Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.3.11


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

jatkuu

maksu- ja kuittauskäytäntö sekä niissä ilmenneet yksittäiset epäselvyydet, Citylink Oy:n toimiminen samassa talossa kuin NTC:n myyntikonttori sekä se, että Citylink Oy:n valmistamissa kaseteissa oli päällysmerkintä, jonka mukaan valmistaja oli NTC ovat kaikki sellaisia seikkoja, että ne osoittavat yhtiöiden olleen läheisessä ja molemmille merkittävässä liikesuhteessa, joihin oli muodostunut tietynlainen hiljaiseen sopimukseen perustuva tapa hoitaa asioita. Kyseinen tapa ei ole kaikilta osin noudattanut hyviä liiketapoja, mitä osoittavat myös Kuusiston syyksi luetut kirjanpitorikokset. Tämä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä edes syytettä tukevia seikkoja kokonaisuutena harkittaessa ei välittömän näytön puuttuessa Reinikaisen asemasta voi tehdä. Kysymys on vakavasta rikosasiasta, jossa syyksi lukevaan tuomioon päätyminen edellyttäisi sitä, että Reinikaisen asema Citylink Oy:ssä ja Etronia Oy:ssä olisi vailla järkevää epäilystä todennettavissa esitetyn näytön kautta. Tällainen näyttö on jäänyt tässä asiassa esittämättä. Syyttäjän väite Reinikaisen asemasta Citylink Oy:ssä ja Etronia Oy:ssä ja näiden yhtiöiden toimimisesta Oy NTC International Ltd:n lukuun on siten jäänyt selvittämättä. Koska epäselvässä asiassa tulee ratkaista vastaajan hyväksi, on jäänyt näyttämättä, että Reinikainen olisi käyttänyt tosiasiallista määräysvaltaa Citylink Oy:ssä tai Etronia Oy:ssä.

Oikeudellinen arviointi

Koska kaikki asiassa Reinikaiseen kohdistetut syytteet perustuvat siihen, että Reinikainen olisi ollut Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n tosiasiallisen määräysvallan käyttäjä ja tämä seikka on jäänyt toteen näyttämättä hylkään kaikki Reinikaiseen kohdistetut syytteet tällä perusteella.

Lisäksi kirjanpitorikosten osalta rikoslain 30 luvun 9 §:n mukaan kirjanpitorikokseen voi syyllistyä vain kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu. Hallituksen esityksen rikoslain kokonaisuudeksi I (HE 66/1988) kirjanpitorikosta koskevissa perusteluissa todetaan (s. 90), että kirjanpitovelvollisen ollessa oikeushenkilö, esimerkiksi osakeyhtiö, rikosoikeudellinen vastuu kohdistuu puolestaan siihen kirjanpitovelvollisen edustajana toimivaan luonnolliseen henkilöön, joka organisaation sisällä vastaa kirjanpidosta. Kuusisto, joka toimi aktiivisesti molemmissa yrityksissään ollen hallituksen ainoa jäsen ja edusti Citylink Oy:tä kirjanpitäjänä Haapalehtoon päin, oli tällainen kirjanpitovelvollinen. Tämän vuoksi Reinikaista ei voida missään olosuhteissa pitää kirjanpitovelvollisena Citylink Oy:ssä tai Etronia Oy:ssä. Häneltä puuttui lain edellyttämä asema, jota vaaditaan kirjanpitorikoksen tunnusmerkistössä. Hylkään syytteen Reinikaista kohtaan kahdesta kirjanpitorikoksesta jo tällä perusteella.

Koska olen edellä kerrotuin perustein hylännyt Reinikaiseen kohdistetun syytteen törkeästä veropetoksesta hylkään myös Kuusistoon kohdistetun syytteen avunannosta törkeään veropetokseen syytteen tultua päärikoksen osalta hylätyksi.

Edellä oleva kokonaisuudessaan Eero Nikkarisen äänestyspöytäkirjassa:

Mitä todistuksia veroviranomaiset lausuvat kysyttäessä bulvaanisuhteesta;

Olen aineistoa kootessani ollut objektiivinen ja jatkan tällä linjalla tuomalla esiin Kuortin ja Huovisen todistelun bulvaanisuhteen olemassaolosta. Käräjäoikeudessa asiaa tiedustelee Harju - saatuaan puheenvuoron; puheenjohtaja:  Harju Olkaa hyvä
Harju:               Tuota, te olette sitten paitsi laskelmia te olette kuitenkin tehnyt tätä tekstiä mikä liittyy tähän tarkastuskertomukseen
Huovinen:          Se on tehty yhdessä Hannu Kuortin kanssa
Harju:               Joo. Oletteko te puuttuneet tai ottaneet kantaa tähäm teoreettiseen kysymykseen Bulvaaniudesta tai muusta sellaisesta noin henkilökohtaisesti vai onko se enemmän Kuortin aikaansaannosta
Huovinen:        Siinähän todistellaan tätä bulvaanisuhdetta niin, niin tota nää perusteet jolla tätä todistellaan niin kyllä nää - ne on yhdessä todettu nämä perusteet
Harju:               Oletteko te aikaisemmin törmänneet tämän typpiseen asiaan vai oliko tämä teille ensimmäinen kerta kuin tällaiseen tuota vähän epätavalliseen tulokseen on päädytty
Huovinen:          Niin tarkoitatteko sitä sillä sitä, että on olemassa tällainen päämies ja sitten sillä on tällainen bulvaani niin tällaiseen konstruktioon
Harju:               Tätä päätelmää minkä te olette ilmeisesti sitten hyväksynyt kun olette sen allekirjoittanut sen tarkastuskertomuksen
Huovinen:        No ei tule heti mieleen ihan tämmöistä, tämmöstä samanlaista siis semmosta, että se päämiehen ja bulvaanin, että se olis niin peiteltyä, salattua.

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>