16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

äk

16.3.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Lisäksi Citylinkin ja Etronian myynnistä esitetään poistettaviksi vain myynnit NTC:lle. Kyseessä on karkea ajatusvirhe, jota verotarkastajat eivät ole "huomanneet".  Eihän väitettyä bulvaanisuhdetta voi purkaa vain osittain, vaan yhtiöitä väitetyssä bulvaanisuhteessa pitäisi kohdella kuin yhtä yhtiötä, jolloin kaikki Citylinkin myyntitapahtumat pitäisi purkaa NTC:lle. Tarkastuskertomuksissa ei ole lainkaan ajateltu asiaa loppuun, vaan on keskitytty vain yhdistämään Citylinkin myyntiä NTC:lle. Tarkastuskertomuksesta puuttuvat täysin laskelmat, joista ilmenenisi veroseuraamukset väitetyn bulvaanisuhteen täydellisestä purkamisesta. 

Arvonlisäverolain siirtymäsäännöksistä ilmenee, että liikevaihtoverolain säännöksiä tulisi noudattaa ja asia ratkaista liikevaihtoverolain nojalla silloin, kun veroseuraamuksia aiheuttavat toimet on tehty liikevaihtoverolain ollessa voimassa. Verotuspäätöksissä sovellettuna lakina on ollut arvonlisäverolaki. Maksuunpanopäätös on siten tehty soveltaen väärää lakia.

Asian puutteellinen selvittäminen ja asianosaisen kuulematta jättäminen

Verotuslain 55 §:n mukaan verotettavan tulon ja omaisuuden määriä vahvistettaessa on otettava huomioon myös verovelvollisen etu. Kyseinen säännös korostaa tasapuolisuutta verotusta arvioitaessa.

Verotuslain 56 §:n 2 momentin mukaan verotusta toimitettaessa on huolellisesti tutkittava kaikki ne seikat, jotka voivat vaikuttaa asian arvostelemiseen, sekä annettava verovelvolliselle tilaisuus esittää selvitys havaituista seikoista.

Näitä verotuslain periaatteita tulee noudattaa myös liikevaihtoverolain mukaisessa maksuunpanossa.

NTC:tä koskeneessa varsinaisessa tarkastuskertomuksessa HAL/0168/94 on todettu, että Citylinkistä on tehty tarkastuskertomus HAL/0910/94 ja Etroniasta tarkastuskertomus HAL/0130/95. Maksuunpanopäätös, jolla Citylinkin liikevaihtoverot on pantu maksuun NTC:lle,  on kuitenkin tehty vain NTC:tä koskeneen tarkastuskertomuksen HAL/0168/94 perusteella.  Verottaja katsoo voivansa panna yhden yhtiön liikevaihtoveroja maksuun toiselle yhtiölle antamatta maksamaan joutuvalle yhtiölle mahdollisuutta tutustua tai sanoa mielipidettään tarkastuskertomuksesta, joka väitetään laaditun veronsa maksamatta jättäneestä yhtiöstä.

Kuulemisvelvollisuus on lyöty laimin. Herää kysymys, mihin tarkoitukseen tarkastuskertomukset on laadittu, jos niitä ei näytetä sille yhtiölle, jonka väitetään laiminlyöneen liikevaihtoveronsa, eikä myöskään yhtiölle, jolle kyseiset verot pannaan maksuun.  Kyseisiä tarkastuskertomuksia ei ole toimitettu liikevaihtoveron maksuunpanopäätöksen tehneelle virkailijallekaan. Ainakaan niitä ei ole käytetty tehtäessä maksuunpanopäätöksiä, koska maksuunpanopäätöksissä todetaan, että päätös on tehty tarkastuskertomuksen nro HAL/0168/94 perusteella.

Liikevaihtoverolain 93 §:n mukaan verovelvolliselle on ennen jälkiverotuksen toimittamista varattava tilaisuus selityksen antamiseen. Säännöksen mukaan verovelvolliselle olisi annettava tilaisuus antaa selitys kaikesta asiaan liittyvästä aineistosta. Nyt kyseessä ovat Citylinkin liikevaihtoverot jotka pantiin maksuun NTC:lle.  Myös Citylink on kaupparekisteriin merkitty yhtiö omine kaupparekisteriin merkittyine toimivine johtoineen. Sekä Citylinkiä, että sen toiminutta johtoa olisi siten pitänyt kuulla esitettyjen vaatimusten johdosta tilanteessa, jossa osakeyhtiölain mukaiset vastuusuhteet vaaditaan syrjäytettäviksi täysin.  Mainittakoon, että Citylink yhtiönä on yhä olemassa, ja kaupparekisteriin merkityt tiedot ovat ajan tasalla. Jälkiverotusta ei olisi saanut toimittaa kuulematta ensin Citylinkiä ja sen hallituksen varsinaista jäsentä Vesa Kuusistoa.

Tarkastuskertomuksissa väitetään useissa kohdin, että Citylink on laiminlyönyt kirjanpitonsa. Näistä laiminlyönneistä olisi pitänyt pyytää selvitys Citylinkiltä. NTC:n varsinaiseen tarkastuskertomukseen antamasta selvityksestä ilmenee, että Vesa Kuusistolla on Citylinkin kirjanpitomateriaalia.  Kyseistä materiaalia ei kukaan veroviranomainen ole ennen tarkastuksen tekemistä  tai sen kuluessakaan ole häneltä kysynyt.

Citylinkin kirjanpitoa ei siten ole edes haluttu selvittää tasapuolisesti ottaen huomioon kaikki käytettävissä oleva materiaali. Tarkastuskertomukset on laadittu käyttäen vaillinaista materiaalia. Kirjanpitomateriaalin kysymättä jättämistä on pidettävä törkeänä, koska, kuten NTC:n selvityksestä ilmenee verotarkastajat ovat muutoin ottaneet  Kuusistoon yhteyttä ja yrittäneet saada Kuusistoa myöntämään, että miesten välillä on ollut bulvaanisuhde. Lisäksi Kuusistoa on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä, mutta epäiltyä rikosta ei ole hänelle yksilöity. Kirjanpitomateriaalista ja sen olinpaikasta ei kukaan ole ollut kiinnostunut.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>