16. Pos.1 Jälkiverotuspäätös

Epäilyttävä - ilmeisen laiton menettely NTC:n jälkiverotuksessa 20.06.1995.

äk

16.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Pos.16.1.3 Poliisitutkinta Tuula Kanth

Tuula Kanthin kuulustelun 25.8.85 tekee rikosylikonstaapeli Yrjö Määttänen, ja kuulustelukertomus kokonaisuudessaan on seuraava:

OY NTC international LTD/Yrjö Reinikainen poliisille tekemän tutkintapyynnön johdosta ´kuulusteltuna toimistotarkastaja Tuula Kanth kiisti syyllistyneensä tutkittavassa asiassa mihinkään lainvastaiseen menettelyyn. Kuulustelun liitteeksi kuulusteltava jätti 24.8.1995 päiväämänsä ja allekirjoittamansa muistion nyt tutkittavana olevassa jälkiverotusasiassa. Muistion kuulusteltava laati saatuaan kutsun saapua asian vuoksi kuulusteluun.

Tuula Kanthin koko ”KUULUSTELUKERTOMUS”:

Mitä tulee Yrjö Reinikaisen nelisivuisessa tutkintapyynnössään esittämiin väitteisiin, mm. että päätöstä ei ollut tehty vielä 17.7.1995, on Reinikainen ymmärtänyt virheellisesti käydyn keskustelun, sillä 30.6.1995, jolloin kuulusteltava syötti päätöksen lääninveroviraston tiedostoon, jolloin tietokone antoi myös tehdylle päätökselle numeroinnin, jota ei ole mahdollista muuttaa myöhemmin. Asiapapereihin kuulusteltava on tutustunut heti 12.6.95 lähtien ja toimistopäällikkö Jari Gyntherin kanssa käydyssä kokouksessa 16.6.1995 asia periaatteessa todettiin päätetyksi, ellei asiassa mitään oleellista uutta ilmenisi. Saatuaan 29.6.95 Reinikaisen vastineesta 15 ensimmäistä sivua ja loput sivut sopimuksen mukaan 30.6.95 aamulla. Vastine ei kuitenkaan antanut asiaan mitään oleellista vaikuttavaa uutta ja niin kuulusteltava teki asiassa päätöksen tieto kantaan 30.6.1995 kello 13,01 alkaen, kuten tietokoneen printeistä saattaa todeta.
Käsittelylomakkeen kuulusteltava täytti 30.6.1995 ja allekirjoitti sen. Jari Gynther on allekirjoittanut lomakkeen tämän jälkeen, mutta mainittu käsittelylomake ei suinkaan ole asiassa virallinen päätös, joka syntyi kuulusteltavan syöttäessä tiedot koneeseen 30.6.1995 sen jälkeen kun asiassa oli aiemmin sovittu esimiehen, toimistopäällikkö Jari Gyntherin kanssa. Yrjö Reinikaisen soitettua kuulusteltavalle 18.7.1995 on puhetta ollut, että asiahan on vielä osittain kesken ja tällä kuulusteltava on tarkoittanut sitä, että 30.6.1993 päättyneen tilikauden osalta jälkiverotuspäätös oli vielä tekemättä. Tämän päätöksen yhteydessä olisi vielä ollut mahdollista ottaa oikaisuasiana käsiteltäväksi myös aikaisemman tilikauden jälkiverotuspäätös, mikäli toimitettu lisäselvitys olisi siihen antanut aiheen. Käydyn keskustelun perusteella kuulusteltava ymmärsi, ettei mitään lisäselvitystä enää ole tulossa ja sen vuoksi kuulusteltava teki 24.7.1995 tilikauden 1.7.92-30.6.1993 osalta verotuspäätöksen 95J4258 ja 95J4259

Kuulustelu päättyi 14.30 ja allekirjoitus Tuula Kanth

 

Pos.16.1.3.1 Poliisitutkinta Kanth ja hänen kirjallinen selvitys

Toimistotarkastaja Tuula Kanth antaa asiaa tutkivalle rikospoliisille 2.sivua sisältävän kirjallisen selvityksen, joka päivätty 24.08.95 joka edelliseen liittyen sisälsi seuraavan:

Viite: Yrjö Reinikaisen Uudenmaan lääninverovirastoa vastaan tekemä rikosilmoitus Oy NTC International Ltd:n jälkiverotusasiassa

Asia: tosiseikkoihin perustuva kuvaus po. asian saapumisesta ja aineellisoikeudellisten asioiden käsittelystä Uudenmaan lääninverovirastossa.

Oy NTC International Ltd:n liikevaihtoverotarkastus on tehty virka-aputarkastuksena Hämeen lääninveroviraston toimesta, koska yhtiön toimipaikka ja kirjanpito ovat Hämeen lääninveroviraston toimialueella. Yhtiön kaupparekisterin merkitty kotipaikka on ollut Helsinki ja näin ollen Uudenmaan lääninverovirasto on toimivaltainen viranomainen po. jälkiverotusasiassa.
’Tarkastuskertomuksen Nro HAL/0168/94 on tuonut Uudenmaan lääninverovirastolle 12.6.95. Hannu Kuortti Hämeen lääninverovirastosta. Hän on toinen tarkastuksessa mukana olleista tarkastajista. 12.06.95 po. yhtiölle on laadittu selvityskehotuskirje nro 8104/TK, jossa yhtiölle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen ennen asian lopullista ratkaisua. Em. kirjeen ja ns. lopullisen tarkastuskertomuksen on Hannu Kuortti vienyt mukanaan 12.6.-95 ja hän ja myös tarkastuksessa mukana ollut toinen tarkastaja ovat toimittaneet po. asiakirjat Yrjö Reinikainen/ Oy NTC International Ltd:lle 13.6.95
Em. asian johdosta on Yrjö Reinikainen pyytänyt vastineen antamiseen lisäaikaa 13.6.95 päivätyllä kirjeellä, joka on saapunut lääninverovirastolle 15..6.95. – 15.6.95 allekirjoittanut on lähettänyt telefaxilla selvityksen vastineen antamisen mahdollisuudesta ja miksi vastineeseen tilikaudelta 1.7.91 – 30.6.92 ei voida myöntää pidennystä kuin 29.6.95 saakka.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>