Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14.Pos.1. Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.1.9


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

oikaista verotuslain normien mukaisesti ja samaan lopputulokseen päädytään toimielinteorian soveltamisessa.
On vielä syytä poimia esiin oikeuskäytännöstä tapaus KHO 1988/5202, jonka havainnollistamiseksi esitetään seuraavassa tämän KHO:n vuosikirjaratkaisun päätöslauselma kokonaisuudessaan:
Rakennupalvelu B Oy perustettiin vuonna 1975 jatkamaan Insinööritoimisto Olavi B & Co Ky:n harjoittamaa rakennussuunnittelutoimintaa. Vuonna 1980 yhtiön nimi muutettiin A Oy:ksi. Yhtiön osakepääoma oli aluksi 15.000 markkaa ja osakkeista omisti 90 kappaletta Valpu B, 5 kappaletta Väinö B ja 5 kappaletta Pentti V. Kaikki Valpu B:n omistamat osakkeet siirtyivät nimellisarvostaan ensin vuonna 1977 H Oy:lle ja sitten vuonna 1980 C Oy:lle, jolle myös Väinö B:n osakkeet samana vuonna siirtyivät. Vuonna 1980 A Oy:n osakepääomaa korotettiin 7.500 markalla ja uudet 50 osaketta merkitsi C Oy nimellisarvosta, minkä jälkeen tämä yhtiö omisti A Oy:n 150 osakkeesta 145. C Oy oli perustettu vuonna 1980 ja sen koko osakekannan oli nimellisarvosta 15.000 markalla hankkinut Ilkka D, joka oli myös ainoa hallituksen jäsen. Vuonna 1984 Olavi B osti nimellisarvosta C Oy:n koko osakekannan Ilkka D:ltä. C Oy ei ollut harjoittanut liiketoimintaa.
A Oy:n asiakkaisen hankinnan ja osan toimeksiannoista oli hoitanut Olavi B, jolle 2.5.1983 oli maksettu 48.000 markkaa ajalta 1.8.1982 – 31.5.1983. Toimistotyöt oli hoitanut Valpu B. Korvaus hänen yhtiölle tekemästään työstä oli maksettu hänen perustamansa liikkeen, Toimistopalvelu B:n laskutuksen mukaan. Toiminimen kirjoitusoikeus oli yksin Valpu B:llä. Ilkka D ei ollut lainkaan osallistunut yhtiön varsinaisen toimintaan eikä saanut tuloja yhtiöltä. Koska edellä mainituissa olosuhteissa Valpu ja Olavi B ovat olleet A Oy:n tosiasiallisia perustajia ja päätäntävallan käyttäjiä, on toimintaa harjoitettu Verotuslain 56 §:ssä tarkoitetuin tavoin sellaisessa muodossa, joka ei ole vastannut asian varsinaista luonnetta ja tarkoitusta. Näin ollen A Oy:n Valpu ja Olavi B:n puolesta verovuosina 1981-1983 suorittamat näiden yksityismenoiksi katsottavien kulujen korvaukset eivät ole olleet yhtiön vähennyskelpoisia liikekuluja vaan Verotuslain 57 §:ssä tarkoitetuin tavoin B:n puolisoille maksettua peiteltyä osinkoa.
Tapausta analysoitaessa voidaan todeta, että siinä on Olavi B:n katsottu saaneen A Oy:ltä vuosina 1981-1983 peiteltyä osinkoa, vaikkei hän ollutkaan tuolloin muodollisesti A Oy:n osakas. Päätös on siinä mielessä varsin merkittävä, että siinä on murrettu osakeyhtiön muodollinen koskemattomuus ja kohdistettu peitelty osinko VerL 56 §:n nojalla henkilölle, jonka on tosiasiallisesti näytetty olleen osakkaaseen rinnastettvavassa asemassa.

3.3. Oy NTC international Ltd.n ja Citylink Oy:n välinen suhde

3.3.1. Yleistä
Edellä esitellyt ajatusmallit soveltuvat tarkastusten kohteina olleisiin yhtiöihin siten, että Citylink Oy:n toiminta on katsottava olevan osa NTC:n toimintaa. Päädytäänkö tähän lopputulemaan sitten toimielinteorian vai bulvaanikonstruktion kautta ei ole sinänsä oleellista.

