16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

äk

16.3.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Vesa Kuusisto on häneltä sitä kysyttäessä ilmoittanut, että hänellä on Citylinkin kirjanpitomateriaalia. Kukaan veroviranomainen ei  kuitenkaan ole sitä häneltä kysynyt. Vesa Kuusiston kertomuksen jäljennös on liitteenä.
Siten tarkastuskertomukset on laadittu puutteellisen kirjanpitoaineiston pohjalta, eikä tarkastuskertomuksia laadittaessa ole haluttukaan ottaa selvää kaikesta kirjanpitomateriaalista.  Tarkastus on siten tehty laiminlyöden lain säännös, joka vaatii ottamaan huomioon tasapuolisesti kaiken saatavissa olevan selvityksen. Huomioon olisi otettava myös verovelvollisen hyväksi saatavissa oleva selvitys.

Tarkastuskertomuksissa ilmeni toistuvasti väite 80.000 kasettirungon puuttumisesta Citylinkin myynnistä. Kasettirunkojen puute on saatu aikaan laskennallisesti eli laskemalla keskimääräisen nauhapituuden ja nauhan hinnan avulla, paljonko kasetteja olisi pitänyt Citylinkin tuotannossa syntyä.

Sekä alustavaan että lopulliseen tarkastuskertomukseen annetussa vastineessa NTC on kyseenalaistanut  sanottujen kasettirunkojen puuttumisen. NTC on tuonut aiemman selvityksen yhteydessä esiin Vesa Kuusiston esittämän tiedon, jonka mukaan kasettirunkoja on ladattu myös asiakkaan nauhamateriaalilla. Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että nauhamateriaalin hinta vaihtelee melkoisesti valmistajasta ja tavarantoimittajasta riippuen. Edelleen on huomautettu, että kasettien nauhamäärä vaihtelee huomattavasti kasetin keston mukaan. Mihinkään näistä esitetyistä seikoista verotarkastajat eivät ole ottaneet kantaa.

NTC:n hankkimien selvitysten perusteella osa väitetystä puuttuvasta kasettirunkojen määrästä on takavarikoitu ja osa on ollut Citylinkin toimitilojen vuokranantajan varastossa. NTC on myös varsinaiseen tarkastuskertomukseen antamassaan vastineessa omin laskelmin osoittanut verotarkastajien laatimat laskelmat paikkansapitämättömiksi.  Tarkastuskertomuksen laatineet verotarkastajat olisivat hyvin yksinkertaisesti kyselyoikeuttaan käyttämällä saanut nämäkin tiedot itselleen, jos olisivat halunneet. Menettely osoittaa, ettei tarkastuskertomusta laadittaessa ole haluttukaan selvittää tasapuolisesti kokonaistilannetta.

NTC:n tiloissa tarkastusta tehdessään tarkastajat totesivat Yrjö Reinikaiselle taulukkolaskentaohjelmansa olevan vielä uusi, eli heillä ei ollut kokemusta ohjelman käytöstä aiemmalta ajalta tai vastaavista tehtävistä. Myöskään heidän nimikirjan otteistaan ei ilmene, että he olisivat enemmälti saaneet koulutusta tietotekniikan käytöstä.  Edellä todettu on omiaan heikentämään  luottamusta tarkastuskertomuksiin sisältyvien laskelmien paikkansapitävyyteen.

Sen jälkeen kun NTC:lle on 30.06.95 määrätty Citylinkin liikevaihtoverot maksuunpantaviksi, on Turun lääninverovirasto lähettänyt Vesa Kuusistolle 15.8.1995 päivätyn selvityspyynnön, jossa lääninverovirasto varaa Kuusistolle ennen jälkiverotuksen toimittamista tilaisuuden  esittää selvityksen ja perustellut huomautukset tarkastuskertomukseen sisältyvien laskelmien johdosta. Selvityspyynnön alussa lausutaan: "Luonanne toimitetun arvonlisäverotarkastuksen perusteella on todettu, että...".
Kuten aiemmin on jo selvitetty Citylinkiin ja Vesa Kuusistoon ei ole oltu yhteydessä kirjanpidon tarkastamiseksi. Tältä osin Turun lääninveroviraston selvityspyynnön sanamuoto ei vastaa todellista  tapahtumainkulkua.

Selvityspyyntö osoittaa kiistatta,  että Citylinkin kuuleminen ei ole ollut ilmeisen tarpeetonta, vaan että Citylinkiä olisi pitänyt kuulla jo ennen Citylinkin verojen maksuunpanoa NTC:lle.

Jos taas katsottaisiin, että Citylinkille voidaan nyt uudestaan määrätä samat, aiemmin NTC:lle määrätyt, liikevaihtoverot maksuunpantaviksi, toisen lääninveroviraston käsityksen mukaan Citylink onkin itsenäisesti verovelvollinen, jolloin perusteita bulvaaniväitteille ei ole olemassa.

Sekä alustavassa että lopullisessa tarkastuskertomuksessa on esitetty, että Citylink on toiminut ensin Scandexan ja sittemmin NTC:n valmistusosastona. Väite on perusteeton. Scandexan konkurssipesässä on toimitettu erityistilintarkastus, jossa on jouduttu ottamaan kantaa kaikkiin Scandexan tekemiin sopimuksiin.  Erityistilintarkastuksesta on vastannut KHT Juhani Selinheimo. Tarkastuksesta on annettu tieto myös verottajalle.

On ihmeteltävä varmuutta, jolla verotarkastajat käytännössä kyseenalaistavat keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan kyvyn tehdä päätelmiä  esitetystä kirjanpito- ja sopimusmateriaalista. Perusteita KHT-tilintarkastajan työn arvostelulle ei pitäisi olla, etenkään kun tarkastajilla itsellään on nimikirjan otteen mukaan ekonomin tutkinto, mutta ei mitään merkintöjä lisäkoulutuksesta tilintarkastuksellisen pätevyyden saavuttamiseksi.
Verotarkastajien nimikirjan otteet ovat liitteenä.

Kaikki se, mitä on lausuttu Citylinkistä, pätee myös Etroniaan. Myöskään Etroniaa ei ole kuultu.  Verotuspäätös on tältäkin osin syntynyt väärässä järjestyksessa. NTC:n ja Etronian välillä on vallinnut liikesuhde samoin kuin NTC:n ja Citylinkin välillä. Myöskään Etronian osalta tarkastuskertomuksissa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä osoittaisi NTC:n ja Etronian olleen bulvaanisuhteessa toisiinsa.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>