20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus.
Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot – verotuksen ristiriitaisuus.

äk

20.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Pos 20.1.2. Kommentteja, faktaa, analyysia

²Alustavaan tarkastuskertomukseen liittyvästä kuulemisesta mainitaan mm. Verotusmenettelylain 26.3 §:n, Verotusmenettelyasetuksen 2 §:ssä, Hallintomenettelylain 15 §, sekä ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohta.

Alustavaa tarkastuskertomusta verottaja ei nähnyt tarpeelliseksi toimittaa CityLink Oy:lle/Vesa Kuusistolle. Vesa kuusiston kuulemista verottaja ei katsonut tarpeelliseksi suorittaa. Myöskään verotarkastuskertomuksen kohteeksi joutumisesta ei kerrottu Vesa Kuusistolle / CityLink Oy:lle: Laki edellyttää, eikä laissa ole poikkeuksesta kertovaa asetusta !

Merkillepantava on, että Turun Lääninverovirastolla ei ollut vaikeuksia tavoittaa CityLink Oy:n vastuun alaista hallituksen jäsentä Vesa Kuusistoa (Hallituksen jäsen 03.03.92 ja Heikki metsäputo 1991-1992.02), jolle ensimmäinen selvityspyyntökirje lähetetään Rinkelinmäenkuja 4. A. Hämeenlinnan osoitteeseen. Kun CityLink/Vesa Kuusiston antama vastine saapuu Turun lääninverovirastoon, on siinä mainittu yhtiön uusi osoite C/O Kuusisto Vesa/ Koivulinnantie 3. C. 18. 35100 Orivesi, jonne Turusta toimitetaan verotuspäätös.
Vesa Kuusiston tavoitettavuus liittyy oleellisesti niihin sofistisiin väitteisiin joita sekä Huovinen ja Kuortti – kysyttäessä kuulemisesta – lausuivat. He lausuivat, etteivät voineet kuulla Vesa Kuusistoa koska hänen olinpaikkansa ei ollut tiedossa (Ks. ky. todistajan kertomukset). Matti Paananen oli tarpeen tullen aina tavoitettavissa Hämeen Lääninverovirastossa, hän tiesi mistä Vesa Kuusiston tavoittaa, häneltä ei verotarkastajat halunneet asiaa tiedustella?

Koska Turun lääninoikeuden päätös ei selvitä asiassa kausaalista menettelytapaa. On asianmukaista tuoda esille Turun lääninoikeuden päätöstä seuranneen valituksen käsittely - Uudenmaan Läänin-oikeudessa ja laadituissa asiakirjoista ilmenevä kausaalinen selvitys. Menettelystä sekä asiaan liittyvästä kuulemisesta kerrotaan pöytäkirjan s.5 perustelut: "1 a. Hämeen lääninverovirasto on Turun lääninveroviraston virka-apupyynnön johdosta toimittanut CityLink Oy:n kirjanpitoon kohdistuneen tarkastuksen 8.-9.9.1994 ja 13.-16.9.1994. Tarkastus on kohdistettu aineistoon, joka on tarkastuskertomuksen mukaan saatu Vesa Haapalehto -nimisen henkilön hallussa. Vesa Kuusistoa, joka on kaupparekisteriotteen mukaan ollut tuolloin yhtiön hallituksen ainoa jäsen, on virka-apupyynnön johdosta Hämeenlinnan poliisilaitoksella 13.9.1994 kuultu muun muassa kirjanpitoaineiston sijainnin osalta": >> Uudenmaan lääninoikeus ratkaisussaan (Päätös 427/4 päivätty 19.6.1996. 601/7010/96)<<

