Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.

Verovelvollisen sekä kirjanpitovelvollisen oikeussuoja

14.3.15


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin


Joutuisuus

Esitutkinnan tehokkuusvaatimukseen liittyy esitutkinnan joutuisuutta korostava säännös ETL 6 §: "Esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä".
(Hyvin usein, ellei säännönmukaisesti vastaajalle annettu aika vastineen laatimiseen on rajoitettu kohtuuttoman lyhyeksi, pitkälle venyneen tutkinnan/ tarkastuskertomuksen laadinnan viipymisen johdosta. Perusteena menettelylle on usein vedottu mahdolliseen vanhentumisaikaan. Tämä pakottaa vastaajan kiireellä suoritettavaan editointiin, - vastineiden laadintaan ja näin verovelvollisen oikeusturvatekijöiden ja -olosuhteiden falsifiointiin. Y.R) Verotusmenettely 26 § lausuu: Verovelvolliselle on tarvittaessa asetettava kohtuullinen määräaika vastineen tai muun selvityksen antamiseen.

Kantajan totuusvelvollisuus

Asianomistajaa "kantajaa" sitoo lähtökohtaisesti totuusvelvollisuus, Jokela v.2002. Virkamiehen totuusvelvollisuus on lähtökohtaisesti ehdoton. Jokelan mukaan asianomistajaa ei saa positiivisessa tai negatiivisessa tapauksessa antaa asiassa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa kuvaa kertomalla vain osatotuuksia, koska kertomus ei olisi tällöin totuudenmukainen.

Luottamuksensuoja

>>Verotusmenettelylain 26,2 §:n säännös verovelvollisen luottamuksensuojasta; Säännöksen mukaan asia on ratkaistava verovelvollisen eduksi, jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön ja ohjeiden mukaisesti eikä erityisistä syistä muuta johdu. Vaikka vero maksuunpantaisiinkin voidaan seuraamukset jättää perimättä, jos veron perintä olisi kohtuutonta asian tulkinnanvaraisuuden tai epäselvyyden vuoksi. Säännös tuli voimaan 1.11.1998 ja sen taustalla on nimenomaan verotuksen ennakoitavuus ja oikeusvarmuuden lisääminen. Verohallitus on julkaissut ohjeet luottamuksensuojan soveltamisesta verotusmenettelyssä, mm: Erityisesti verotarkastuksen kannalta luottamuksensuoja merkitsee sitä, ettei veroviranomainen voi taannehtivasti muuttaa tulkintojaan verovelvollisen vahingoksi. Näin verovelvollinen voi luottaa siihen, että tarkastusmenettelyssä jo kerran läpi käyty aineisto ei johda myöhemmin jälkiverotukseen. Vaikka verotarkastuskertomukseen on jo ennen luottamuksensuojasta säätämistä merkitty, mitä aineistoa on tarkastettu, lisäsi luottamuksensuojasäännös tämän asian merkitystä. Hyvän verotarkastustavan mukaan verotarkastuksessa tutkitaan kunkin tarkastettavan verolajin kannalta olennaiset asiat, aineisto ja laskentajärjestelmät ainakin yhdeltä kalenterivuodelta taikka tili- tai valvontakaudelta: Verohallinto, verotarkastuskertomuksen rakenne ja sisältö s.12 Lisäksi luottamuksen suoja tulee kyseeseen verovelvolliselle annettujen ohjeiden osalta. Myöhemmin epäselvyyksien välttämiseksi verotarkastuskertomukseen merkitään ne asiat, joita verovelvolliselle on annettu ohjeita ja neuvoja. Myös verotarkastuskertomuksella on merkitystä luottamuksensuojan muodostumisen kannalta. Näin on tilanteissa, joissa verotuksen toimittaja tai maksuunpanija ei poikkea verotarkastajan esityksestä. Tällöin verotarkastuskertomus sisältää verohallinnon kannanoton ja ohjeet kertomuksessa käsiteltyihin asioihin: Verohallinto, verotarkastuskertomuksen rakenne ja sisältö s 12
Luottamuksensuojaan liittyy toisaalta kysymys edellisessä verotarkastuksessa tehtyjen ratkaisujen vaikutuksesta nyt suoritettavaan verotarkastukseen ja toisaalta nyt suoritettavan verotarkastuksen vaikutus tulevaisuuteen. Kysymys on myös siitä, mitä verotarkastuksessa on tutkittu ja mitä olisi pitänyt tutkia. Jälkimmäisen asian osalta oikeuskäytäntö poikkeaa eri verolajeissa: Verohallinto, verotarkastuskertomuksen rakenne ja sisältö s 12
Historiallisesti liikevaihtoverotuksen osalta luottamuksensuojaan liittyvissä näkökohdissa on ollut merkitystä erityisesti jälkiverotustilanteissa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että aikaisempi tarkastus on antanut verovelvolliselle suojan jälkiverotuksessa esimerkiksi tarkastuksessa havaittujen tulkintavirheiden suhteen. Tämä on perustunut ajatukseen, että jos verovelvolliseen on aikaisemmin kohdistettu verotarkastus, verovelvollisen menettelyn on katsottava tulleen tutkituksi tarkastuksessa ainakin silloin kun tarkastuskertomuksessa on siitä maininta. Jos mainintaa ei ole, on lähdetty siitä, että kaikki yrityksen liikevaihtoverotukseen olennaisesti vaikuttavat seikat on tutkittu tai olisi pitänyt tutkia. Näin KHO 8.12.1978 taltiossa 5441: KHO vuosikirja 1998 s.209. Ks. myös Ryynänen 2000 s.198. Leena Sundström 07.2003<<

Myötävaikuttamattomuusperiaate (asiaan liittyy periaate editointivelvollisuudesta)

Myötävaikuttamattomuusperiaate tarkoittaa, että syyttäjän täytyy hoitaa syytteen ajaminen turvautumatta todistusaineistoon, joka on hankittu syytettyä pakottamalla. Periaate liittyy läheisesti syyttömyysolettamaan

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>