Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos.5 Hgin Käräjäoikeuden Päätös ja äänestyspöytäkirja jonka laati Käräjätuomari Eero Nikkarinen

25.5.9


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Ottaen huomioon, että kysymyksessä on laaja talousrikosasia, jossa on ollut huomattavan suuri määrä aineistoa sekä Reinikaiseen ja Kuusistoon kohdistetut yhteensä yli 4,5 miljoonan markan korvausvaatimukset, katson että sekä Harjun että Niinimäen käyttämä tuntiveloitus on asetuksen yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista mukainen.

Niinimäen esittämään laskuun sisältyy yksilöityä valmistautumista noin 80 tuntia, esiintymisiä käräjäoikeudessa sekä 2.450 markan edestä erilaisia yksittäisiä toimenpiteitä, muun muassa kirjeiden lähettämistä ja puhelinneuvotteluja. Lisäksi Niinimäki on laskuttanut esiintymisistä käräjäoikeudessa yhteensä 23.340 markkaa asian valmistelu- ja pääkäsittelyssä. Katson, että kun laskutusperuste on hyväksytty, on asian laatu huomioon ottaen kahden viikon työpanos asian valmisteluun sekä todennetut esiintymiset käräjäoikeudessa sellainen työmäärä, että asian laajuus ja vaativuus huomioon ottaen Niinimäen esittämä palkkiovaatimus on kohtuullinen ja tulee hyväksyä sellaisenaan.

Kuusiston esittämän tuloselvityksen perusteella jäävät hänen puolustuksestaan aiheutuneet kulut valtion vahingoksi.

Harjun esittämään laskuun sisältyy yksilöityä valmistautumista noin 90 tuntia, esiintymisiä käräjäoikeudessa sekä 2.150 markan edestä erilaisia yksittäisiä toimenpiteitä, muun muassa puhelinneuvotteluja. Lisäksi Harju on laskuttanut esiintymisistä käräjäoikeudessa yhteensä 29.100 markkaa asian valmistelu- ja pääkäsittelyssä. Lisäksi Harju on Reinikaisen puolesta tarkistuttanut verotarkastaja Huovisen tekemät laskelmat todistaja Kämäräisellä ja todistaja Riistamalla. Kämäräisen Reinikaiselle esittämä lasku on 29.707 markkaa ja Riistaman 10.400,50 markkaa. Katson ensinnäkin, että kun laskutusperuste on hyväksytty, on asian laatu huomioon ottaen runsaan kahden viikon työpanos asian valmisteluun sekä todennetut esiintymiset käräjäoikeudessa sellainen työmäärä, että asian laajuus ja vaativuus huomioon ottaen Harjun esittämä palkkiovaatimus on kohtuullinen ja tulee hyväksyä sellaisenaan. Lisäksi katson, että Reinikaisen puolesta teetetyt laskelmat ovat olleet aiheellisia Reinikaisen asianmukaisen puolustuksen järjestämiseksi ja ne tulee hyväksyä Reinikaisen tarpeellisiksi oikeudenkäyntikuluiksi

-----------------------------------------------------------------------

Muutama huomio lautamiehistä, epäilyni esteellisyydestä:

