Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos.5 Hgin Käräjäoikeuden Päätös ja äänestyspöytäkirja jonka laati Käräjätuomari Eero Nikkarinen

25.5.6


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

maksu- ja kuittauskäytäntö sekä niissä ilmenneet yksittäiset epäselvyydet, Citylink Oy:n toimiminen samassa talossa kuin NTC:n myyntikonttori sekä se, että Citylink Oy:n valmistamissa kaseteissa oli päällysmerkintä, jonka mukaan valmistaja oli NTC ovat kaikki sellaisia seikkoja, että ne osoittavat yhtiöiden olleen läheisessä ja molemmille merkittävässä liikesuhteessa, joihin oli muodostunut tietynlainen hiljaiseen sopimukseen perustuva tapa hoitaa asioita. Kyseinen tapa ei ole kaikilta osin noudattanut hyviä liiketapoja, mitä osoittavat myös Kuusiston syyksi luetut kirjanpitorikokset. Tämä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä edes syytettä tukevia seikkoja kokonaisuutena harkittaessa ei välittömän näytön puuttuessa Reinikaisen asemasta voi tehdä. Kysymys on vakavasta rikosasiasta, jossa syyksi lukevaan tuomioon päätyminen edellyttäisi sitä, että Reinikaisen asema Citylink Oy:ssä ja Etronia Oy:ssä olisi vailla järkevää epäilystä todennettavissa esitetyn näytön kautta. Tällainen näyttö on jäänyt tässä asiassa esittämättä. Syyttäjän väite Reinikaisen asemasta Citylink Oy:ssä ja Etronia Oy:ssä ja näiden yhtiöiden toimimisesta Oy NTC International Ltd:n lukuun on siten jäänyt selvittämättä. Koska epäselvässä asiassa tulee ratkaista vastaajan hyväksi, on jäänyt näyttämättä, että Reinikainen olisi käyttänyt tosiasiallista määräysvaltaa Citylink Oy:ssä tai Etronia Oy:ssä.

Oikeudellinen arviointi

Koska kaikki asiassa Reinikaiseen kohdistetut syytteet perustuvat siihen, että Reinikainen olisi ollut Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n tosiasiallisen määräysvallan käyttäjä ja tämä seikka on jäänyt toteen näyttämättä hylkään kaikki Reinikaiseen kohdistetut syytteet tällä perusteella.

Lisäksi kirjanpitorikosten osalta rikoslain 30 luvun 9 §:n mukaan kirjanpitorikokseen voi syyllistyä vain kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu. Hallituksen esityksen rikoslain kokonaisuudeksi I (HE 66/1988) kirjanpitorikosta koskevissa perusteluissa todetaan (s. 90), että kirjanpitovelvollisen ollessa oikeushenkilö, esimerkiksi osakeyhtiö, rikosoikeudellinen vastuu kohdistuu puolestaan siihen kirjanpitovelvollisen edustajana toimivaan luonnolliseen henkilöön, joka organisaation sisällä vastaa kirjanpidosta. Kuusisto, joka toimi aktiivisesti molemmissa yrityksissään ollen hallituksen ainoa jäsen ja edusti Citylink Oy:tä kirjanpitäjänä Haapalehtoon päin, oli tällainen kirjanpitovelvollinen. Tämän vuoksi Reinikaista ei voida missään olosuhteissa pitää kirjanpitovelvollisena Citylink Oy:ssä tai Etronia Oy:ssä. Häneltä puuttui lain edellyttämä asema, jota vaaditaan kirjanpitorikoksen tunnusmerkistössä. Hylkään syytteen Reinikaista kohtaan kahdesta kirjanpitorikoksesta jo tällä perusteella.

Koska olen edellä kerrotuin perustein hylännyt Reinikaiseen kohdistetun syytteen törkeästä veropetoksesta hylkään myös Kuusistoon kohdistetun syytteen avunannosta törkeään veropetokseen syytteen tultua päärikoksen osalta hylätyksi.

Törkeä petos Kuusiston osalta
Näyttö ja näytön arviointi

Asiassa on riidattomasti selvitetty, että Citylink Oy on tehnyt teonkuvauksessa kerrotut ilmoitukset Teosto r.y:lle ajalla 1.6.-31.10.1991 ja jättänyt muut ilmoitukset tekemättä. Etronia Oy on edelleen laiminlyönyt kaikki ilmoitukset. Kuusisto on myöntänyt näin menetelleensä ja on myöntänyt olleensa tietoinen kasettimaksusta. Hän on kiistänyt tietoisesti erehdyttäneensä Teostoa laiminlyömällä ilmoitukset.

Teosto r.y. ja Citylink Oy ovat 7.10.1991 tehneet sopimuksen ns. ammattikäyttöön tarkoitettujen kasettimaksujen perimättäjättämisestä. Lisäksi Kuusisto on lähettänyt Teostolle kaksi kirjettä koskien kasettimaksua. Myöhemmin Teosto r.y. on purkanut perimättäjättämissopimuksen.

Todistaja Hieta on kertonut tehneensä Teoston pyynnöstä tarkastuksen 10.1.1992 Citylink Oy:ssä toimeksiantonaan verrata Teostolle tehtyjä ilmoituksia Citylink Oy:n kirjanpitoon ja myyntilaskutukseen. Tarkastuksessa ilmeni, että kaikkia kasettimyyntejä ei oltu ilmoitettu. Asiaa Kuusistolta kysyttäessä Kuusisto ilmoitti, että vain sellaiset asiakkaat, joilla oli sopimus Teoston kanssa, oli ilmoitettu. Syytä tähän Kuusisto ei kertonut. Tämän jälkeen Hieta keräsi Teostolle laskutusta varten tarvittavat tiedot. Hieta kertoi suorittaneensa tarkastuksen myyntilaskujen perusteella. Aineiston hän oli saanut mapissa. Hän oli saanut tarkastuksen aikana kaiken aineiston, minkä hän oli pyytänyt.

Mitä tulee väitettyyn ohimyyntiin, joka perustuu todistaja Huovisen laskelmiin ja toisaalta todistaja Kämäräisen laskelmiin, jotka todistaja Riistama on tarkistanut, totean, että Kämäräisen laskelmat ovat luotettavampia kuin Huovisen. Laskelmat perustuvat tositteisiin lukuunottamatta arvioituja eriä.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>