Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.

Verovelvollisen sekä kirjanpitovelvollisen oikeussuoja

14.3.17


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 


Tarkoitussidonnaisuuden periaate

Tarkoitussidonnaisuuden periaate rajoittaa viranomaisten toimivallan käytön vain niihin tarkoituksiin, joita varten viranomainen on olemassa. Jos viranomainen edistää muita tarkoitusperiä (esim. käyttää toimivaltaansa yksityisten toiminnan tarkoitushakuiseen vaikeuttamiseen), on kyse harkintavallan väärinkäytöstä: Jaakko Husa ja Teuvo Pohjolainen, Kirjassa Julkisen vallan oikeudelliset perusteet s.220<<

Tasapuolisuusperiaate

Tasapuolisuus eli objektiivisuusperiaate on esitutkinnan "kultainen sääntö", Virkamiesten tulee virkatoimissaan kohdella tasapuolisesti kaikkia henkilöitä. Tasa-arvoiseen kohteluun velvoitetaan yhdenvertaisuutta koskevassa perustuslain 6 §:ssä, jonka 2 momentti sisältää syrjimiskiellon.
Esitutkintaa suorittavan virkamiehen on pidettävä mielessä, että hän ei ole asianosaisena tutkinnassa. Erityisesti on varottava suhtautumasta rikoksesta epäiltyyn vastapuolena. Tasapuolisuusvaatimusta ilmentää myös ETL 7,1 §, jossa säädetään: "Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet". Tämä pätee sekä oikeusturvaperiaatteena että kriminaalitaktisena ohjeena - Tutkijalla ei saa olla ennakkokäsitystä asiassa - vaan hänen tulee avoimesti pitää silmällä kaikkia kysymykseen tulevia vaihtoehtoja. >>Tasapuolisuus ulottuu menettelyyn ja aineellisesti myös tehtävien päätösten sisältöön: Jaakko Husa ja Teuvo Pohjolainen, Kirjassa Julkisen vallan oikeudelliset perusteet s.221<<

Yhdenvertaisuusperiaate

Perustuslain 2 luvussa on mainittu perusoikeutena yhdenvertaisuusperiaate, Perustuslain 6,1 §:n mukaan, "ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä". HE 309/1993 lausutaan, että säännös sisältää mielivallan kiellon ja vaatimuksen samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. >>Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että samanlaiset asiat tulee ratkaista samalla tavoin. Periaatteen tärkein muotoilu löytyy PL 6 §:stä. Periaatteeseen liittyy ajatus siitä, että viranomaisen tulee seurata pitkälläkin aikavälillä yhdenmukaista ratkaisulinjaa, mikäli voimassa olevan oikeuden asiaa koskevat säännökset eivät ole muuttuneet: Jaakko Husa ja Teuvo Pohjolainen, Kirjassa Julkisen vallan oikeudelliset perusteet<<

Vähemmän haitan periaate

ETL 8,1 §:n mukaan; esitutkinnassa ei kenenkään oikeuksiin saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä esitutkinnan tarkoituksen saavuttamiseksi, ETL 8,2 §:n mukaan; esitutkinta on toimitettava siten, ettei kenellekään tarpeettomasti aiheuteta vahinkoa tai haittaa. Vähimmän haitan periaatteeseen liittyy läheisesti hienotunteisuusperiaate. ETL 8,2 §:n mukaan esitutkinta on toimitettava siten, ettei ketään aiheettomasti saateta epäluulon alaiseksi. ETL 49 §:n 1 momentissa säädetään: "Esitutkinnasta on tiedotettava siten, ettei ketään aiheettomasti saateta epäluulon alaiseksi ja ettei kenellekään tarpeettomasti aiheuteta vahinkoa ja haittaa". >Verotukseen liittyy selkeät salassapitosäännökset; Verotuslain 132 §.<

Oikeusturvasta

Vuonna 1995 perustuslakien perusoikeussäännökset uudistettiin kokonaisuudessaan. Uudet perusoikeudet koottiin hallitusmuodon (HM) II lukuun. Keskeinen uudistus on HM 16 §, jossa säädetään oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ja hyvän hallinnon takeista. Säännös antaa institutionaalista suojaa tärkeimmille hyvän hallinnon ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osa-alueille. Hyvä hallinto ei voi perustua vain HM:n yleissäännökseen eikä tämä säännös riitä oikeusturvan toteutumiseen.
Perustuslain 118 §:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Virkavirheen seurauksena on virkavastuu.
Perustuslain 118.3 §:ssä taataan yksityiselle kansalaiselle itsenäinen oikeus vaatia virheen tehneen virkamiehen tuomitsemista rangaistukseen ja korvaamaan aiheuttamansa vahingon
Rikoslain 40 luku, määrittelee virkarikokset erityisen tunnusmerkistön kautta.

>Virkavastuun kannalta on merkityksellistä, jos tarkastuskertomus on tosiasiatiedoiltaan puutteellinen tai virheellinen laatijan tarkastustoimenpiteiden laiminlyönnin, huolimattomuuden tai tahallisuuden johdosta tai jos tehdyt veroesitykset eivät perustu tarkastushavaintoihin tai jos ne eivät ole voimassa olevan lain mukaisia. Kellosalo, Verotus 1998 s. 276.<

Haluan ottaa esille yhden omassa prosessissani käytetyn Teotian - Toimielinteoria josta Olli Ryynänen lausuu:

Pos.19.30 seuraavasti

pos.19.31 seuraavasti:

 

Verovelvollisen oikeussuoja - "työn alla, ei valmis" - ei valmistu - "sitä ei ole"! ja mitä onkaan virkavastuu? sitä ei kannata hakea oikeuskansleri Jaakko Jonkan toimistosta - hukassa on - sieltä se ei löydy!

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>