Title 9. Ajojahti jatkuu.
11. Teosto ja NTC

11.6


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Opetusministeriö vahvistaa kasettimaksun tason vuosittain. Kasettimaksu peritään kasetin keston perusteella. Kasettimaksun suuruus on videokasetin osalta 4,5 penniä minuutilta. Näin viimeiseksi vahvistettu kasettimaksu esim. 180 minuutin pituisesta tyhjästä videokasetista on 8,10 markkaa (ilman liikevaihtoveroa) Kasettimaksun suuruus raakanauhan osalta on 30 mk/km

Opetusministeriö on nimennyt kasettimaksua periväksi järjestöksi Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto Ry:n. Opetusministeriö päättää vuosittain, kenelle kertyneet kasettimaksuvarat jaetaan. Varat jaetaan korvauksina tekijöille ja tuottajille heidän aikaansaamansa suojatun aineiston käytöstä kotikopiointiin.

Perustelut:
Vastaaja on ilmoittanut Teoston Kasettimaksutoimistolle 24.4.96 päivätyn ilmoituksen mukaan maahantuoneensa raakanauhaa, jonka se on myynyt edelleen Balstar Oy:lle seuraavasti.

Nauhatyyppi VT 16 80 kpl x 5900 mt.
Nauhatyyppi VT 19 160 kpl x 5490 mt.

Vastaaja on siis oman ilmoituksensa mukaan maahantuonut 240 kelaa joista kasettimaksu on yhteensä 40.512 markkaa josta on suoritettu 8000 markkaa.

Helsingissä 1.3.1999
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

--------------------------------------------------------------

Lähemmin tarkasteltuna on kysymyksessä seuraava lain ja asetuksen ristiriita:

Tekijänoikeuslain 26 a §:n "Milloin yleisön keskuuteen levitettäväksi valmistettavia tai tuodaan maahan ääni- tai kuvanauha tai muu laite, johon ääni tai kuva voidaan tallentaa ja jotka soveltuu radiossa tai televisiossa lähetetyn taikka ääni- tai kuvatallenteella olevan teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön, valmistajan tai maahantuojan on suoritettava laitteen esitysajan perusteella vahvistettava maksu käytettäväksi korvauksena sanottujen teosten tekijöille …"

- Tätä koskevan hallituksen esityksen 32/1984 sivulla 13 todetaan seuraavaa "Laitteen tulee soveltua 11 §:ssä tarkoitettuun yksityiseen käyttöön, jotta se olisi maksuvelvollisuuden alainen. Niin sanottuna metritavarana maahan tuotu ääni- tai kuvanauha soveltuu yksityiseen käyttöön tarkoitettuun nauhoittamiseen vasta kun se on leikattu ja pakattu kasetteihin ja avokeloihin".

- Tähän nähden hieman yllättävästi tekijänoikeusasetuksen 21.4.1995/574 24.2 § kuuluu seuraavasti: "Tekijänoikeuslain 26a §:ssä tarkoitettuna laitteena pidetään myös leikkaamatonta äänen tai kuvan tallentamiseen soveltuvaa nauhaa."

Kirjassaan - Esitutkinta ja Pakkokeinot; Klaus Helminen, Kari Lehtola, Pertti Virolainen; lausutaan seuraavasti: Perusturvalakiuudistusta valmisteltaessa pohdittiin myös sitä, tulisiko ja miten toteuttaa jälkikäteistä valvontaa. Tämä ratkaistiin perustuslain etusijaa koskevalla perustuslain 106 §:n säännöksellä. Siinä tuomioistuimille on annettu valta jättää soveltamatta eduskuntalain säännöstä, jos sen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, mikä käytännössä ehkä tarkoittaisi juuri ristiriitaa perusoikeussäännösten kanssa. Siten on tuomioistuimilla että muilla viranomaisilla velvollisuus tarvittaessa harkita, onko asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen ristiriita perustuslain tai muun lain kanssa. Jos näin havaitaan olevan, viranomaisen on perustuslain 107 §:n mukaan jätettävä soveltamatta tuota alemmanasteista säännöstä. Samansisältöinen pykälä oli jo aikaisemmassa hallitusmuodossa.

Ristiriita lain ja asetuksen välillä: (asiantuntija lausunto)

Suomessa on selvä normihierarkia, jossa lait ovat asetuksia korkeammalla tasolla. Asetuksella ei siten voi muuttaa lakia, eikä asetus saa olla lain kanssa ristiriidassa. Ristiriitatilanteessa asetus väistyy. Tässä tapauksessa onkin ratkaistava, onko asetus, jolla leikkaamaton nauha sisällytetään vuonna 1995 kasettimaksun piiriin, lain kanssa ristiriidassa Asetuksella epäilemättä muutettiin vallitsevaa asian tilaa, muutenhan asetusta ei olisi tarvinnut säätää. Jos kyseessä on maksuvelvollisuuden laajennus tai muutos, eikä vain teknisluonteinen täsmennys, lain kanssa on ristiriita. Selvää on, että ennen asetuksen antamista - raakanauha ei kuulunut kasettimaksun piiriin - eikä maksua käytännössäkään peritty.

Oma arvioni on, että asetuksella pyrittiin tekemään muutos johon olisi tarvittu lakia - asetusta ei voida noudattaa jos se on ristiriidassa voimassa olevan lain kanssa.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>