Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14.Pos.1. Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.1.10


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

kautta. NTC vuokrasi 2.5.1991 tehdyn sopimuksen mukaan videokasettien valmistuksessa tarvittavat koneet ja laitteet Citylinkille (mm. OTARI –latauskoneet). NTC on perinyt koneista ja laitteista vuokraa vain 12.000 mk/kk. Todettakoon, että samoista koneista ja laitteista aiemmin 18.12.1990 tehdyn vuokrasopimuksen mukainen vuokra oli 80.000 mk/kk (vuokrasopimus oli tehty NTC:n ja Scandexan välillä). Tarkastuksen yhteydessä Yrjö Reinikainen totesi useammankin kerran, että toimintaa oli tarkoitus jatkaa siten, että valmistus- ja myyntitoiminta eriytetään toisistaan. Sopimusehdoista voidaan päätellä, ettei Citylikillä olisi itsenäisenä yksikkönä ollut toimintamahdollisuuksia vaan sitä on pidettävä tämän sopimuksen nojalla Scandexa Oy:n eräänlaisena valmistusosastona. Scandexan konkurssin myötä ”emoyhtiöksi” tuli NTC ja toimielinteorian mukaisesti Citylink kuuluu sen toiminnan alaisuuteen.
Toiminnan alkaessa huhtikuussa 1991 1.323.878,70 markan arvoisen irtaimen omaisuuden siirto olisi tuskin ollut mahdollista Scandexa Oy:ltä Citylink Oy:lle ellei Yrjö Reinikainen olisi tosiasiallisesti hallinnut Citylink Oy:tä. Citylink Oy on tuolloin ollut vailla omaisuutta ja varoja ja siten maksukyvytön maksaakseen ostot. Viittaamme tältä osin myös edellä referoidun sopimuksen kohtiin ja niiden epätavallisen edulliseen luonteeseen Citylink Oy:n kannalta. Toisaalta Scandexan luovuttamaan omaisuuteen on Postipankki Oy:llä ollut yrityskiinnitys ja luovutus on tapahtunut vastoin kiinnityksen haltijan Postipankki Oy:n suostumusta.
(Ps ks. hakemisto asiassa Hannu Kuortti antaa väärän todistuksen. Pos 25.3.3.23)

3.3.2.2. Citylink Oy:n toiminta ei täytä liiketoiminnan tunnusmerkistöä.
Osa NTC International Ltd:n toiminnasta on kirjautettu Citylink Oy:n nimissä tapahtuneeksi. Citylink on toiminut ikäänkuin Oy NTC International Ltd:n sisällä valmistusosastona. Tällaisen toiminnan eriyttäminen omaksi osakeyhtiöksi ei ole sinänsä laitonta, mutta Citylink Oy:n toiminta ei täytä itsenäisen yksikkön tunnusmerkistöä ja sen avulla on pyritty hankkimaan kilpailuetu jättämällä lähes kaikki lakisääteiset velvoitteet hoitamatta. Tällainen velvoitteiden laiminlyönti on ollut Citylink Oy:n toiminnassa jo alun perin ilmeisen tarkoituksellista ja etukäteen suunniteltua toimintaa. Yrjö Reinikaisen Oy NTC International Ltd:n ja muiden hallitsemiensa yritysten kautta järjestämä rahoitustuki on ollut valkoivaa siten, että tärkeimmät tavaralaskut on Citylink Oy:ssä yleensä pyritty hoitamaan, mutta esim. liikevaihtoverot suurimmaksi osaksi ja välittömät verot on jätetty maksamatta.
Citylink ei ole myöskään maksanut Teosto ry:lle ns. kasettimaksua valmistamistaan videokaseteista. Maksamatonta kasettimaksua on kertynyt kaikkiaan 1.318.292,33 mk, jonka Turun HO on 18.2.1994 antamallaan päätöksellä S 93/230 vahvistanut Citylinkin maksettavaksi. Turun RO oli aiemmin vahvistanut saman sisältöisen päätöksen 16.12.1992 S 92/232/4. Turun RO:n päätöspöytäkirjan mukaan maksettavaksi määrätty summa on kertynyt ajalta 1.6.1991 – 31.12.1991 suorittamatta jääneestä kasettimaksusta. Kasettimaksua ei Citylink ole kirjanpitoaineiston mukaan suorittanut tuon ajanjakson jälkeiseltäkään ajalta valmistamistaan kuvakaseteista.
Kasettimaksun suuruus on 4,5 p/min eli tyypillisen yhtiön valmistaman 180 minuutin pituisen DEXA HSB BULK kasetin osalta olisi kasettimaksu ollut 8,10 mk. Citylinkin kirjanpitoaineistossa olevista myyntilaskuista ilmenee, että NTC:tä on laskutettu ko. kasetista 11,78 mk/kpl = veroton hinta (esim. lasku nro 681/23.10.1991 30.000 kpl:n kasettierä ja lasku nro 696/15.11.1991 10.150 kpl:n ksettierä sekä lasku nro 774/31.7.1992 3.500 kpl:n kasettierä). Laskettaessa tyypillisen myyntiartikkelin eli E-180 Super HS:n valmistuskustannuksia, saadaan pelkästään materiaalin ja kasettimaksun osalta suraaava laskelma:

kasettirunko 2,25 mk (esim. lasku nro 647/25.10.1991 NTC:ltä ostettuna ja lasku nro
14843/23.10.1991 Nå Engströmiltä ostettuna)
magneettinauha 5,34 mk (nauhaa tarvitaan yhteen E-180 kasettiin n. 255 m (laskettu videonauhan
pyörimisnopeuden perusteella (23,39 mm/s) ja BASF on laskuttanut Citylink
Oy:tä 5000 m:n nauhaerästä 104,77 mk, esim. lasku nro 73-0003991 per 11.11.1991 ja yhteen kasettiin tarvittavan nauhan kustannus on siten 5,34 mk)
kartonkikotelo 0,50 mk (esim. NTC:n lasku nro 771 per 23.11.1991)
yhteensä 8,09 mk
kasettimaksu 8,10 mk
yhteensä 16,19 mk = veroton hinta

Edellä olevasta laskelmasta puuttuu siis kokonaan työn osuus kustannuksista ja samoin tuotteelle tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa kohdistettavien yleiskustannusten osuus kuten esim. osuus koneiden ja tuotantotilan vuokramenoista, sähkö-, puhelin-, mainos- ym. menoista. Siitä huolimatta on laskelman perusteella täysin selvää, ettei yhtiön käyttämän myyntihinnan alhaisuudesta (=11,78 mk) johtuen ole mahdollista, että ostaja (=NTC) olisi voinut olla vilpittömässä mielessä myyjän hankkiman ”kilpailuedun” suhteen.
Vaikka yhtiön varsinaisen toiminnan ajalta eli tilikausilta 1.5.1991 – 30.4.1992 ja 1.5.1992 – 30.4.1993 ei ole laadittukaan tilinpäätöksiä, laskimme kirjanpidon laatimisajalta 1.5.1991 – 31.12.1991 saadun tuloksen ja reskontralistojen perusteella simuloidun tuloksen em. tilikausille, jotka näyttävät seuraavilta:

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>