Title 9. Ajojahti jatkuu.
11. Teosto ja NTC

11.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Hämeenlinnan verovirastolla oli ennestään kana kynimättä kanssani. Aiemmat tappiot kalvoivat verojohtaja Esko Nikanderin mieltä. Heille sopi erinomaisesti uudet pelinrakentajat, uudet sävellykset, jotka kantaisivat heidän äänensä suurempiin saleihin. Suunnitelmaan kuului, että Teosto vastaa sävellyksen tekijänoikeuksista ja verottaja huolehtii synteettisestä sanoituksesta ja tulevasta perinnästä. Verovirannomaiset ryhtyivät suunnittelemaan olosuhteita tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

------------------------

Myöhemmin "tekijänoikeuslain v.1994 muutoksen jälkeen" Teoston tarkastajat yhdessä lääninhallituksen viranomaisten kanssa vierailevat yhtiömme toimitiloissa useaan otteeseen. Emme estä heidän tarkastuksiaan. Tarkastajat toimivat varsin mielivaltaisesti tarkastuksiensa yhteydessä. Tarkastuksen kohteeksi joutui koko liiketoiminta. He toimivat, kuten filmeissä saamme nähdä toimittavan kotietsintöjen yhteydessä. Kaikki kopioidaan ja liikesalaisuudet leijuvat annettujen lupausten saattelemana virtuaalitodellisuuteen. -Kaikesta huolimatta pyrimme tekemään yhteistyötä, asiasta todistaa myöhemmin kesällä 2006 lääninhallituksen tarkastaja joka myöntää yhteistyön: (kirjasta Hoviväkeä II)

Pos.11.4 Asetuksen ja lain ristiriita

Vuonna 1999 NTC ajautui Teoston kanssa riitaan v.1984 valmistuneen tekijänoikeuslain sisällön sekä hallituksen lakiin kirjoittamasta soveltamisohjeen ristiriidasta suhteessa tekijänoikeusasetukseen. Kysymys oli periaatteena hyvin isosta asiasta. Opetusministeriön ja Teoston kanssa yhteistyössä ajama asetus oli selkeästi vastoin kasettimaksua koskevan tekijänoikeuslain sisältöä. Asetuksen perusteella oli Suomalaisia yrityksiä asetettu useaan otteeseen edesvastuuseen ja seurauksina oli ollut konkursseja, taloudellisia sanktioita, kuin myös subjektiivisiavapaudenmenetyksiä jotka eivät olleet vähäisiä. Asetusta oli sovellettu useaan otteeseen vastoin lain henkeä:

>Perustuslain 107 §:n mukaan tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa ei saa soveltaa asetusta tai muuta lakia alemmanasteista säädöstä, jos se on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa. PL 107 § vastaa pääpiirteittäin entistä HM 92 §:ää. PL 106 on sen sijaan sisällöllisesti uusi säännös, jolla ratkaistaan ihmis- ja perusoikeuksien merkityksen voimistumisen aiheuttama lainsoveltamisongelma koskien vanhan HM 92 §:n e contratrio tulkintaa, jonka mukaan tuomioistuimella ei katsottu olevan valtaa tutkia lakien perustuslainmukaisuutta. Kuten Saraviita on todennut, perusoikeusuudistuksen yksi päätavoite oli pyrkimys muuttaa perusoikeussäännökset lainkäyttökelpoisiksi. Yhtenä keskeisenä perusoikeusuudistuksen tavoitteena olikin perusoikeuksien suoran sovellettavuuden lisääminen tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Täten tarkoituksena oli myös parantaa yksilöiden mahdollisuuksia vedota oikeuksiensa tueksi suoraan perusoikeussäännöksiin. PL 106 §:llä haluttiin edelleen voimistaa tätä tavoitetta ja tuoda esiin se, että perusoikeudet ja muut perustuslain säännökset ovat tuomioistuintoiminnassa sovellettavaa oikeutta. (Laura Tervo 2004)<

-----------------------------------------

Helsingin käräjäoikeus 4. osasto Tapaus 99/4898
(Lyhennetty koskemaan vain oleellista osaa aineistosta)

Kantaja: Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto Ry
Vastaaja: Oy NTC International Ltd

Vaatimus: Vaadimme, että vastaaja velvoitetaan maksamaan Teoston Kasettimaksutoimistolle kasettimaksusaatavaa 32.512 markkaa 11 prosentin viivästyskorkoineen 7.4.1997 lukien sekä korvaamaan oikeudenkäyntikulumme viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua päätöspäivästä lukien.

Yleisperustelut:
Kasettimaksu on tekijänoikeuslakiin 448/84/ perustuva maksu, joka on korvausta teosten kopioinnista yksityiseen käyttöön. Kasettimaksu koskee tekijänoikeuslain 26 a §:n mukaan yleisön keskuuteen levitettäväksi valmistettavia tai maahantuomia laitteita, joihin voidaan tallentaa ääntä tai kuvaa ja jotka soveltuvat radiossa tai televisiossa lähetetyn taikka ääni- tai kuvatallenteella olevan teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi tyhjät VHS- videokasetit.
Tekijänoikeusasetuksen 24 §:n 2 momentin mukaan tällaisena laitteena pidetään myös leikkaamatonta äänen tai kuvan tallentamiseen soveltuvaa nauhaa eli kasettien valmistuksessa käytettävää raaka-nauhaa.

Velvollisuus kasettimaksun maksamiseen on kasettimaksun piiriin kuuluvien tuotteiden maahantuojalla ja valmistajalla sekä vuoden 1995 alusta lukien tietyin edellytyksin myös tyhjien kasettien ja nauhojen jälleenmyyjillä.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>