21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano

21.22


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kun edellä kuvatulla tavalla karsitaan pois ne argumentit, jotka eivät kelpaa perusteluiksi tapahtuneelle jälkiverotukselle, ei mielestäni jää kovin paljon jäljelle, johon LVVL 48 §:n käyttö ja jälkiverotus voidaan laillisesti perustaa.
Toivon, että Korkein hallinto-oikeus on valmis ottamaan tämän asian asiakäsittelyyn sellaiselta pohjalta, joka ei sisällä jälkiverotuksen perusteeksi kelpaamattomia argumentteja.

Kauniainen 22.2.1999                        

                                            Edward Andersson
                                            professori

Ps.ks. Professori Edward Anderssonin lausunto s.1-2 klikkaa

---------------------------------------

Pos 21.4.2. Omat kommentit ja huomiot käsittelystä sekä tuomiolauselmasta:

Verotuksessa vaikuttavasta legaaliperiaatteesta säädetään perustuslain 81 §:ssä: Verosta säädetään lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Säännöksen sanamuoto viittaa nimenomaan kirjoitettuun oikeuteen verotuksen perusteesta ja lisäksi sanamuodossa korostuu yksilön oikeussuojan näkökulma. Verotaakkaa ei saa lisätä tulkintoja venyttämällä. Yleisesti vero-oikeudessa voidaan legaliteettiperiaatteen avulla pyrkiä torjumaan sellaiset tulkintavaihtoehdot, joissa vero määrältään tai henkilölliseltä ulottuvuudeltaan muodostuisi lain sanamuotoon nähden yllättäväksi ja ankaraksi > Pikkujämsä 2001 s.109<.

Koko prosessin aikana ei kukaan todistajista kyennyt yhtymään Kuortin teoriaan bulvaanisuhteesta. Bulvaanisuhteesta ei ollut mitään kausaalista/testattavaa näyttöä. Todistajien ALV tarkastaja M.Paananen, Tilintarkastaja Sopen-Luoma, Yrittäjä Metsäpuro kiistivät bulvaanisuhteen olemassaolon sekä Haapalehto totesi, että ei ollut tällaista pannut merkille. Tulkinta bulvaanisuhteesta oli verotarkastajan synteettinen/intuitiivinen tulkinta johon ei löytynyt aineellista näyttöä.
 
Prosessin perusedellytyksiin oleellisesti kuuluu, että kantajan esittämä väite on tosi, asianomistajan totuusvelvollisuus on prosessin kantava edellytys. ROL 6 luvun 5 §:n 3 momentissa edellytetään asianomistajan pysyvän totuudessa, jos hän asiasta jotakin lausuu tai kysymyksiin vastaa. Asianomistaja ei saa antaa asiassa harhaanjohtavaa kuvaa, vaikka ei kertoisikaan jostakin asian osasta. >Jokela 2002<. Puhumattakaan virkamiesten totuusvelvollisuudesta.
Hyvän "liikevaihtoverotarkastustavan" kaikki perusvaatimukset tässä verotarkastuksessa sivuutettiin. NTC:n suoritettiin bruttoverotus (liiketoimista joista se oli asianmukaiset liikevaihtoverot suorittanut) lisättynä huomattavilla veronkorotuksilla. Verotuksen perusteita, laskelmia tai niiden sisällön testausta ei suoritettu.

Objektiiviperiaatteen mukaan hallintotoiminta tulee perustua objektiiviseen, puolueettomaan käsittelyyn. Objektiiviperiaatteen tavoitteena on myös turvata yleistä luottamusta hallintotoiminnan asianmukaisuuteen; >Mäenpää 2000 s198<. Objektiiviperiaate ilmenee myös veromenettelylain 26.1 §:stä jonka mukaan verotusmenettelyssä ja muissa verotukseen liittyvissä toimissa veronsaajien ja verovelvollisen edut tulee ottaa huomioon tasapuolisesti. Periaate ilmenee arvonlisäverolain 176.2 §:stä, jossa säädetään, että verotusta toimitettaessa on tunnollisesti sekä veronsaajien että verovelvollisen etua silmällä pitäen harkittava mitä verovelvollisen liiketoiminta sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista on ilmoituksesta tai muutoin käynyt selville tai muulla perusteella katsottava oikeaksi. Periaate koskee kaikkea viranomaistoimintaa ja näin ollen myös verotarkastusta. Tasa-arvo, tasapuolisuus, suhteellisuus, kausaalisuus, ihmisoikeussopimukset, konvenanssit edellyttävät, että verovelvollinen saa näkökantansa asiassa huomioon otetuksi. Ihmisoikeusajattelun kannalta tasapuolisuusvaatimuksen on katsottu olevan erityisen korostunut tilanteissa, joissa vastakkain on yksilö ja julkinen valta; <Kuusikko 2000 s.142<, kuten verotuksessa. Objektiiviperiaatetta tukevat esteellisyyttä koskevat säännökset; hyvän verotarkastustavan yksi tärkeimmistä takeista on verotarkastajan esteettömyys hoitaa tehtäväänsä.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>