16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

äk

16.3.6


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Tarkastajat ovat antaneet verotuspäätöksen tekijälle kolme teoriavaihtoehtoa, joiden pohjalta ratkaisu heidän mukaansa voidaan tehdä. Vastineen antaminen on tehty lähes mahdottomaksi. Kuten tarkastuskertomuksesta ilmenee, lopulliseen tarkastuskertomukseen on lisätty täysin uusia, alustavaan tarkastuskertomukseen sisältymättömiä elementtejä. Tarkastuskertomukset on laadittu siten, että NTC:n torpedoitua alustavan tarkastuskertomuksen väitteet lopulliseen tarkastuskertomukseen on tuotu uusia elementtejä, joilla on yritetty varmistaa, että jokin tarkastuskertomuksessa esitetty teoria tai näyttö kuitenkin pitäisi loppuun asti. Jos molempia tarkastuskertomuksia lukee huolella, voi todeta ne laadituiksi siten, ettei niihin voi vastata ilman, että vastaus käännettäisiin osoitukseksi bulvaanisuhteen olemassaolosta.  Tämä  on havaittavissa alustavaan tarkastuskertomukseen annetun selvityksen kommenteista.

Mikäli NTC yrittää parhaansa mukaan oikoa tarkastuskertomuksessa esitettyjä virheellisiä käsityksiä, tarkastajat toteavat, että NTC tietää paljon Citylinkin asioista, mitä on pidettävä osoituksena bulvaanisuhteen olemassaolosta. Mikäli taas NTC ei kykene kommentoimaan esitettyä väitteitä, todetaan, että NTC ei ole pystynyt osoittamaan tarkastuskertomuksessa esitettyjä seikkoja paikkansapitämättömiksi, joten verotus tulisi toimittaa tarkastuskertomuksen mukaisesti.

Tarkastuskertomus on laadittu samaan muotoon kuin klassinen kysymys: " joko olet lakannut lyömästä vaimoasi?" Kysymykseen on mahdotonta vastata syyllistämättä itseään. Vaikenemistakin voidaan pitää merkkinä syyllisyydestä. Tarkastuskertomukset eivät siten ole hyvän tarkastustavan mukaisia.

Bulvaanius

Tarkastuskertomuksissa esitetyt seuraamukset perustuvat bulvaaniväitteisiin.
Bulvaaniudesta yleisestikin on olemassa vähän kirjallisuutta.  Myöskään oikeustapauksia ei paljoa ole.

Tarkastuskertomuksen osalta tarkastajat ovat antaneet suuren merkityksen Tuure Rosenbergin bulvaanisuhteita käsittelevälle artikkelille, joka on julkaistu Verotus-lehdessä 3/1980.  Jos lukee artikkelin kokonaan, huomaa, että sanottu artikkeli sisällöllisesti keskittyy rakennusliikkeiden ja gryndaustoiminnan välikäsisuhteisiin.

Bulvaani- eli välikäsisuhdetta verotuksellisesti arvioitaessa on Tuure Rosenbergin artikkelin mukaan "kiinnitettävä huomiota verotusrelaation kannalta merkittäviin taloudellisiin mahdollisuuksiin, jotka kuuluvat osapuolen oikeusasemaan ja sen jälkeen ratkaistava, kumman varoiksi luovutettu on luettava. Seikkoja, jotka tällöin on otettava huomioon, voivat olla seuraavat: sitoutuuko apuhenkilö johonkin luovutuksen yhteydessä, saako apuhenkilö nauttia luovutuksen kohteen tuottoa, kummalla on oikeus, mahdollisuus ja velvollisuus luovutuksen kohdetta koskevien asioiden hoitoon, onko apuhenkilöllä omia kustannuksia luovutuksen kohteesta, kumman hyväksi tulee arvonnousu, kumman on maksettava korot ym".
Olennaista bulvaanisuhteen  arvioinnissa on siten se, onko toinen osapuoli saanut minkäänlaista hyötyä oletetusta suhteesta.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa NTC:n ja Citylinkin välillä on ollut liikesuhde.  Citylinkin hallituksen varsinainen "jäsen Vesa Kuusisto" on itse sanonut toimineensa Citylinkin puolesta.
Tarkastuskertomuksessa sivulla 52 on yhteenveto Citylinkin väitettyä bulvaaniutta osoittavista seikoista.

-   väite 1: Yhtiön toiminnan alku liittyy läheisesti Scandexan konkurssiin.
Scandexa on alunperin solminut yhteistyösopimukset Citylinkin kanssa. Scandexan ajauduttua konkurssiin, on myöhemmin Citylink Oy:stä tullut liikekumppaniksi NTC:n kanssa. Kuten edellä on jo todettu, Scandexan konkurssipesä, erityistilintarkastajat, ei myöskään lääninverovirasto ole katsoneet sopimusehdoissa olleen mitään tavallisuudesta poikkeavaa. NTC on lopulliseen tarkastuskertomukseen antamassaan vastineen alussa kohdassa 1.1 sivulla 5 kertonut sekä Scandexan että NTC:n vaiheista. Saman vastineen  sivulla 17 on kerrottu Citylinkin toiminnasta siltä pohjalta, joka on NTC:n tiedossa.

-   väite 2: Yhtiön toiminta ei täytä liiketoiminnan tunnusmerkistöä.
Scandexan konkurssin johdosta tehdyssä erityistilintarkastuksessa voidaan todeta Citylinkin täyttäneen itsenäisen yrityksen tunnusmerkistön.

Tarkastuskertomuksissa väitetään, ettei kasettien myyntihinnoilla ole voitu kattaa edes kasetin valmistuksen muuttuvia materiaalikustannuksia. NTC on ottanut kantaa kyseiseen väitteeseen laajemmin lopulliseen tarkastuskertomukseen antamassaan selvityksessä kohdassa 3.3.2.2. sivulla19.
Alustavaan tarkastuskertomukseen annetun vastineen liitteenä on myös laskelma, joka osoittaa, että kasettien valmistuskustannukset voivat aivan hyvin sisältyä Citylinkin perimään kasetin hintaan.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>