Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14.Pos.1. Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.1.14


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

3.3.2.7. Johtopäätökset
Kaiken edellä olevat seikat osoittavat yhdessä sen, ettei Citylinkin toiminta ole ollut siinä määrin itsenäistä, että se muodostaisi NTC:stä erillisen taloudellisen toimintayksikön, jota voitaisiin verotuksessa käsitellä itsenäisenä verosubjektina. Yhtiöiden verotus tulisi siten toimittaa uudestaan kaikkien verolajien osalta siten, että yhtiöiden harjoittama toiminta muodostaa yhdessä sellaisen kokonaisuuden, josta muodostuvan tulon ja varallisuuden, liikevaihtoverovelvollisuuden sekä työnantajasuoritusten kohteena on yksi verosubjekti. Tämä verosubjekti on todellisuudessa toiminnan primus motorina toimineen Yrjö Reinikaisen johtama Oy NTC International Ltd.

3.4. Oy NTC International Ltd:n ja Etronia Oy:n välinen suhde
Edellisessä kappaleessa todettu loppupäätelmä toimintojen yhdistämisestä verotuksessa NTC:n ja Citylinkin välillä soveltuu myös Etroniaan, sillä Etronia on tosiasiallisesti jatkanut Citylinkin aiemmin harjoittamaa toimintaa. Todettakoon, että Etronia Oy:n kohdalla on hinnoittelun suhteen ”markkinahäiriköinti” ollut vielä ilmeisempää, sillä esim. 31.12.1992 päivätyn laskun nro 920024 mukaan on NTC:tä laskutettu 180-DEXA HGX- ja 180-SUPER HIGH STANDARD –kaseteista vain 9,50 mk/kpl.
Näin ollen myös Etronian tulonmuodostus eli sen harjoittaman taloudellisen toiminnan tulos olisi lisättävä NTC:n toiminnan tulokseen tarkastetulta ajanjaksolta.

4 Bulvaanin käytöllä tavoitellut hyödyt

4.1. Oy NTC international Ltd:n tavoittelema hyöty Citylink Oy:n /Etronia Oy:n bulvaaniudesta
Kuten edellä olemme jo todenneet, on sekä Citylink Oy:n että Etronia Oy:n toiminta palvellut NTC:n toimintaa ja tulonmuodostusta. Ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen. Citylink Oy:n/Etronia Oy:n laskut on käsitelty Oy NTC International Ltd:n kirjanpidossa ja liikevaihtoverolaskelmissa vähennykseen oikeuttavina ostoina, vaikka myyjä eli Citylink Oy/Etronia Oy ei ole laskuista liikevaihtoveroja maksanutkaan. Yhtiöiden myyntihinnat NTC:lle ovat olleet niin alhaisia, että mm. verojen laiminlyönti on ollut ilmeisen tarkoituksellista jo toiminnan alusta alkaen. Tapauksessa on siis ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöksestä. Koko liikevaihtoverojärjestelmän toimivuuden kannalta on tällaiseen menettelyyn puuttuminen välittömästi säännönmukaisessa kuukausivalvonnassa varsin ongelmallista. Pääsääntöisesti ei ostajan vähennysoikeutta voi evätä sen perusteella, ettei myyjä ole vastaavasta myynnistään veroa maksanut. Tällaisiin rakenteellisiin, yritystason järjestelyihin veron kiertämiseksi on mahdollista puuttua usein vain tarkastuksen perusteella ja tämän kaltaisiin tilanteisiin soveltuu LvvL 95 §.
LvvL 95 §:n nojalla voidaan ostajan vähennysoikeus estää ja se soveltuukin juuri nyt käsiteltävänä olevaan tapaukseen. Kun NTC.n ja Citylinkin/Etronian välisissä transaktioissa on tosiasiallisesti ollut kyse vain yhden yksikön sisällä (=NTC) tapahtuineista tavaransiirroista osastolta toiselle eikä aidosta liiketoimintasuhteesta erillisten verosubjektien kesken, on toimenpiteeseen ryhtymisen tarkoitus ollut mitä ilmeisemmin vain verosta välttyminen. LvvL 95 § 2 mom mukainen maksettavan veron määrän vähentyminen on NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien vähennysten hankkimisen kautta.

4.2. Yrjö Reinikasen tavoittelema hyöty Vesa Kuusiston bulvaaniudesta
Tarkastuksen, tarkastuaineistosta ja muusta asiakirja-aineistosta saamamme käsityksen mukaan Vesa Kuusisto on Citylink Oy:n/Etronia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Citylink Oy:n/Etronia Oy:n kaikkien osakkeiden omistajana - Yrjö Reinikaisen bulvaani. Bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erillaatuisista laiminlyönneistä. Mahdolliset rikossyytteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta ja mahdolliset veropetossyytteet on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa Kuusistoon. Yrjö Reinikaista on kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä Citylink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina.

5. Tarkastushavainnot eri verolajien osalta

5.1. Oy International Ltd

5.1.1. Liikevaihtoverotus
Bulvaanirakenteen purkaminen liikevaihtoverotuksessa LvvL 95 §:n nojalla aiheuttaa seuraavat toimenpiteet:

Oy NTC International Ltd:n liikevaihtoverolaskelmissa vähennykseen oikeuttavina ostoina käsitellyt ostot Citylink Oy:ltä ja Etronia Oy:ltä esitetään poistettaviksi vähennykseen oikeuttavista ostoista liitteessä n:o 6 ilmenevällä tavalla, koska kyseessä ei ole ollut aito liiketoimintasuhde vaan bulvaanirakennelma. Siirrot Citylink Oy:ltä ja Etronia Oy:ltä esitetään käsiteltäväksi Oy NTC International Ltd:n sisäisinä siirtoina ja siten liikevaihtoverottomina. Samoin Oy NTC International Ltd:n myynnit Citylink Oy:lle ja Etronia Oy:lle esitetään poistettavaksi Oy NTC International Ltd:n verollisista myynneistä liitteessä n:o 6.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>