Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.

Verovelvollisen sekä kirjanpitovelvollisen oikeussuoja

14.3.7


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 


asioissa on annettava kirjallinen ohje tai verovelvollista kehotetaan hakemaan ennakkopäätös verovirastosta taikka keskusverolautakunnalta.
Verotarkastaja antaa opastusta myös, jos verovelvollinen on tehnyt virheen tai esimerkiksi oikeuskäytännön muututtua tulkinnut asiaa omaksi vahingokseen. Verohallituksen yleisohje, Hyvä verotarkastustapa<
>Hallituksen esityksessä lausutaan, että verovelvollinen pystyy luontevimmin esittämään selvitystä taloudellista asemaansa koskevissa asioissa. Toteaa lisäksi, että veroviranomainen vastaa kuitenkin viimekädessä siitä, että asia tulee selvitettyä: HE 53/1993 s.10-11.<
>Virallisperiaate (Hallintomenettelylain 17 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian selvittämisestä.) korostaa sitä, ettei päätöksiä tehdä puutteellisen selvityksen pohjalta: Hallberg. Perusoikeudet 1999 s.663.<
Viranomaisen neuvontavelvollisuudesta säädetään hallintomenettelylain 4 §:ssä, jonka mukaan viranomaisen on tarpeen mukaan annettava asianosaisille ja muullekin henkilölle neuvoja. Lisäksi verotusmenettelyasetuksen 2 §:ssä säädetään, että verovelvolliselle annetaan tarvittaessa verotusta koskevaa opastusta ja neuvontaa.
>Tärkeissä ja tulkinnallisissa asioissa on annettava kirjallinen ohje tai tilanteen vaatiessa kehotettava verovelvollista hakemaan ennakkopäätös verovirastolta tai keskusverolautakunnalta. Verotarkastajan on opastettava verovelvollista myös, jos tämä on tehnyt virheen tai esimerkiksi oikeuskäytännön muututtua tulkinnut asian omaksi vahingokseen: Verohallinto, Hyvä verotarkastustapa s.4<

5.6. Loppukeskustelu (ohjeiden antaminen)

>Aineiston tarkastamisen jälkeen pidetään mahdollisuuksien mukaan aina loppukeskustelu verovelvollisen tai hänen edustajiensa ja mahdollisten avustajiensa kanssa. Loppukeskustelussa verovelvolliselle kerrotaan tarkastushavainnot ja sovitaan keskeneräisten asioiden selvittämisestä. Tarkastuksessa esiin tulleet virheet kuvataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Perustelut arvioesitykselle kerrotaan mahdollisuuksien mukaan jo loppukeskustelussa. Loppukeskustelussa selvitetään myös tarkastuksen jatkotoimet ja niiden arvioitu aikataulu. Tarvittaessa verovelvolliselle kerrotaan veron maksuunpanosta, lykkäys- ja huojennusmenettelystä sekä valitusmahdollisuuksista. Verohallituksen yleisohje, Hyvä verotarkastustapa<

>Verotuksen oikeusturvatyöryhmä on muistiossaan 36/97 kiinnittänyt runsaasti huomiota verotarkastuksen yhteydessä suoritettuun kuulemiseen. Muistiossa todetaan mm. seuraavaa "Verotarkastuksen toimittamisen luonteesta johtuu, että verotarkastajan ja tarkastettavan välinen kommunikaatio tapahtuu suurelta osin suullisesti tarkastuksen aikana. Tämän johdosta suullinen kuuleminen verotarkastuksen yhteydessä on yleensä verovirastoissa tyydyttävästi järjestetty. Sen sijaan kuuleminen ei aina ole toteutunut pienyritysten osalta tyydyttävällä tavalla silloin, kun niiden kirjanpidon tarkastus on vaadittu suoritettavaksi verotoimistossa". Valtionvarainministeriö, Verotuksen oikeusturvatyöryhmän muistio 9.1.98, 36/97<

>Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto on 31.12.1997 valmistuneessa tarkastuskertomuksessa 17/97 kiinnittänyt huomiota verotarkastuksen yhteydessä suoritettuun kuulemiseen. "Tarkastusviraston mielestä tulisi tarkastuksen alkukeskustelu ja loppukeskustelusta tehdä merkintä tarkastuskertomukseen, jolloin tarkastajan esimies voisi niiden pitämistä nykyistä paremmin valvoa. Tarkoituksenmukaista olisi, että kyseinen esimies voisi myös osallistua erityisesti loppukeskusteluun ja havaittujen virheiden käsittelyyn jo tässä vaiheessa". >Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 31.12.97, 17/97<

>Kommentti: Säännönmukaisesti verotarkastuksen tekniseen suorittamiseen liittyvästä alkukeskustelusta sekä loppukeskustelusta mainitaan verotarkastuksen suorittamiseen liittyvässä oikeuskirjallisuudessa. Verohallinnon - Hyvää verotarkastustapa - koskevassa ohjeessa suullisesta kuulemisesta osana loppukeskustelua mainitaan ohjeellisesti viittamaalla "mahdollisuuteen kuulla". Kuuleminen on oleellinen osa pyrkimystä objektiiviseen kontradiktorisuuden sekä diskursiivisuuden toteutumiseen. Kausaalisen aineiston verifiointi ja konstituointi, aineellista totuutta ilmentäväksi, edellyttää osapuolten kykyä yhteistyöhön. Kuuleminen tuleekin toteuttaa ehdottomana edellytyksenä hyvää verotarkastustapaa. Y.R<

>Verotarkastuksessa, kuten verotusmenettelyssä yleisestikin, sovelletaan hallintomenettelylain ilmaisemaa palveluperiaatetta. Viranomaisten neuvontavelvollisuus säädetään hallintomenettelylain 4 §:ssä, jonka mukaan viranomaisen on tarpeen mukaan annettava asianosaiselle ja muullekin henkilölle

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>