Muutama kommenti on paikallaan tuomiosta: Lautamiehet ovat katsoneen olevan viisaampia oikeudellisen arvion tekemiseen kuin käräjätuomari, joka on oikeuden kokoonpanon ainoa lainoppinut. Lautamiesten henkilökohtaisella taustalla on suuri merkitys päätöksen syntymiseen, tilanteissa joissa oikeusoppineen kanta häviää äänestyksessä. Lautamiesten puhemiehenä oli Pauli Leppä-Aho, tämä tuli esille hänen esiintymisestään salissa. Hän ei kuunnellut vaan hän kuulutti omia ajatuksiaan. Hän ei seurannut todistajien käymää diskussia, vaan hän kuulutti omaa mielikuvaansa salissa. Pauli Leppä-Aho on kaikkien alojen ammattilainen hänellä on yli 30:n eri alan kokemus Ks.http://www.kolumbus.fi/pauli.leppaaho/ ja lisäksi hän on toiminut Helsingin poliisin neuvottelukunnassa. Hänellä on tiivis suhde viranomaisiin sekä kyltymätön halu tuomita ja olla oikeassa. Hänen suulas esiintymisensä oli kiusallista käräjäoikeuden puhemiehelle, kiusallisinta se on asianmukaista menettelyä peräänkuuluttaville asianajajille. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti perustuu diskussiin jolta edellytetään asianmukaisuutta sekä korkeaa eettistä ja moraalista tasoa. Tähän ei Pauli Leppä-Aho kykene.

Näyte hänen kielenkäytöstään on Helsingin sanomien artikkelissa 22.04.08: Helsingin pelastuslautakunnan puheenjohtaja Pauli Leppä-Aho (kok) ei ole huolissaan. Hänen mielestään pientalojen palotarkastukset ovat muutenkin turhia. Leppä-aho viittaa Espoossa maaliskuussa tapahtuneeseen viiden ihmisen hengen vaatineeseen tulipaloon: "Palot ovat erittäin harvinaisia. Ne yleensä tapahtuvat siten kuten Espoossa: spurgut olivat huumeissa ja kännissä tupakoineet pahnojensa keskellä ja sammuneet sinne ja palaneet sinne". Tällaiset kommentit kertovat Pauli Leppä-Ahon eettisestä sekä moraalisesta kyvystä huomioida kanssaihmiset. Pauli Leppä-Aho on toiminnan mies ja nostaa puntteja 160 kg. Riittääkö tämä referenssi toimimaan lautamiehenä. Näin ilmeisesti on. Olen itse erimieltä ja pidän kyseenalaisena, että Poliisin neuvottelukunnan jäsen ylipäätään osallistuu valamiestoimintaan. Hänellä saattaa olla tietoa joita ei ole muilla oikeuden jäsenillä? Hänellä saattaa myös olla oman elämänympäristönsä kautta syntyneitä mielikuvia jotka saattavat vaikuttaa hänen kykyynsä tehdä objektiivisia ja kausaalisia päätelmiä meneillään olevasta tapaukseta. Hän on omasta mielestään oikeuden esitaistelija, hän kirjoitaa:http://www.kolumbus.fi/pauli.leppaaho/oikeusjarjestelma.htm . Hänen edesottamuksistaan kirjoittaa HS 29.04.08 seuraavasti/klikkaa . On johtopäätöksien aika, on perusteltua suhteuttaa valamiesten valinta heihin, joiden ennakkoasenteet perustuvat positiivisen oikeuden peräänkuuluttamaan sitoutumattomuuteen sekä riippumattomuuteen sidosryhmistä. Ymärrettävää on, että valamiehet voivat äänestää oikeusoppineita vastaan, mikäli heidän asiantuntemuksensa paikallisiin olosuhteisiin liittyvissä olosuhteissa oikeuttaa laupeuteen tai kohtuullisuuden edellyttämään menettelyyn. Maalikko lautamiesten harjoittama inkvitorinen menettely ei voi olla oikeutettua missään olosuhteissa - kuten tapauksessani on tapahtunut.

