Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Matti Huovinen

 

27.6.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Syyttäjä:           Mihin arvio perustuu?
Huovinen:         Arvio perustuu siihen, että niistä laskuista, siis niistä myynneistä joista meillä oli myyntilasku käytettävissä, niin laskettiin että kun tiedettiin se myyntisumma ja kappalemäärä, niin voitiin todeta, että keskimääräinen kasetin myyntihinta oli 12,94 mk. Ja tää on nyt sitten näitten tositteiden 18 ja 87 myyntimäärät jaettu tällä 12,94 mk:lla ja saatu arvioitu myyntimäärä näille myyntilaskuille, niin 6401
Syyttäjä:           No, sit otetaan toi seuraava taulukko, joka on nimeltään ntcostos.
Huovinen:         Se on semmonen taulukko, joka on syntynyt tätä NTC:n kirjanpitoa tutkittaessa. Kun tutkittiin NTC:n kirjanpitoa, niin tehtiin aivan samanlainen laskelma kuin Citylink Oy:nkin näistä ostetuista ja myydyistä kaseteista. Ja tää on siittä laskelmasta. Tää on sen johdosta, eli ensiksikin siinähän oli se toukokuun alusta syyskuun loppuun –91 meillä ei ollut myyntilaskuja käytettävissä ja toiseks, tää on niinku NTC:n taholta tarkistettu laskelma.
Syyttäjä:           Minkä johtopäätöksen teitte tämän taulukon perusteella?
Huovinen:         Sen näistä laskien niin voidaan todeta, että NTC:lle on myyty kasetteja 296.557 kpl.
Syyttäjä:           Sitten tämä viimeinen, citylasa.
Huovinen:         Niin siinähän oli se aika toukokuun alusta syyskuun, siis vuoden–91 toukokuun alusta syyskuun loppuun, ettei meillä ollut myyntilaskuja käytettävissä. Myynnit ilmenivät kuitenkin myyntilaskuluettelosta ja tähän on nyt sitten kerätty muiden, myynnit muille kuin NTC:lle. Ne myynnit NTC:llehän oli tässä äsken käsitellyssä taulukossa. Ja tästä on saatu sitten tän myynneistä muille tämän, tämä kokonaissumma 532.912.
Syyttäjä:           Ja sitten tämä yhteenvetotaulukko, tähän on nyt sitten koottu nämä edelliset taulukot.
Huovinen:         Tästä viimesestä, tästä citylassa sehän on sitten jaettu samalla kasettien keskimääräisellä myyntihinnalla kuin nämä myynnit K-Tuotteelle. Elikkä aletaan ylhäältä: ensimmäinen lukuhan siinä on tämä ostetut kasettirungot tämä 519.962, joka tulee siitä cityl…
Syyttäjä:           Se oli citykalk, se yhteenvetotaulukko.
Pörsti:               Puhuitte citylasasta, niin…Onks tää nyt tää citykalk-taulukko?
Huovinen:         Joo, nyt käydään, oliko tarkoitus, että käydään citykalk-laskelmaa?
Syyttäjä:           Kyllä.
Huovinen:         Elikkä tää on niinku yhteenvetotaulukko näistä äsken käsitellyistä taulukoista. Elikkä siinä on nyt sitten tää citylb2 elikkä nää ostetut kasettirungot on tämä ensimmäinen luku 519.962. Ja sitten tää toinen luku, 87 966 on nyt sitten tästä taulukosta cityl1. Ja seuraava on sitten taulukosta ntcostot elikkä nää myynnit tälle NTC:lle, jotka eivät sisälly tähän taulukkoon cityl1. Ja on saatu sitten tää 380.453 on sellaisten kasettien myynti, jotka on voitu todeta niistä myyntilaskuista. Seuraavassa on sitten laskettu sitä keskimääräistä kasetin myyntihintaa niistä laskuista, jotka olivat tarkastuksessa käytettävissä. Mut siitä on vähennetty sitten myynnit K-tuotteelle, koska niistä ei ilmennyt se kasettien myyntimäärä. Elikkä näistä tulee yhteensä se  4.975 583 ja näitä vastaava kasettimyynti kappaleina on se 384.523. Elikkä kun markkamäärä jaetaan kappalemäärällä, niin saadaan 12,94 mk. Sitten keskimääräisen kasetin myyntihinnaksi, elikkä tää käsittää sitten kaikenkokoiset kasetit ihan kymmenestä minuutista sinne - 240 minuuttia taisi olla se suurin kasetti. Ja seuraavassa on sitten arvioitu tätä keskimääräistä kasetinmyyntihintaa käyttäen tätä myyntihintaa tälle K-Tuotteelle ja sitten seuraavassa on laskettu ne citylasa-taulukosta ilmenevät käyttäen  keskimääräistä kasetin myyntihintaa, niin ne oli siis niitä myyntejä, joista ei ollut mitään esitetty myyntilaskua. Ja näin osittain arvioimalla saatu tämmönen sitten Citylinkin kirjanpidosta ilmenevä: myynti käsittää 432.109 kasetin myynnin.  Ja kun siellä todettiin ostetun 519.965 kpl kasetteja ja myydyn 432.109 kappaletta, niin sellaisia kasetteja, joidenka myyntiä ei ilmennyt Citylinkin kirjanpidosta, niin niitten määrä 87.856:- ja tästä on sitten vedetty sellainen johtopäätös, että noin 80 000 kasettia olis, että niiden myyntiä ei olis kirjattu Citylinkin kirjanpitoon.
Syyttäjä:           Onko siinä huomioitu hävikkiä?
Huovinen:         Tässähän on, tähän jää marginaalia semmonen 170. 7850 kappaletta tämmösille italialaisille huomautuksille, meillä ei ole tiedossa hävikin määrästä.
Syyttäjä:           Onko Citylink ostanut riittävästi magneettinauhaa siihen, että tällaista ohimyyntiä olis ollut näin paljon?
Huovinen:         Mä olen laatinut myös siittä laskelman ja todennut, että näihin myytyihin, siis sellasiin kasetteihin, joidenka myynti ilmenee kirjanpidosta niin riittää sitä magneettinauhaa. Ja lisäksi jää nauhaa jäljelle n. ilman liikevaihtoveroo 448.820 mk:n verran. Ja kun tää jaetaan sitten sillä, mikä on tossa laskelma tän kasetin kustannuksista, niin mikä siinä on sen magneettinauhan kustannus, kun sen jakaa – siis siinähän on 5,34 mk tän kolmen tunnin nauhan kustannus. Kun tän 448 820 jakaa tällä 5.34 mk:lla, niin jää vielä 84 000, varaa niinku tehdä 84 000 nauhaa sen lisäks, mitä on kirjattu kirjanpidon myynniksi.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>