16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

äk

16.3.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 
  1. Pos.3 Valituksenalaiset päätökset: Uudenmaan lääninveroviraston liikevaihtoveron maksuunpanopäätökset 30.6.1995 nrot 95J4249-95J4251 sekä 24.7.1995 nrot 95J4258 ja 95J4259

NTC:llä ja minulla oli subjektiivinen oikeus valittaa. Subjektiivisella oikeudella tarkoitetaan perusoikeuksien yhteydessä oikeutta jonka toteuttamista yksilö voi tarvittaessa vaatia omissa nimissään tuomioistuimelta. Tämä asia koski sekä minua, että yhtiötä. Subjektiivinen oikeus on siten yksilön kannalta tehokkain perusoikeusmuoto. Subjektiivisen oikeuden vastakkaiskäsite on objektiivinen oikeus. Perusoikeuksien yhteydessä se tarkoittaa oikeutta, jonka toteuttamiseen viranomaisella on objektiivinen, yleinen velvollisuus. Suppean perusoikeusnäkemyksen mukaan oikeudet velvoittavat vain valtiota ja sitäkin lähinnä siihen, että valtio on passiivinen eikä itse loukkaa oikeuksia. Laajan perus- ja imisoikeusnäkemyksen mukaan valtiolla ja muillakin julkista valtaa käyttävillä toimielimillä on lisäksi velvollisuus aktiivisin toimin suojata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksia. Uskoimme, että hallinto-oikeus notorisesti valvoo lain toteutumista ja ottaa huomioon objektiivisuusperiaatteen, joka on kantava periaate kaikessa hyvän hallintotavan toteuttamisessa.

Syyskuun lopulla, olimme puolustusteamimme kanssa saaneet seuraavan valituksen valmiiksi ja osoitimme sen:

Uudenmaan lääninoikeudelle (alkuperäinen valitus kokonaisuudessan)

Valittaja:        Oy NTC International Ltd, Helsinki
Osoite:           Asentajantie 8, 13500 Hämeenlinna
puhelin (917) 618 3300
telefax  (917) 618 3700

Valituksenalaiset päätökset:

Uudenmaan lääninveroviraston liikevaihtoveron maksuunpanopäätökset 30.6.1995 nrot 95J4249-95J4251 sekä 24.7.1995 nrot 95J4258 ja 95J4259.

Vaatimukset

Lääninveroviraston 30.6.1995 päivätyt päätökset on perusteettomina kumottava.  Samalla on 24.7.1995 päivätyt päätökset kumottava tai kumottava ja asia palautettava lääninverovirastolle laillisessa järjestyksessä uudelleen käsiteltäviksi.

Täytäntöönpanon keskeytystä koskeva pyyntö

Oy NTC International Ltd pyytää, että lääninoikeus kieltää edellä mainittujen päätösten mukaisten verojen ulosottamisen, ennen kuin asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Perustelut: Väärä verotusobjekti

Edellä mainituissa verotuspäätöksissä Oy NTC International Ltd:lle (jatkossa NTC) on pantu maksuun turkulaisen Citylink Oy:n (jatkossa Citylink) liikevaihtoveroja, joita Citylinkin on väitetty jättäneen maksamatta tilikausiltaan 1991-1992 sekä 1992-1993.

Liikevaihtoverot on pantu maksuun väärälle yhtiölle.

Jälkiverotusaika tilikauden 1991-1992 osalta on päättynyt 30.6.1995.  Kuitenkaan vielä 17.7.1995 maksuunpanopäätöksiä ei ollut, vaan lääninverovirastossa todettiin, ettei maksuunpanoa ollut tehty.
1.8.1995 NTC:lle tuli saantitodistuksin 30.6.1995 päivätyt maksuunpanopäätökset koskien tilikautta 1991-1992 sekä 24.7.1995 päivätyt maksuunpanopäätökset koskien tilikautta 1992-1993. NTC katsoi aiheelliseksi tehdä tutkintapyynnön poliisille sen selvittämiseksi, milloin 30.6.1995 päivätyt maksuunpanopäätökset on todellisuudessa tehty. Tutkintapyynnön jäljennös on liitteenä (pos.16.1)

Tilikauden 1992-1993 osalta NTC on saanut Uudenmaan lääninverovirastolta pidennystä vastineenantoaikaan 31.8.1995 asti. NTC ei ole ilmoittanut lääninverovirastolle, että se luopuisi käyttämästä sille varattua vastausaikaa. Kyseistä tilikautta koskevat verotuspäätökset on tehty 24.7.1995, eli siinä vaiheessa, kun vastineenantoaikaa on ollut vielä jäljellä yli kuukausi. 24.7.1995 tehdyt maksuunpanopäätökset on tehty siten väärässä järjestyksessä.  Jäljennös vastineajan pidentämisestä on liitteenä.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>