Laurtamies Dosentti Anneli Mäkelä-Alitalo on Helsingin Yliopiston Historian laitoksen Dosentti. Hän on siten opetushallituksen/ Opetusministeriön alaisen organisaation palveluksessa. Hän on kirjailija, hänen tulonmuodostuksesta tärken osan synnyttää tekijänoikeustulot. Hän on toiminut Helsingin käräjäoikeuden lautamiehenä vuodesta 1997. Lautamniehet valitaan poliittisesti ja valinnan suorittaa HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO. Politiikalla kuin myös työantajalla sekä lautamiehen omalla julkaisutoiminnalla on tärkeä roolinsa tässä yhteydessä. Anneli Mäkelä-Alitalo on monialainen ihminen hän on mm. laatinut tv-käsikirjoituksia, antanut opetusta yliopiston ulkopuolella ja kirjoittanut asiantuntijalausuntoja. On tärkeää, että lautamiehet ovat ansioituneita kansalaisia, mutta kuinka on ajateltavissa, että tappauksessa jossa Opetusministeriö/Teosto ovat kantajina voisi lautamies olla sidoksissa kumpaankin kantajaan näin näkyvällä tavalla?

Ymmärrän, että ministeriöt haluavat tiivistää yhteistyötään viranomaisten kanssa. Koskeeko yhteistyö myös opetustoimen viranhaltioita? uskon, että tapauksessani on pitkälle tästä kysymys. Pian oman juttuni käsittelyn jälkeen kirjoittaa Anneli Mäkelä-Alitalo verkkouutisissa 28.7.2000 seuraavasti : Kansalaiset ovat hämmentyneitä tuomioistuimien ratkaisuista, varsinkin siksi koska eri oikeusasteet kumoavat usein toistensa päätökset. Yhdessä jutussa käräjäoikeus langettaa ja hovioikeus vapauttaa, seuraavassa voi käydä päin vastoin? Lieneekä tällä kuulutuksella ollut osuutta juuri käytyyn käsittelyn päätökseen?

Edellisten lautamiesten osalta olen sitä mieltä, että heidän valintansa lautamieheksi tämän asian käsittelyyn on toimittu harkitsemattomasti. Olen Pauli Leppä-Ahon suhteen sitä mieltä että hänen osallistumisensa rikosprosessien käsittelyyn kaiken kaikkiaan on kyseenalaista. Anneli Mäkelä-Alitalon osallistuminen sellaisten tapausten käsittelyyn jotka liittyvät Opetusministeriöön ja tekijänoikeuskysymyksiin on hänen taustansa huomioiden varsin kyseenalaista.

Kolmas lautamies joka äänesti - puheenjohtajan kannan vastaisesti - on Riitta Rannikko-Hämäläinen. Hän on Helsingin lautamiesyhdistys ry:n tiedottaja Riitta Rannikko-Hämäläinen. Kaikilla edellämainituilla henkilöillä on useita yhteisiä tekijöitä. Tarkkaavainen lukija huomaa tämän helposti. Mutta mikä tärkeintä, heillä on yhteinen tiedottaja: Riitta Rannikko-Hämäläinen. joka toimiessaan lautamiesyhdistyksessä hallitsee suhdetoiminnan. Hänelle ovat tärkeitä suhteet Helsingin kaupunginhallitukseen: siellä kuuluu myös Valtuutettu Leppä-Ahon kova ääni.

---------------

Käräjätuomari Eero Nikkarinen, on tehnyt varsin pragmaattisen ja yksityiskohtaisen selvityksen omasta ja lautamies Leo Happosen eriävästä kannasta. Käräjätuomari Nikkarinen on yksityiskohatisesti perustellut näkemyksensä/ näytön arvioinnin johon hän on käsitellyn materiaalin perusteella päätynyt. Hänen tulkintaansa ei ole vaikuttanut ulkoiset olosuhteet vaan aineiston objektiivinen/ oikeudellinen näytön arviointi. Varsinaisen päätöksen perusteluihin - edellistä äänestyspöytäkirjaa - vertailtaessa voidaan tarkemmin arvioida lautamiesten perustelujen kestävyyttä. Käräjäoikeuden tuomarin testaama aineisto osoittaa oikeaksi päätelmän In dubio pro reo: Jos on epäselvyys syyllisyydestä, tuomittakoon syytetyn eduksi.

Seuraavassa käräjäoikeuden tuomio:

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>