Ensimmäiseksi mainitaan pyydetystä virka-avusta, josta saamani selvityksen mukaan ei Kuusistolle ole annettu mitään dokumenttia. Asiasta ei myöskään mainitse Turun lääninverovirasto asiakirjoissaan.
Edelleen selviää, että tarkastuksen ajankohta - on eri ajankohta kuin NTC:n tarkastusajankohta – tämä seikka ei ilmene lainkaan NTC:n saamissa tarkastuskertomuksissa, kuinka CityLink on kyennyt vastaamaan tällaiseen kertomukseen? ei lainkaan, yhtiön liiketoiminta on kuitenkin päätetty yhdistää osin NTC liiketoimiin.
Viranomaisille on Vesa Kuusisto Hämeenlinnan poliisilaitoksella antanut selvitystä 13.9.1994 kirjanpitoaineiston sijainnin osalta. Kirjanpitoon liittyvistä kysymyksistä, - kaiken edellisen perusteella - oli siten varsin helppo lähestyä Vesa Kuusistoa. Hän ei ollut tavoittamattomissa kuten Hannu Kuortti ja Matti Huovinen lausumissaan/todistuksissa sofistisesti antoivat ymmärtää. Selvyydeksi vielä, että CityLink Oy:n ei suoritettu liikevaihtoverotarkastusta (tai kirjanpitoaineistoon perustuvaa matemaattista selvitystä), "arvonlisäverotarkastuksen perusteella" >>(Turun lääninveroviraston kirjeessä ja päätöksessä mainittu)<< ei tuohon aikaan ollut vielä käytössä, joten siihen viittaaminen on myös virheellistä. Verottajalle sitä sattuu pikku vahinkoja!

Samaisen Uudenmaan lääninoikeus päätöksen perusteluissa s.7 lausutaan: "Lääninverovirasto on 15.8.1995 päivätyllä kirjeellä lähettänyt CityLink Oy:lle tarkastuksen perusteella laaditun tarkastuskertomuksen. Yhtiötä on pyydetty antamaan kirjallinen selvitys viimeistään 30.8.1995. Lääninverovirasto on Vesa Kuusiston 29.8.1995 saapuneen pyynnön johdosta pidentänyt selvityksen antamiselle varattua määräaikaa 11.9.1995 saakka. Yhtiön vastine on saapunut Turun lääninverovirastoon 12.9.1995. Yhtiö ei ole esittämistään väitteistä huolimatta luovuttanut hallussaan olevaksi ilmoittamaansa kirjanpitomateriaalia tarkastajien käytettäväksi. Ottaen lisäksi huomioon, että yhtiö on jälkiverotuksesta tekemässään valituksessa ja vielä valtionasiamiehen ja lääninveroviraston lausuntoihin antamassaan vastineessa voinut esiintuoda kaikki sen mielestä asiaan vaikuttavat seikat, jälkiverotuksen kumoamiseen ei ole aihetta vastineajan ²- eikä puuttuvan alustavan tarkastuskertomuksen vuoksi".>> Uudenmaan lääninoikeus ratkaisussaan (Päätös 427/4 päivätty 19.6.1996. 601/7010/96)<<

Edellisestä on havaitavissa, että CityLink käytti oikeuttaan antaa selvitystä asiassa. Samoin, että CityLink Oy:ltä ei pyydetty selvitystä ennen NTC:lle 30.06.95 määrättyjä jälkiveroja, että CityLink Oy:lle lainkaan laadittu alustavaa tarkastuskertomusta, tai että Vesa Kuusistoa olisi kuultu ennen lopullisen tarkastuskertomuksen laadintaa. Eräs oleellinen asia selviää myös Uudenmaan lääninoikeuden päätös pöytäkirjasta joka liittyy kuulemiseen ja tarkastuskertomuksen laadintaan on lausuttu samaisen päätöksen s.3 vaatimuksessa: "Yhtiö on kirjallisesti pyytänyt tarkastuskertomuksen lähettänyttä Turun Lääninverovirastoa kertomaan, missä verotarkastajien tarkastuksessaan käyttämä osa kirjanpitomateriaalia oli. Vasta vastineen antamiselle varatun jatkoajan päättymisen jälkeen Hämeen lääninverovirasto oli kirjallisesti ilmoittanut, että kirjanpitomateriaali oli noudettavissa Hämeen lääninverovirastosta". >>Uudenmaan lääninoikeus ratkaisussaan (Päätös 427/4 päivätty 19.6.1996. 601/7010/96)<<

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>