21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano

21.9.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Pos 22.2.3.1 Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys.

Lääninoikeustuomarin Matti Anttilan äänestyslausunto:

Valituksen enemmälti hyläten kumoan jälkiverotukset tilikauteen 1.7.1991-30.6.1992 kohdistuvalta osaltaan (Jälkiverotuspäätökset 95J4249, 95J4250 ja 95J4251). Asian laatuun ja lopputulokseen nähden hylkään Oy NTC International Ltd:n vaatimukset saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Perustelut.

Tässä tapauksessa sovellettavien liikevaihtoverolakien (532/63 ja 559/91) mukaan jälkiverotus voidaan toimittaa kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, johon kuuluvalta kalenterikuukaudelta vero olisi tullut maksaa. Jälkiverotuksen toimittamisella puolestaan tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka jälkiverotuksen toteuttamisessa kuuluvat veroviranomaisen virkatehtäviin, kuten esimerkiksi kirjanpidon tarkistamine, verotarkastuskertomuksen laatiminen, jälkiverotuspäätösten tekeminen sekä myös jälkiverotuspäätösten toimittaminen postiin verovelvolliselle kuljettamista varten. Jälkiverotus tulee näin ollen toimitetuksi loppuun ja se päättyy vasta silloin kun veroviranomainen jättää jälkiverotuspäätöksen postin kuljetettavaksi. Tämän vuoksi veroviranomaisen on jätettävä jälkiverotuspäätös postin kuljetettavaksi jälkiverotusajan kuluessa. Sen sijaan se ajankohta jolloin verovelvollinen saa jälkiverotuspäätöksen tiedokseen, ei vaikuta jälkiverotusoikeuteen.

Uudenmaan lääninverovirasto on tehnyt tilikauteen 1.7.1991-30.6.1992 kohdistuvan jälkiverotuspäätökset 30.6.1995. Valitusasiakirjoista tosin puuttuu nimenomaan selvitys siitä, milloin Uudenmaan lääninverovirasto on jättänyt mainitun jälkiverotuspäätökset postin kuljetettavaksi, mutta valitusasiakirjoista on pääteltävissä luotettavasti, että päätökset on jätetty postin kuljetettavaksi vasta mainitun päivän jälkeen. Kun jälkiverotuspäätökset olisi tullut jättää postin kuljetettavaksi viimeistään 30.6.1995, jälkiverotus mainitun tilikauden osalta on tullut toimitetuksi liian myöhään.

Asian ratkaisuun vaikuttavina seikkoina olen ottanut huomioon korkeimman hallinto-oikeuden liikevaihtoveroa koskevan päätöksen 20.7.1973 T:2832 sekä välitöntä verotusta koskevan vuosikirjaratkaisun KHO 1965 I 55 (KHO 15.12.T:5261). Mainittu liikevaihtoveroa koskeva ratkaisu sekä eräät muutkin korkeimman hallinto oikeuden ratkaisut puoltavat sellaista näkemystä, että liikevaihtoveroa tai arvonlisäveroa koskeva jälkiverotus on tehty jälkiverotusajalle säädetyn määräajan kuluessa mutta jätetty postin kuljetettavaksi vasta jälkiverotusajan päättymisen jälkeen. Edellä mainittu vuosikirjaratkaisu puolestaan puoltaa näkemystä, jonka mukaan tuloverotusta koskeva jälkiverotuspäätös on myöhästynyt, jos se on jätetty postin kuljetettavaksi jälkiverotusajan umpeen kulumisen jälkeen.

Katson kuitenkin, että jälkiverotuksen päättymisen edellytyksiä ei tuloverotuksessa ja liikevaihtoverotuksessa ole perusteltua arvioida toisistaan poikkeavin tavoin. Tämä ja muukin edellä lausuttu huomioon ottaen katson, että jälkiverotuksen toimittamiselle ei tilikauden 1.7.1991–30.6.1992 osalta ole edellytyksiä.

Tilikauteen 1.7.1992–30.6.1993 kohdistuvasta jälkiverotuksesta olen lääninoikeuden päätöksessä ilmenevin perustein samaa mieltä kuin lääninoikeuden enemmistö.
Vakuudeksi Matti Anttila

Uudenmaan lääninoikeuden päätös s.16.1.a>

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>