21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano

21.23


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

On vaikeaa löytää menettelystä muuta objektiiviteettiperiaatteen edellyttämää prosessimuodollisuutta kuin, että todistajia oli kutsuttu todistamaan asiasta. Todistajien todistuksesta ei pöytäkirjoihin siteerattu kuin osa lausumasta ja yhtään autenttista kysymystä kokonaisuudessaan ei pöytäkirjoista löydy. Suuri osa diskussista ei kirjattu lainkaan pöytäkirjaan.

Seuraavassa ky. asiasta k äyty diskurssi Hgin käräjäoikeudessa: Helsingin Käräjäoikeuden asiassa R 99/9108, Nauha:13 /II, aika 14:30

Kemppainen:                    Kysyy puheenjohtajalta, jos voi todistajan mieleen palauttaa lääninoikeuden lausumia.
Puheenjohtaja:          Voitte kysyä, mutta pöytäkirjoja ei lueta. Harju kertoo, ettei ole pöytäkirjaa - ole olemassa, vaan on osin siteerattu lausuntoja.

Keskustelussa puheenjohtaja sekä asianosaiset: Selviää, ettei todistajan kertomusta ole kirjattu kokonaan (Uudenmaan Lääninoikeuden päätökseen) vaan ne on osin päätöksessä mainittu.

Hallinto-oikeudessa on verotarkastuksen väitteisiin liittyvät todistajalausunnot sekä kirjallinen vastineet jätetty kokonaan huomiotta itse päätöksessä. Läänin-oikeuden menettely kokonaisuudessaan oikeuttaa duupioihin huonosta - ellei kerta kaikkiaan kelvottomasta tuomioistuinmenettelystä.

Hallintomenettelyssä varsinkin laillista menettelytapaa arvioitaessa tulee perustuslain oikeusturvaa koskeva 21 § ja hallintomenettelylain esteellisyyssäännökset huomioida oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusvaatimusten aikaansaamiseksi. Tässä prosessissa on syytä duupiohin siitä - voidaanko menettelyn katsoa edustavan hyvää hallintotapaa hallintomenettelyssä kokonaisuudessaan.
Verotarkastajien toimintaa ohjaa ensi sijassa perustuslain 2.3 §:ssä säädetty hallinnon lainalaisuuden periaate: julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Periaatteiden noudattaminen tarkastusmenettelyssä varmistaa tarkastuksen kohteena olevan oikeusturvaa. Perinteisen hallinnon lainalaisuuden vaatimuksen taustalla onkin viime kädessä mielivallan kielto >Olli Ryynänen 2000 s.15
Hallintomenettelyn käsittelyperiaatteista mm. tarkoitussidonnaisuudenperiaate, yhdenvertaisuudenperiaate ja luottamuksensuojanperiaate vaikuttavat verotarkastuksen sisällöllisiin seikkoihin.
 
Tarkoitussidonnaisuudenperiaate sisältää yleisen velvollisuuden käyttää toimivaltaa vain siihen, johon se on määritelty tai muuten tarkoitettu käytettäväksi. Periaate sisältää siis toisin ilmaistuna kiellon käyttää väärin julkista valtaa tai yleisemmin viranomaisasemaa. Tarkoitussidonnaisuudenperiaatteen loukkaamista kutsutaan harkintavallan väärinkäytöksi; >Myrsky – Linnakangas 2002 s 51. ja laajemmin Konstari 1979. Hän ei saa harkintavaltaa käyttäessään ryhtyä edistämään muita tarkoitusperiä kuin niitä, jotka hänen tehtäväpiiriinsä kuuluvat. Kunkin viranomaisen tulee käyttää lain hänelle antamaa toimivaltaa. Tarkoitussidonnaisuudenperiaatteen yhtenä tehtävänä onkin juuri selkeyttää viranomaisten toimivalta- ja vastuusuhteita.

Verotarkastajien toimet - tarkastuskertomuksen sisällöstä ilmenevällä tavalla ovat sisältäneen laajalti sellaista toimivallan tarkoitussidonnaisuuden ulkopuolista arviointia, jota tulee arvioida johtuvan joko täydellisestä ammattitaidottomuudesta tai tahallisesta mielivallasta. Verotarkastusta suorittaneen viranomaisen ryhtyivät Suomen lainsäädäntöön kuulumattomien teorioiden soveltamiseen joka tehtävä ei kuulu verovirkamiehille. Aineistoa he muokkasivat syytekirjelmän muotoon joka tehtävä kuuluu yleiselle syyttäjälle. He Suomen perustuslain sekä ihmisoikeussopimusten vastaisesti ryhtyivät syylliseksi nimeämiseen rikoksesta "kirjanpitorikos ym." jota ei missään tuomioistuimessa oltu käsitelty ja johon minkään oikeusistuimen tuomio ole todennut vastaajan syyllistyneen

Yhdenvertaisuusperiaate on ilmaistu perustuslain 6 §:ssä jossa säädetään, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tämä tarkoittaa niin muodollista kuin aineellistakin yhdenvertaisuutta, yhdenvertaista kohtelua ja lakiin perustuvan oikeudenmukaisuuden takaamista; >Hallberg, Perusoikeudet 1999 s 43.< Mäenpään mukaan hallintotoiminnan tasapuolisuuden vaatimus ankkuroituu tähän perustuslain säännökseen. Yhdenvertaisuusperiaatteeseen sisältyy mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. Sen mukaan viranomaisten tulee soveltaa lakia tekemättä muita eroja kuin mitä asiassa ilmenee. Näin yhdenvertaisuusperiaate rajoittaa myös viranomaisten harkintavaltaa; Hallberg, Perusoikeudet 1999 s. 43<

Tämän tapauksen käsittelyssä toimistotarkastaja Tuula Kanth verotuksen toteuttaessaan vertasi suoritettua verotusta yhdenvertaiseksi muissa vastaavissa tapauksissa? Missään vaiheessa koko prosessin aikana ei esitetty aineistoa jossa voitiin osoittaa yhdenvertaista kohtelua miltään osin liittyväksi tähän tapaukseen. Viime kädessä jääkin oikeuden ratkaistavaksi sekä osoitettavaksi yhdenvertaisuus lain soveltamisessa? näin ei tämän prosessin aikana osoitettu tapahtuneen.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>