Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos.5 Hgin Käräjäoikeuden Päätös ja äänestyspöytäkirja jonka laati Käräjätuomari Eero Nikkarinen

 

25.5.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

mukaan lainannut Citylink Oy:lle 4.9.1991 192.164 markkaa, mistä lainasta Citylink Oy on maksanut takaisin 165.000 markkaa 6.9.1991 mennessä ja loppusumman 30.9.1991. Selvittämättä ja väitteen varaan on jäänyt, mikä on ollut lainassa vakuutena. Lisäksi Yrjö Reinikainen on lainannut Citylink Oy:lle 12.-29.11.1991 yhteensä 220.000 markkaa ja lainaa on maksettu 28.11.-13.12.1991 yhteensä 210.000 markkaa takaisin. Reinikainen on oikeudessa kertonut, ettei hän pyytänyt vakuuksia, koska katsoi pystyvänsä vaikuttamaan lainan takaisin maksuun Oy NTC International Ltd:n ostojen Citylink Oy:ltä maksuilla. Lisäksi hän on kertonut, että hänellä oli aiempi 10.000 markan saatava Citylinkiltä, mikä selittää 10.000 markan eron takaisinmaksussa. Edelleen tositteista ilmenee, että Oy NTC International Ltd on maksanut Citylink Oy:n puolesta latauskoneen, minkä koneen Citylink Oy on myöhemmin myynyt Oy NTC International Ltd:lle. Lisäksi Citylink Oy:n kirjanpidosta on löytynyt 320 markan suuruinen lasku, jossa maksajaksi on merkitty Oy NTC International Ltd.

Reinikainen on syyttäjän mukaan ohjannut Citylink Oy:n kirjanpitoa. Tätä seikkaa ei kukaan kuulluista todistajista ole vahvistanut. Todistaja Paananen on kertonut saaneensa työtehtävän Citylink Oy:n reskontran hoitamiseksi Reinikaiselta, jonka palveluksessa hän oli. Todistaja Haapalehto on kertonut, ettei hän ollut Reinikaiselta, jonka hän oli tavannut kerran, saanut mitään ohjeita koskien Citylink Oy:n kirjanpitoa.

Citylink Oy on toiminut samassa talossa kuin Oy NTC International Ltd. Tämän ovat sekä Reinikainen että Kuusisto myöntäneet, mutta kertoneet, että kysymyksessä oli vain myyntikonttori. Kysymyksessä on ollut talo, jossa on ollut useita yrityksiä. Oy NTC International Ltd:n myyntikonttorilla ja Citylink Oy:llä on ollut erilliset huoneistot eikä niillä ole ollut yhteisiä tiloja tai kulkuyhteyttä toistensa tiloihin.

Citylink Oy:n valmistamissa kaseteissa oli päällysmerkintä, jonka mukaan valmistaja oli Oy NTC International Ltd. Riidattomaksi on todettu, että Oy NTC International Ltd on myynyt Citylink Oy:n valmistamia kasetteja, joissa on ollut tällainen merkintä. Reinikainen on kertonut tällaisen käytännön olleen alalla tavanomaista.

Näytön arviointi

Mitä asiassa kuultuun henkilötodisteluun tulee, ei asiassa ole tämän todistelun kautta esitetty minkäänlaista välitöntä näyttöä, joka tukisi Reinikaisen tosiasiallista määräysvaltaa tai Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n toimimista Oy NTC International Ltd:n lukuun.

Ainoat todistajat, jotka ovat olleet sillä kannalla ovat verotarkastajat Kuortti ja Huovinen. Kun otetaan huomioon, että heidän havaintonsa ja johtopäätöksensä perustuvat jälkikäteen verotarkastuksessa tehtyihin havaintoihin ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin, ei heidän lausumilleen voida rikosprosessissa antaa yksinään sellaista arvoa, että ne välittömästi näyttäisivät bulvaanisuhteen olemassaolon. Koko verotarkastuksessa esitetty aineisto on tullut siltä osin, kun syyttäjä ja asianomistajat ovat ne kirjallisiksi todisteiksi nimenneet uudelleen arvioitaviksi tässä rikosprosessissa. Todistaja Rytin kertomus tukee lisäksi jossain määrin syyttäjän väitettä Reinikaisen tosiasiallisesta määräysvallasta. Kun otetaan huomioon kuitenkin muiden todistajien kertomukset, se, ettei Reinikainen Rytin kertoman mukaan asiaa tarkemmin yksilöinyt puhelimessa eikä se, missä olosuhteissa Reinikainen oli asian Rytille esittänyt, ei Rytin kertomuksen voida katsoa osoittavan väitetyn määräysvallan olemassaoloa tässä asiassa.

Ottaen huomioon Reinikaisen ja Kuusiston kertomukset niistä olosuhteista, joissa Citylink Oy:n toiminta alkoi, en katso myöskään Scandexa Oy:n ja Citylink Oy:n välisen sopimuksen tai näiden yritysten välisen kaupan Scandexa Oy:n loppuvarastosta osoittavan tuolloin Suomessa vallinneet olosuhteet huomioiden sellaista poikkeuksellisuutta, joka osoittaisi Reinikaisen tosiasiallisen määräysvallan Citylink Oy:ssä.

Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n sekä Oy NTC International Ltd:n taloushallintoon liittyviä asioita hoitanut Paananen, Citylink Oy:n kirjanpitoa hoitanut Haapalehto, Oy NTC International Ltd:n tilintarkastaja Sopen-Luoma sekä yhtiöiden asiakkaana ollut Metsäpuro ovat kaikki kertoneet asioista siten, ettei kenelläkään heistä ollut mitään suoria havaintoja bulvaanisuhteesta. Ainoastaan Haapalehto on kertonut mahdollisesti epäilleensä tällaista, mutta on kertonut, että se on saattanut johtua kysymyksenasettelusta esitutkinnassa.

Totean, että todistajien Paanasen, Haapalehdon ja Sopen-Luoman kertomukset ovat olleet täysin luotettavia. Metsäpuro on kertonut, että hän on Reinikaisen ystävä. Myös kirjallisista todisteista ilmenee, että Metsäpuro on maksanut huomattavia summia Reinikaisen tilille. Toisaalta Kuusisto on kertonut, ettei hän luottanut Metsäpuroon. Katson, ettei Metsäpuron kertomusta, joka on ristiriidaton muiden sellaisten

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>