Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos.5 Hgin Käräjäoikeuden Päätös ja äänestyspöytäkirja jonka laati Käräjätuomari Eero Nikkarinen

 

25.5.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

todistajien lausuntojen kanssa, jotka ovat tehneet havaintoja syytteessä kerrotuista yrityksistä, voida pitää mitenkään epäluotettavana.

Koska Paanasen kertomuksesta tai muusta aineistosta ei käy ilmi, että hän olisi toiminnallaan edistänyt mitenkään väitettyä järjestelyä, katson, ettei asiassa ole merkitystä sillä, minkä yritysten palveluksessa hän on ollut tehdessään Citylink Oy:n reskontraa. Paanasen kertomuksesta ei käy myöskään ilmi, että Reinikainen olisi ollut Paanasen kautta sellaisella tavalla, joka osoittaisi bulvaanisuhteen olemassaolon kiinnostunut Citylink Oy:n asioista tai yrittäneen vaikuttaa niihin.

Muilta osin katson, ettei Reinikaisen muilla yhtiöillä ja niistä tehdyillä kaupoilla kuin Oy NTC International Ltd:llä ole merkitystä nyt kysymyksessä olevien syytteiden kanssa. Näyttämättä on jäänyt näiden kyseisten liiketoimien, muun muassa Scandexan osakkeiden ja Yrjö Reinikainen ky:n myynnin merkitys väitetylle bulvaanisuhteelle ja Citylinkin toimiminen nimenomaan Oy NTC International Ltd:n lukuun, mistä syytteen teonkuvaus muodostuu. Syyttäjä ei ole syytteessään lähtenytkään siitä, että Citylink Oy tai Etronia Oy olisivat toimineet Reinikaisen tai tämän omistaman tai hallinnoiman jonkun muun yrityksen kuin Oy NTC International Ltd:n lukuun. Syytesidonnaisuuden vuoksi asiassa esille tuoduista seikoista koskien Yrjö Reinikaisen tai hänen hallinnoimiensa ja omistamiensa muiden yritysten liiketoimia ei tässä asiassa voida tehdä sellaisia suoranaisia johtopäätöksiä, jotka osoittaisivat suoraan hänen tosiasiallista määräysvaltaansa Citylink Oy:ssä tai Etronia Oy:ssä.

Koska asiassa esitetyn henkilötodistelun avulla on jäänyt kokonaan suoraan näyttämättä, että Yrjö Reinikaisen asema Citylink Oy:ssä ja Etronia Oy:ssä olisi ollut sellainen, että hän on toiminut kyseisissä yhtiöissä käyttäen tosiasiallista määräysvaltaa ja että Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n olisi katsottava toimineen Oy NTC International Ltd:n lukuun, tulee asiassa arvioitavaksi erilaisiin aihetodisteisiin ja niistä tehtävissä oleviin indisioihin perustuva näyttö. Tämän osalta lausun seuraavaa:

Mitä tulee siihen, että kysymyksessä olisi ollut Reinikaisen ja Kuusiston yhteinen suunnitelma, jonka mukaan he ovat harjoittaneet videokasettien valmistus- ja myyntitoimintaa siten, että Citylink Oy ja Etronia Oy ovat näennäisesti itsenäisinä yrityksinä valmistaneet kasetteja ja myyneet ne Oy NTC International Ltd:n lukuun ja että toiminnan tarkoituksena olisi ollut se, että Oy NTC International Ltd välttää liikevaihtoverot ja kasettimaksut Teosto r.y:lle, totean, että kysymyksessä on erittäin vahva väite, joka vaatii tuekseen selkeää näyttöä. Pelkkä todistajien Kuortin ja Huovisen esittämä jälkikäteen konstruoitu rakennelma, jossa Oy NTC International Ltd olisi välttänyt kyseiset verot ja maksut, ei tällaiseksi näytöksi Kuusiston ja Reinikaisen syyllisyyttä väitettyihin rikoksiin arvioitaessa riitä. Sillä, mikä on ollut Oy NTC International Ltd:n saama hyöty Huovisen ja Kuortin esittämästä järjestelystä ja joka ilmenee sen verotuksessa tehdyn purkamisen kautta, ei ole suoranaista näyttöarvoa tässä asiassa. Kysymyksessä ei ole aito todistelu vaan kahden eri jälkikäteen esitetyn vaihtoehtoisen tapahtumakulun vertailu. Sillä, miten asia on verotusmenettelyssä Oy NTC International Ltd:n osalta lopullisesti ratkaistu ei ole merkitystä tässä prosessissa.

Kuusiston on näytetty toimineen aktiivisesti molemmissa yrityksissä. Mistään asiakirjoista ei ilmene suoraan, että Kuusiston asema olisi ollut jollain tavoin alisteinen suhteessa Reinikaiseen. Sekä todistajien kertomuksista että kirjallisista todisteista käy ilmi, että Kuusisto teki itse sopimukset yhtiöidensä puolesta, palkkasi Paanasen hoitamaan reskontraa, hoiti itse asioinnin kirjanpitäjän kanssa ja laskutuksen sekä myös käytännössä työskenteli yrityksessä. Myöskään mistään kirjallisena todisteena jätetystä asiakirjasta ei suoranaisesti ilmene tämän seikan olemassaolo. Edelleen mitään näyttöä siitä, että Kuusisto olisi jotenkin hyötynyt väitetystä bulvaaniasemastaan enempää kuin hän sai tavanomaista palkkaa työskennellessään omistamassaan yrityksessä, asiassa ei ole esitetty. Lisäksi riidatonta on että Citylink Oy:llä ja Etronia Oy:llä oli myös huomattava määrä muita, Oy NTC International Ltd:stä riippumattomia asiakkaita. Tämän vuoksi asian arviointi jää niiden muiden seikkojen, jotka syyttäjä on väitteensä tueksi esittänyt näytön arvioinnin ja niistä tehtävien johtopäätösten varaan.

Mitä tulee Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n kasettimyynnin hinnoitteluun Oy NTC International Ltd:lle osoittavat kirjalliset todisteet ja todistajien Huovisen ja Klinkmannin kertomukset, että hinnoittelu oli niin alhaista, ettei se E-180-videokasetin osalta ole ollut liiketaloudellisesti kannattava varsinkaan Etronia Oy:n osalta. Selvittämättä on kuitenkin jäänyt, mikä on ollut syy tähän alhaiseen hinnoitteluun. Osaltaan myös vallinnut lama sekä kasettien maailmanmarkkinahinta ovat ainakin toiminnan alkuvaiheessa saattaneet vaikuttaa tähän hinnoitteluun. Etronia Oy:n, joka myi kasetteja alle kasettimaksun määrän, osalta Kuusisto on kertonut vaihtoehdon hinnoittelulle olleen työttömyys.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>