16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

äk

16.3.10


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sen paremmin toimielinteoria kuin vastuun samastus eivät olla perusteena Citylinkin liikevaihtoverojen maksuunpanolle NTC:lle.  Bulvaanius ei myöskään voi tulla kyseeseen, koska tarkastuksen yhteydessä ei ole kyetty esittämään minkäänlaista näyttöä siitä, että NTC tai Yrjö Reinikainen olisivat saaneet minkäänlaista etua Citylinkiltä.
Toisaalta tarkastuskertomuksissa katsotaan Citylinkin solmimien sopimusten olleen yhtiölle epäedullisia. Toisaalta yhtiön auttamista pyynnöstä henkilökohtaisilla varoilla pidetään pahana. Verotarkastajien mukaan Citylinkiä on kohdeltu toisaalta edullisesti ja toisaalta epäedullisesti. Jälleen heidän ajattelunsa on ristiriitaista.  Mikäli Citylinkiä olisi yritetty käyttää hyväksi, sitä ei terveellä järjellä ajateltuna olisi yritetty auttaa.
Verottajan lisäksi mikään muu taho, esimerkiksi muut sopimuskumppanit, ei ole esittänyt tällaisia väittetä.
 
Varsinaisen tarkastuskertomuksen sivulla 39 todetaan Citylinkin toiminnan olleen raskaasti tappiollista. Jos toiminta on ollut tappiollista, ei mitenkään ole voinut syntyä nyt esitetyn kaltaista maksamattomien verojen määrää.

NTC:llä ja Citylinkillä on ollut liikesuhde, jossa Citylink on ladannut ostamansa kasettirungot ostamallaan nauhalla tai asiakkaan nauhalla sekä myynyt valmiit kasetit edelleen NTC:lle ja muille ostajille. NTC:n pääasiallisia  myyntiartikkeleita ovat aina olleet muovista  valmistetut videokasettien kotelot, eivät kasetit, kuten tarkastuskertomuksen alussa virheellisesti väitetään. NTC:n tärkeimpiä asiakkaita ovat videoalan yritykset, jotka myyvät kasetit edelleen valmiiksi nauhoitettuina, esimerkiksi elokuvina, ja tarvitsevat kasettien päälle kestävät kotelot. Videokasetit ovat olleet NTC:n markkinoinnissa oheistuote.

 Hämeen lääninverovirastossa laadituissa alustavassa tarkastuskertomuksessa nro 1798/62/95 sekä lopullisessa tarkastuskertomuksessa HAL/1068/94 on väitetty NTC:n ja Citylinkin välillä vallinneen jonkinlainen bulvaanisuhd. Alustavassa tarkastuskertomuksessa bulvaanisuhteen on väitetty vallinneen Citylinkin hallituksen varsinaisen jäsenen Vesa Kuusiston ja NTC:n hallituksen varsinaisen jäsenen Yrjö Reinikaisen välillä. Lopullisessa tarkastuskertomuksessa bulvaanisuhteen on väitetty vallinneen yhtiöiden välillä.  Kyseinen bulvaanisuhde on todettu pelkästään NTC:n kirjanpitoon tutustumalla, kuten ilmenee tarkastuskertomuksen sivulla 49 olevasta lauseesta:

"Koska NTC:n kirjanpitoa tarkastettaessa kävi ilmeiseksi, että Citylink Oy on Yrjö Reinikaisen bulvaanirakenteen kautta johtama yritys, kyseltiin Yrjö Reinikaiselta, että missä Citylink Oy:n kirjanpito oli". Koska tarkastuksen lopputulos oli päätetty jo tässä vaiheessa, tarkastuksen yhteydessä lyötiin laimin asian kaikinpuolinen selvittäminen, asianosaisen kuuleminen, sekä tarkastuksen antaminen esteettömille virkamiehille tarkastuksen asiallista loppuunsaattamista varten.

Tarkastuskertomuksen edellä mainittuja kolmea teoriaa esittelevässä osassa verotarkastajat ovat löytämiään, kyseisiä teorioita käsitteleviä artikkeleita mielivaltaisesti siteeraten ja typistellen muuttaneet kyseisten teorioiden todellisen sisällön täysin päälaelleen, alkuperäistä teorian asiasisältöä vastaamattomaksi.

Muokkaustyö on tehty hyvin taitavasti. Siten oikean käsityksen kunkin teorian sisällöstä voi saada vain lukemalla kyseisen artikkelin itse kokonaan ja ajatuksen kanssa, jolloin artikkelin sisältö ja kirjoittajan sanoma tulee selväksi vääristelemättömänä. Tarkastuskertomuksessa teorioita koskevista artikkeleista on poimittu vain pieniä osasia, joita sitten on yhdistelty ja tulkittu alkuperäiselle artikkelille vieraassa tarkoituksessa. Siten kustakin teoriasta on muodostettu uusi virtuaaliteoriansa, joka on yritetty tarkastuskertomuksen myötä saada elämään omaa elämäänsä.
 
Tarkastuskertomuksista ilmenee, että Citylinkin osalta verotettava tulo on useiden kuukausien osalta saatu arvioimalla laskettu myynti 55.000 markaksi kuukaudessa, vaikka Kuusisto on aiemmin ilmoittanut, että yhtiöllä ei enää ole ollut toimintaa.
Veron maksuunpano arvioimalla on ollut kohtuutonta, koska verottaja on aiemman selvityksen pohjalta tiennyt todellisen tilanteen.
Edellä esitetyillä perusteilla on selvää, että verojen maksuunpanopäätökset on tehty virheellisessä järjestyksessä aiheettomasti NTC:lle. Mitä tulee verotuksen asiapohjaan, nyt esitetyillä asiaperusteilla verotuspäätöstä ei olisi voitu eikä saatu tehdä.

Verotarkastajilla ei ole kokemusta kasettituotannosta tai kasettien markkinoinnista. Siten heidän kykynsä laskea kasetille oikeaa hintaa siten, että kasetin hinta vastaisi heidän omasta mielestäänkin  valmistuksesta aiheutuvia kustannuksia, ontuu.
Tämä ilmenee siten,  että he ovat alustavassa tarkastuskertomuksessa laskeneet kyseisessä tarkoituksessa kaksi eri kasettihintaa. Varsinaisessa tarkastuskertomuksessa he esittävät vielä kolmannen hinnan, joka heidän käsittääkseen vihdoin kattaa kaikki valmistus- ynnä muut kustannukset.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>