16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

äk

16.3.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

NTC ei ota eikä voisikaan ottaa kantaa enemmälti  Citylinkistä ja Etroniasta  tarkastuskertomuksissa esitettyihin laskelmiin, koska laskelmien tarkastaminen ja kannan ottaminen kuuluu niille itselleen.

Verotarkastajien esteellisyys

Alustavan tarkastuskertomuksen sivulla 30 on seuraava kappale:

"Tarkastuksen, tarkastusaineistosta ja muusta asiakirja-aineistosta saamamme käsityksen mukaa Vesa Kuusisto on Citylink Oy:n/Etronia OY:n hallituksen jäsenenä ja Citylink Oy:n/Etronia Oy:n kaikkien osakkeiden omis­tajana Yrjö Reinikaisen bulvaani. Bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaatuisista laiminlyönneistä. Mahdolliset rikossyytteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta ja mahdolliset veropetossyytteet on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa Kuusistoon. Yrjö Reinikaista on kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä Citylink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina".

Asiakirjoista voidaan todeta, että lausuma on täysin perätön. Se loukkaa sekä Reinikaista että Kuusistoa. Reinikaisella on siksi ollut täysi syy tehdä lausuman johdosta tutkintapyyntö Hämeenlinnnan poliisille. Poliisia on pyydetty tutkimaan ovatko verotarkastajat Huovinen ja Kuortti syyllistyneet rikoslain 27 luvussa tarkoitettuun rikokseen eli herjaukseen, solvaukseen tai kunnianloukkaukseen.

Verotusmenettelyssä noudatetaan hallintomenettelylain periaatteita, (Esim: Edward Andersson, Verotuslain kommentaari, Helsinki 1991). Tällöin tulevat sovellettaviksi muun muassa laissa olevat virkamiehen esteellisyyssäännökset.
Hallintomenettelylain 10 §:n mukaan virkamies on esteellinen jo silloin, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa jostain erityisestä syystä vaarantuu. Tyypillisiä jääviystilanteita on katsottu olevan julkisen vastapuoli- ja vihamiessuhteen.
(KHO II 11 ja EOA 1985 s. 52) Nyt on kyseessä sellainen tilanne. Tutkintapyynnön kohteena olevaa virkamiestä ei voida pitää puolueettomana jatkamaan saman asian käsittelyä.

Hallintomenettelylain 11 §:n mukaan esteellinen virkamies ei saa edes valmistella asiaa. Siten tarkastajat Huovinen ja Kuortti eivät olisi saaneet enää tehdä varsinaista tarkastuskertomusta, vaan se olisi pitänyt antaa esteettömille virkamiehille tehtäväksi.

Bulvaanius, toimielinteoria ja samastaminen

Perusteena Citylinkin verojen siirtämiseksi NTC:n maksettaviksi alustavassa tarkastuskertomuksessa on esitetty bulvaanius ja toimielinteoria. Varsinaisessa tarkastuskertomuksessa kolmanneksi  teoriaksi  on lisäksi otettu samastaminen.

Lopullisen tarkastuskertomuksen sivulla 31 todetaan: "Edellä esitetyt ajattelumallit soveltuvat tarkastusten kohteina olleisiin yhtiöihin siten, että Citylink Oy:n toiminta on katsottava olevan osa NTC:n toimintaa. Päädytäänkö tähän sitten toimielinteorian, bulvaanikonstruktion tai samastamisen kautta ei ole sinänsä oleellista".

Tarkastajien edellä esittämä toteamus sisältää todella ajatuksen, ettei ole tärkeää, millä perusteella verotetaan, kunhan vain verotetaan. Tarkastuskertomukseen otettuna lausahdus tuo selvästi ilmi tarkoitushakuisen suhtautumisen koko verotarkastukseen. Kyseisten teorioiden lähempi tutkiminen on aiheellista, jotta niiden sopimattomuus Citylinkin väitettyjen maksamattomien liikevaihtoverojen panemiselle maksuun NTC:lle tulisi selväksi.

Lopullisen tarkastuskertomuksen sivulla 27 väitetään, että: "Toimielinteoria ja bulvaanikonstruktio voidaan nähdä toisiaan vastaavina tai täydentävinä ilmiöinä ja olennaista onkin havaita ilmiöiden taustalla vallitsevat tosiseikat ja taloudelliset realiteetit kuin harjoittaa sinänsä hyödyllistä oikeustieteellistä käsiteanalyysiä. Käsitteiden ja kielen tasolla ei voitane päästä yksimielisyyteen niiden vastaavuudesta, mutta reaalimaailman tapahtumissa on kummassakin kyse käytetyn oikeudellisen muodon ja toimen taloudellisen reaalisisällön välisestä ristiriidasta".
Edellä siteeratut tarkastuskertomuksen kohdat osoittavat, miten mahdottoman tehtävän edessä NTC on ollut yrittäessään asiallisin perustein torjua siihen kohdistettua vaatimusta joutua vastuuseen Citylinkin liikevaihtoveroista.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>