21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano

21.9


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

International Ltd:n CityLink Oy:lle maksamasta hinnasta on suuruusluokaltaan oikea. Kun näin kasetin valmistuksessa CityLink Oy:lle aiheutuneiden kustannusten edellä mainituin perustein joka tapauksessa on selvitetty ylittäneen 11.82 markkaa, CityLink Oy:n kasetin valmistamisesta saaman hinnan on selvitetty olleen pienemmän kuin mitkä ovat olleet kasetin valmistamisesta CityLink Oy:lle aiheutuneet valmistuskustannukset.

Kuortin, Paanasen (joka on hoitanut CityLink Oy:n reskontran ja auttanut Kuusistoa konttoritöiden tekemisessä), sekä Sopen-Luoman (joka oli toiminut Oy NTC International Ltd:n tillintarkastajana), todistajalausunnoista ilmenee, että Oy NTC International Ltd:n ja CityLink Oy:n välillä tapahtuneen laskutuksen suoritukset ovat tapahtuneen siten, että yhtiöt ovat kuitanneet keskinäisiä saataviaan. Keskinäisiä kuittauksia laskutuksessa ei sinänsä voida pitää kiellettynä. Tässä tapauksessa on kuitenkin otettava huomioon, että kuten Kuortin todistajalausunnostakin ilmenee, kuittaukset Oy NTC International Ltd:n ja CityLink Oy:n välisessä ovat olleet poikkeuksellisen laajasti käytössä. Kuittauskäytännön merkitystä Oy NTC International Ltd:n ja CityLink Oy:n välisessä suhteessa arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon se, että CityLink Oy:n taloudellinen tilanne on kaiken aikaa ollut huono, mikä seikka ilmenee muun muassa Haapalehdon todistajalausunnosta. Toisen sopimuskumppanin, eli tässä tapauksessa CityLink Oy:n huono taloudellinen tilanne puolestaan on seikka jonka vuoksi keskinäisiä kuittauksia yleensä pyritään välttämään kuten Sopen-Luoman todistajanlausunnostakin ilmenee. Asiaa arvioitaessa on vielä otettava huomioon, että Paananen on kuten hänen kuittauksia koskevassa todistajanlausunnostaankin ilmenee pyytänyt Reinikaiselta luvan kuittausten tekemiseen. Näissä oloissa Reinikaisen on täytynyt olla tietoinen CityLink Oy:n heikosta taloudellisesta tilanteesta kuittauksia tehtäessä.

Asiassa on siis ilmennyt, että CityLink Oy on myynyt olennaisen osan tuotannostaan Oy NTC International Ltd:lle niin alhaisella hinnalla, että CityLink Oy:llä ei tämän vuoksi ole ollut mahdollisuutta jatkuvaan toimintaan. Lisäksi asiassa on ilmennyt Oy NTC International Ltd:n ja CityLink Oy:n keskinäinen laaja saatavien kuittauskäytäntö oloissa, joissa kuittauskäytäntö CityLink Oy:n heikon taloudellisen tilanteen vuoksi ei ole ollut perusteltua. Huomioon on myös otettava, että Oy NTC International Ltd oli vuokrannut kasettien lataukseen tarvittavat koneet CityLink Oy:lle sekä että Oy NTC International Ltd ja myös Reinikainen ainakin jossain määrin ovat rahoittaneet CityLink Oy:n toimintaa. Kun lisäksi Reinikainen päinvastaisista väitteistä huolimatta on täytynyt olla tietoinen CityLink Oy:n huonosta taloudellisesta tilanteesta ja CityLink Oy:n asioista muutenkin, Oy NTC International Ltd:n ja CityLink Oy:n ja toisaalta Oy NTC International Ltd:n ja Etronia Oy:n välisten kauppojen on katsottava tapahtuneen olosuhteissa jotka eivät vastanneet asian varsinaista luonnetta ja tarkoitusta. Näissä oloissa noita kauppoja ei ole pidettävä liikevaihtoverollisina liiketapahtumina. Kun Oy NTC International Ltd:n ja CityLink Oy:n ja toisaalta Oy NTC International Ltd:n ja Etronia Oy:n välisten kauppojen tosiasiallinen luonne ei ole ilmennyt liikevaihtoverotuksen perusteena olleista kuukausi-ilmoituksista, lääninverovirastolla on ollut oikeus jälkiverotusten toimittamisen yhteydessä poistaa Oy NTC International Ltd:n verollisista myynneistä ja myynnin veroista magneettinauhojen ja kasettirunkojen myynnit CityLink Oy:lle ja Etronia Oy:lle. Samoin lääninverovirastolla on ollut oikeus jälkiverotuksin lisätä Oy NTC International Ltd:n veroihin CityLink Oy:ltä ja Etronia Oy:ltä suoritettujen ostojen perusteella vähennetyt veron.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintomenettelylaki 10 §
Hallintolainkäyttölaki 82 § 1 mom.
Lääninoikeuslain muuttamisesta (26.7.1996/588),
voimaanpanosäännökset 2 mom.
Lääninoikeuslaki 2 § ja 25 § 2 mom. (1021/74)
Liikevaihtoverolaki (5.12.1963/532) 46 § ja 48 § 1 mom.
Liikevaihtoverolaki (22.3.1991/559) 93 § ja 95 § 1 mom.
-----------

Esittelijäjäsen Matti Anttila,
Päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa lääninoikeuden jäsenet Pirkko-Liisa Nurmi, Mikko Rossi (t) ja Matti Anttila

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>