Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14.Pos.1. Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

14.1.15


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

5.1.2. Välitön verotus

5.1.2.1. Liiketoimintojen tulosten yhdistämättää jättäminen
NTC:tä, Citylink Oy:tä ja Etronia Oy:tä on käsitelty säännönmukaisessa verotuksessa erillisinä verosubjekteina, joilla on kullekin vahvistettu erikseen verotettava tulo. Kertomuksessa edellä kerrotun perustein tulisi sekä Citylinkin että Etronian toiminnasta muodostuneet tulokset yhdistää NTC:n tulokseen. Kun bulvaaniyhtiönä toimineen Citylink Oy:n tulos on ollut tappiollinen ja Etronia Oy:n tulosta ei kirjanpidon totaalisen puuttumattomuuden johdosta kyetä edes arvioimaan sekä otettaessa huomioon näiden yhtiöiden kohdalla toteutettu arvioverotus, ei toimintojen tulosten yhdistämiseen ole tämän ja VerL 56 §:n säännös huomioiden aihetta.

5.1.2.2. VerL 57 §.n mukainen peitelty osingonjako
Citylink Oy:n kirjapidosta on liitteissä 1 ja 2 esitetyllä tavalla osoitettu laskelmin puuttuvan myyntiä yhteensä 1.184.000 mk. Kun otetaan huomioon se, että Citylink on NTC:n bulvaani, on sen kirjanpidosta puuttuva myynti tosiasiassa NTC:n kirjanpidosta puuttuvaa myyntiä. Puuttuvan myynnin määrä tulisi VerL 57 §:n säännös huomioituna sen soveltamisesta kehittynyt oikeuskäytäntö lisätä paitsi yhtiön, niin myös osakkaan verotettuun tuloon, mikäli kirjanpidosta puuttuvasta myynnistä kertyneet varat ovat tulleet osakkaan tai sanotussa pykälässä mainitun yhtiön osakkaan sukulaisen hyväksi tai olleet hänen tai sukulaisen disponoitavissa. NTC:n tuloon ei lisäystä kuitenkaan ehdoteta edellisessä kappaleessa esitetyn perustein. Kertomuksessa on edellä osoitettu Yrjö Reinikaisen olleen Citylink Oy:n todellinen johtaja Vesa Kuusiston sijasta ja näin ollen Citylinkin kirjanpidosta puuttuvat tulot ovat olleet hänen disponoitavissaan. Yrjö Reinikainen ei ole muodollisesti ollut Citylinkin eikä myöskään NTC:n osakas. NTC:n osakkaana on kuitenkin ollut hänen vaimonsa Marja Reinikainen ja VerL 56 ja 57 §:n säännökset huomioiden esitetään puuttuva myynnin määrä lisättäväksi NTC:n osakkaalle Marja Reinikaiselle seuraavasti (laskelmat liitteessä 3):
verovuosi 1991 592.000 mk
verovuosi 1992 592.000 mk

NTC:n osalta on kuitenkin huomioitava peitellystä osingonjaosta seuraava mahdollinen täydennysverovelvollisuus YHL 6 ja 9 §:n mukaisesti.

5.1.2.3. VHS-kasettien valmistuksessa käytettävien koneiden myynti
Yhtiö on ostanut 30.9.1990 päivätyllä kauppakirjalla Scandexa Oy:ltä VHS-kasettien valmistuksessa käytettävät koneet, laitteet ja muotit hintaan 5.305.750 mk. Tämä sama kalusto on laskutettu 30.9.1990 tehdyn proforma –laskun mukaan yhtiön unkarilaiselta yhteistyöyritykseltä NTC National Tape Center Video es Hangtechnikai Kft:ltä (myöhemmin käytetään yhtiöstä nimitystä NTC Unkari) hintaan 5.300.000 mk (3.11.1991 tehdyn kauppasopimuksen kohdan 2 mukaan, ks. liite 10). NTC Unkari on 23.5.1991 pitämässään yhtiökokouksessa hyväksynyt koneiden ja laitteiden kauppahinnaksi 5.000.000 mk. Oy NTC International Ltd ei ole kuitenkaan tulouttanut kirjanpidossaan em. kaupasta mitään vaan ko. koneet ja laitteet sisältyvät yhtiön inventoituun vaihto-omaisuuteen tilinpäätöksissä 30.6.1991, 30.6.1992 ja 30.6.1993.
Asiaa selviteltiin jo tarkastuksen yhteydessä, mutta edelleen jäi epäselväksi kaupan riitautuminen ja NTC Unkarin taholta tapahtuneeksi väitetty sopimuksen rikkominen. Saadun käsityksen mukaan kyseessä oli kuitenkin lähinnä yhteisyrityksen omistajien välinen riita eikä niinkään NTC:n ja NTC Unkarin välinen riita. NTC Unkari on joka tapauksessa maksanut kauppasopimuksen 3.11.1991 kohdan 4 mukaan osasuorituksena kauppahinnasta 28.11.1990 800.000 mk ja 6.11.1991 osasuorituksena 667.000 mk. Kauppasopimuksen mukaisesti on tapauksessa mielestämme kyse selkeästi kaupasta eikä vuokrauksesta, vaikka NTC onkin sittemmin 3.3.1992 päivätyn laskun mukaan katsonut em. suoritukset vuokraksi ja tulouttanut ne tositteen nro 2129/31.3.1992 perusteella (lisäksi on tuolloin tuloutettu 33.000 mk eli yhteensä 1.500.000 mk = vuokra ajanjaksolta 1.11.1990 – 30.6.1992). Sinänsä erääntyneen kauppahinnan suorittamatta jättämisen osalta oli em. kauppasopimuksessa maininta kohdassa 6 siitä, että mikäli ostaja ei maksa koneita kokonaisuudessaan niiden eräpäivänä, perii myyjä laitteiden käytöstä vuokraa 18 % maksamattoman kauppahinnan osalta. Sopimuskohtaa on NTC:n taholla tulkittu siten, että maksamattomalle kauppahinnalle on kohdistettu vuosittaista vuokraa 18 % ja näin on päädytty tositteen 2129/31.3.1992 perusteella tuloutettuun vuokraan 1.500.000 mk ajalta 1.11.1990 – 30.6.1992 (20 x 75.000 mk).
Kauppa on katsottava realisoituneeksi 3.11.1991 tehdyllä sopimuksella, jolloin NTC:n olisi tullut tulouttaa kauppahinta 5.000.000 mk ja poistaa kaluston hankintameno 4.403.735 mk (veroton arvo). Kaluston hankintameno sisältyy kuitenkin 30.6.1992 tilinpäätöksessä vaihto-omaisuuteen siitä tuolloin tehdyillä arvonalennuksella 1.100.934 mk vähennettynä. Näin saadusta arvosta 3.302.801 mk on tehty vielä 25 %:n varastovaraus eli sen osuus on ollut 825.700 mk. Yhtiö on tehnyt lisäksi seuraavan tilikauden 1.7.1992 – 30.6.1993 tuilinpäätöksessä siirtymävarauksen 1.118.757 mk, jonka perusteena 30.6.1992 tilinpäätöksessä olleesta varastovarauksesta (=1.321.800 mk) kohdistuu siis 825.700 mk sellaiseen omaisuuteen, jota ei yhtiöllä ole todellisuudessa ollut. Yhtiön verotettuihin tuloihin vuosille 1992 ja 1993 tulisi tehdä seuraavat lisäykset:
verovuosi 1992

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>