotus 1998 s. 276.<
>Verotarkastaja vastaa ensi sijassa siitä, että tarkastuskertomukseen on merkitty kaikki asiaan vaikuttavat tiedot oikein ja riittävässä määrin: Valtionvarainministeriö, Verotuksen oikeusturvatyöryhmän muistio 9.1.98, 36/97<.
> Veroviranomainen vastaa kuitenkin viime kädessä siitä, että asia tulee selvitetyksi. Hallituksen esitys 53/1998 s.10-11.< Sekä HmenL 17 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian selvittämisestä. Myös siten, ettei asianosaisten yhdenvertaisuutta¹ loukata. Selvittämisvelvollisuudesta on myös HKäyttöL 33 §:ssä omat säännöksensä.

PL 22 § lausuu: Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Edellinen liittyy vahvasti myös virkamiestoimintaan verotuksessa ja on omiaan antamaan suojaa mielivaltaa vastaan, sekä toimii lähtökohtaisesti oikeudenmukaisen oikeusjärjestyksen ja oikeudenmukaisuuden turvaajana. >>Perusoikeusuudistuksessa (HE 390/1993 vp, s.75) korostettiin että turvaamisvelvollisuus koskee perusoikeuksien toteutumisesta paitsi julkisen vallan ja yksityisten välisissä myös yksityisten keskeisissä suhteissa: Perusoikeudet, 1999, Pekka Hallberg.<< Perustuslain 81 §:ään sisältyy säännös verotuksen lainalaisuudesta. Tämän legaliteettiperiaatteen mukaan lainsäädännön on sisällytettävä säännökset veron määräämisen perusteista, verovelvollisuudesta ja verovelvollisen oikeusturvasta.
"Verotusmenettelylain 26 §:ssä on säädetty tasapuolisuusperiaatteesta, luottamuksensuojasta, kuulemismenettelystä, asian selvittämisestä ja näytön punnitsemisesta sekä päätöksen perustelemisesta. Näitä periaatteita on noudatettava myös verotarkastuksessa". >Leoska, Tilintarkastus 7/1999 s.474.<

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>