Oy NTC international Ltd:n ja Citylink Oy:n verotarkastuksissa kävi ilmeiseksi kaksikerroksinen bulvaanirakenne. Yritystasolla liiketoiminta, joka oli tosiasiallisesti osa Oy NTC International Ltd:n toimintaa oli kirjautettu Citylink Oy:n nimiin. Citylink on sinänsä muodollisesti oikein perustettu osakeyhtiö. Henkilökohtaisen vastuun tasolla Citylink Oy:n hallituksen ainoaksi jäsenenksi oli ja on edelleen merkitty Vesa Kuusisto yrityksen todellisen johtajan ja toimijan Yrjö Reinikaisen sijaan.
Citylink Oy:n nimiin merkitylle toiminalle on pyritty antamaan kuva muodollisesti Yrjö Reinikaisesta riippumattomasta ja hänen määräysvaltansa ulkopuolella olevasta toiminnasta. Citylink Oy:n nimiin merkitty toiminta ei anna oikeudellisesta muodostaan huolimatta asian todellista luonnetta vastaavaa kuvaa toiminnan käsky-, valta- ja vastuusuhteista. Citylink Oy:n nimiin merkittyä toimintaa on todellisuudessa harjoitettu Yrjö Reinkaisen johdolla Oy NTC International Ltd:n lukuun, vastuulla ja määräysvallassa. Yrjö Reinikaisella on ollut tosiasiallinen päätösvalta Citylink Oy:ssä ja hänen asemansa on rinnastettavissa edellä siteeratun oikeustapauksen KHO 1988/5202 Olavi B:hen ja Reinikaisen päätäntävallasta Citylink Oy:hyn nähden esitetään seuraavaksi joukko aihetodisteita, joista tämä seikka joko suoraan tai välillisesti selviää.

3.3.2. Citylink Oy:n bulvaaniutta osoittavat seikat

3.3.2.1. Citylink Oy:n toiminnan alkuvaiheet
Citylink Oy:n toiminnan alku liittyy läheisesti Yrjö Reinikaisen aiemmin johtaman Sukabu Oy:n (ent. Scandexa Oy) konkursiin. Scandexa Oy teki 22.3.1991 sopimuksen Citylink Oy:n (merk. kaupparekisteriin 30.1.1991) kanssa yhteistyöstä kasettivalmistuksessa siten, että Citylink valmistaa Scandexan tilaamat tuotteet tältä ostamiltaan raaka-aineilla ja puolivalmisteilla (sopimuksen kohta 2, sopimusjäljennös liitteessä nro 7). Sopimus laadittiin vain hiukan ennen Scandexan konkurssiin asettamista (24.5.1991) ja sopimukseen on otettu ehto Scandexan mahdollisen konkurssin osalta siinä muodossa, että Citylink ei ole tällöin velvollinen maksamaan ostoistaan kuin 30 % saatavan bruttosummasta (sopimuksen kohta 6). Lisäksi samassa sopimuksessa todetaan, että Citylink voi sikäli kuin se katsoo tarpeelliseksi tai se ei ole kyennyt myymään edelleen ostamiaan tuotteitaan tai myyjä on joutunut lopettamaan toimintansa, palauttaa maksamattomat tai tai kuittaamattomat ostonsa Scandexalle (sopimuksen kohta 5). Sopimuksen ovat tehneet Scandexan puolesta Yrjö Reinikainen ja Citylinkin puolesta Vesa Kuusisto.
Edelleen em. sopimuksen kohdassa 8 asetetaan Scandexalle velvollisuus ostaa kaikki ne tuotteet Citylinkiltä, jotka Citylink on valmistanut Scandexalta ostamillaan raaka-aineilla ja puolivalmisteilla uhalla, että Citylink sitoutuu muussa tapauksessa maksamaan Scandexalta tekemistään ostoistaan ainoastaan 30% bruttosummasta.
Kyseisiä sopimusklausuuleja voidaan pitää normaalista liikekäytännöstä poikkeavina ja ne osoittavat välillisesti sen, että Yrjö Reinikaisen tarkoituksena on ollut jatkaa Scandexa Oy:n toimintaa Citylink Oy:n

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>