Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos.5 Hgin Käräjäoikeuden Päätös ja äänestyspöytäkirja jonka laati Käräjätuomari Eero Nikkarinen

25.5.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Asiassa on selvitetty, että Oy NTC International Ltd on vuokrannut Citylink Oy:lle ja Etronia Oy:lle toiminnassa tarvittavat koneet ja laitteet. Mitä tulee siihen, että valtaosa valmistetuista kaseteista on myyty Oy NTC International Ltd:lle, totean, että todistajien Huovisen ja Kämäräisen oikeudessa kertomien laskelmien pohjalta todellinen osuus myynnistä asettuu noin 60-70%:n välille. Olen jäljempänä kerrotuin perustein katsonut, että todistaja Kämäräisen laskelmat valmistetuista ja myydyistä kaseteista ovat luotettavammat kuin Huovisen laskelmat. Tällöin noin 40% myydyistä kaseteista on myyty muille tahoille kuin Oy NTC International Ltd:lle. Syyttäjän esittämä väite valtaosasta on siis jäänyt näyttämättä. Katson, että valtaosa myynnistä tarkoittaisi vähintään 85-90%:n myyntiä.

Kokonaan on jäänyt näyttämättä, että Citylink Oy olisi ollut rahoituksellisesti riippuvainen Reinikaisesta. Yhtiöillä on esitetyn näytön perusteella ollut molemminpuolinen ja voimakas taloudellinen riippuvuussuhde toisiinsa, mikä on johtunut yhtiöiden välisen kaupankäynnin laadusta ja määrästä. Sekä Reinikainen että Oy NTC International Ltd ovat rahoittaneet Citylink Oy:tä. Mitä tulee Reinikaisen yhtiöille antamiin lainoihin, on ne maksettu takaisin suhteellisen lyhyessä ajassa eikä niihin liity sinänsä mitään epäselvää. Reinikaisen selvitystä 10.000 markan ylijäämän syntymisestä hänen hyväkseen on pidettävä muun selvityksen puuttuessa uskottavana. Siinä, että Reinikaisella oli hänen antaessaan lainaa Citylink Oy:lle muuhun perusteeseen liittyvä saatava yhtiöltä, ei ole mitään epäselvää, mikäli tämä saatava on otettu huomioon lainaa takaisin maksettaessa. Samoin Oy NTC International Ltd:ltä saatu laina on maksettu nopeasti takaisin. Ottaen huomioon yhtiöiden välinen jatkuva rahaliikenne ja kaupankäynti, ei Reinikaisen kertomusta siitä, miksi lyhytaikainen rahoitus järjestettiin ilman vakuuksia, ole pidettävä epäuskottavana. Yhtiöiden välinen kauppa, kaupankäyntitavat, kuittauskäytäntö sekä laskujen maksaminen ei käsitykseni mukaan ole mitenkään erityisesti liike-elämästä poikkeavaa kun kysymyksessä ovat suhteellisen pienet yritykset ja alihankintasuhde. Edellä kuvatut seikat eivät vielä kuitenkaan ilmaise sellaista rahoituksellista riippuvuutta, joka johtuisi Reinikaisen tosiasiallisesta määräysvallasta. Lisäksi tositeaineistosta ilmenee joitain epäselvyyksiä, jotka eivät kuulu normaaliin kaupankäyntiin. Ne ovat kuitenkin yksittäisiä tapahtumia eikä niistä voida tehdä niin voimakkaita päätelmiä kuin muun muassa todistajat Kuortti ja Huovinen ovat tehneet. Yhtiöt ovat käyneet keskenään runsaasti kauppaa, josta on syntynyt saamisia ja vastasaamisia. Lisäksi Paananen on toiminut molemmissa yhtiöissä taloushallinnossa. Tämä ei kuitenkaan aiemmin lausuttu huomioon ottaen osoita Reinikaisen todellista määräysvaltaa Citylink Oy:ssä ja Etronia Oy:ssä. Mitään selvitystä siitä, että Oy Oy NTC International Ltd tapaa maksaa laskunsa Citylink Oy:lle olisi johtunut jostain muusta kuin yhtiön heikosta likviditeetistä ei asiassa ole esitetty. Pelkästään Oy NTC International Ltd:n tuloslaskelma ja tase ei tuosta asiasta kerro mitään. Todistaja Sopen-Luoma ei ole osannut kertoa yhtiön mahdollisuudesta maksaa laskuja mitään.

Se, että Reinikainen olisi ohjannut Citylink Oy:n kirjanpitoa on jäänyt esitetyn näytön perusteella kokonaan näyttämättä.

Riidattomasti on näytetty, että Citylink Oy on toiminut samassa talossa kuin NTC:n myyntikonttori Turussa sekä se, että Citylink Oy:n valmistamissa kaseteissa oli päällymerkintä, jonka mukaan valmistaja oli NTC. Tällainen merkintä ei kuitenkaan ole mitenkään muussa elinkeinoelämässä noudatetusta käytännöstä poikkeava. Katson, ettei edellä kuvatuilla seikoille muu näyttö huomioiden ole juurikaan merkitystä asiaa arvosteltaessa.

Johtopäätökset

Mitä tulee niihin syyttäjän väitteisiin, jotka on näytetty toteen, totean seuraavaa:

Se, että jokin liiketoiminta on liiketaloudellisesti kannattamatonta ei vielä yksinään kerro mitään siitä, kuka toimintaa johtaa. Eräs vaihtoehto on syyttäjän esittämä käsitys bulvaanisuhteesta. Liiketaloudellisen toiminnan kannattamattomuudeen on myös olemassa muita syitä, joita on vastaajan taholta tuotu esiin tässä asiassa. Tällaisina syinä on esitetty muun muassa lama, alalla vallinnut epäterve kilpailu sekä alhaiset maailmanmarkkinahinnat. Selvittämättä on jäänyt, mikä niistä on oikea. Tämän vuoksi yleiset rikosoikeudelliset periaatteet huomioon ottaen ei kasettien myyntihinnasta voida tehdä sellaista johtopäätöstä yhdessä muiden asiassa esille tulleiden seikkojen kanssa, että se perustelisi tosiasiallisen määräysvaltasuhteen Reinikaisen rikosoikeudellista vastuuta arvioitaessa varsinkin kun Kuusiston Toiminta Citylink Oy:ssä ja Etronia Oy:ssä on ollut todellista ja yhtiöt ovat käyneet huomattavaa kauppaa myös muiden kuin Oy NTC International Ltd:n kanssa.

Se, että Oy NTC International Ltd on vuokrannut Citylink Oy:lle ja Etronia Oy:lle toiminnassa tarvittavat koneet ja laitteet, myynyt 60-70% valmistamistaan kaseteista NTC:lle, yhtiöiden välinen kauppatapa,

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>