20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus.
Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot – verotuksen ristiriitaisuus.

äk

20.6


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

>Verovelvolliselle on annettava riittävästi aikaa tutustua alustavaan tarkastuskertomukseen ja antaa siitä vastineensa, Jos tarkastettava aineisto on ollut tarkastettavana muualla kuin verovelvollisen toimistossa, tulee verovelvolliselle ilmoittaa, että tämä voi noutaa aineiston. Hyvään verotarkastustapaan kuuluu aineiston palauttaminen jo ennen alustavan tarkastuskertomuksen lähettämistä verovelvolliselle, sitä ei voida vaatia, että verovelvollisen on käytävä verohallinnon tiloissa tutustumassa omiin tiliasiakirjoihinsa. Siiteri Tilisanomat 5/1986 s.30.

>Viranomaisyhteistyössä suoritetuissa tarkastuksissa kuulemisen järjestämisessä on ollut ongelmatilanteita. Kuulemisen järjestämiseen tulee kuitenkin yhteistyöhön osallistuvien viranomaisten suhtautua erityisen vakavasti, koska pelkästään verotarkastuskertomuksen muodollisten edellytysten toteuttamatta jääminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa maksuunpanoesityksen kumoutumiseen myöhemmin. Sen myötä tutkijoille ja tarkastajille saattaa muodostua vaara joutua myös virkarikos- ja vahingonkorvauskanteiden kohteeksi: Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 1/99 s. 33.<

Tiedon kirjanpitoaineiston sijainnista Vesa Kuusisto sai vasta lokakuussa 1995 Hämeen lääninveroviraston siitä ilmoittaessa. Vastine oli jouduttu jättämään ilman mahdollisuutta tutustua yhtiön kirjanpitoon. CityLink/ Vesa Kuusisto joutui siten editoimaan vastineensa ilman, että sai yhtiön kirjanpitoaineiston haltuunsa. Asiassa rikottiin kuulemisen perusperiaatteita, oikeutta saada vastaajalle kuuluvaa verottajan hallussa oleva kirjanpito haltuunsa. (Ks. hyvä verotarkastustapa) Puhumattakaan oikeudesta saada poliisitutkinta pöytäkirjat tiedoksi ennen vastineen antamista ja suoritettavaa jälkiverotuspäätöstä: ¹KHO 22.1.1980 T 356: >>Kuuleminen. Korkein hallinto-oikeus kumosi lääninoikeuden päätöksen ja päätti siirtää asian lääninveroviraston edelleen käsiteltäväksi. KHO:n mukaan maksuunpanoa ei olisi pitänyt toimittaa, ennen kuin yhtiölle oli varattu tilaisuus tutustua poliisikuulustelupöytäkirjojen sisältämiin aliurakoitsijoiden kertomuksiin, sikäli kun ne koskevat puheena olevia maksuunpanoja, samoin kuin niihin tietoihin, jotka sisältävät tarkastusasiamiehen vastineeseen liitettyihin ennakontarkastajien muistiinpanoihin. Näillä perusteilla ja kun lääninoikeus on ollut eri käsitys siitä, mitä seikkoja on otettava huomioon asiaa ratkaistaessa Korkein hallinto-oikeus ottamatta asiaa välittömästi ratkaistavakseen harkitsi oikeaksi kumota lääninoikeuden päätöksen.<<
Poliisitutkinta oli hyvin kummankin lääninoikeuden tiedossa kun hallintomenettelyn mukaisia päätöksiä tehtiin, notorisesti edellinen olisi tullut huomioida. Menettely rikkoi yhdenvertaisuutta, koko menettely rikkoi hyvää verotarkastustapaa sen perusperiaatteita, varsinkin objektiivisuutta sekä kohtuullisuutta jne. Olisi helpompi tässä menettelyssä arvioida se - mitä lakeja, asetuksia, sekä normeja ei verotarkastajien ja verohallinnon toimesta tullut rikottua.

Pos.20.2. Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

Turun Lääninverovirasto on saatuaan Citylinkin selvityksen, tehnyt selvityksen perusteella veropäätöksen, ja liikevaihtoverolain (559/91) 96 §:n 2 momentin nojalla on määrätty 40 % veronkorotus. Tämä tuntuu korkealta (ks. verotuspäätös), joskin lienee verottajan harkitsema normaali menettely. Liikevaihtoveroja on ilmeisesti muutamalta kk. jätetty ilmoittamatta, toissijaisesti verosta ei ole myöskään yhtiön toimesta annettu virheellistä tietoa. "Verotarkastajien antama arvio/tieto myynnin määrästä (kertomuksessa HAL/0910/94) ei ole perustunut verovelvollisen antamaan tietoon, asiaa ei ole lainkaan kysytty (liikevaihtoveroilmoitukset ajankohdan osalta oli tehty 05.-92 – 08.-92 ks. Pos.20.3.2), tämä on ollut omiaan johtamaan Turun lääninverovirastoa harhaan". Itse Liikevaihtoveropäätös joka asiassa virheellisesti oli kirjattu ARVONLISÄVERO päätökseksi, oli ilmeinen verottajan vahinko?
 
Verotuspäätökseen liittyvä tarkastuskertomus HAL/0910/94 joka Turun Lääninverovirasto toimitti CityLink Oy/ Vesa Kuusistolle tiedoksi, sisälsi sen kaltaisia virheellisiä väitteitä, joihin CityLink/Vesa Kuusisto päätti ottaa kantaa, ja pyysi asiamiestään varatuomari Marja Pietilää laatimaan valituksen Uudenmaan lääninoikeuteen, (Laadittu Turun lääninveroviraston "arvonlisävero" -päätökseen liittyvä valitus Uudenmaan lääninverovirastoon ja koski nimenomaan edellä (Pos.21.1.1) mainitussa selvityspyynnössä, "toimitetun arvonlisäv…", tarkastuskertomuksen HAL/0910/94 NTC/ CityLink /Etronia sisältöä johonka CityLink/Vesa Kuusisto ole voinut aiemmin syvällisemmin ottaa kantaa, kirjanpitoaineiston ollessa Hämeen lääninveroviraston hallussa) seuraavassa kokonaisuudessaan:

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>