16. Pos.1 Jälkiverotuspäätös

Epäilyttävä - ilmeisen laiton menettely NTC:n jälkiverotuksessa 20.06.1995.

äk

16.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

NTC:lle on vasta 1.8.1995 postitse saantitodistuksin lähetetty kyseiseen liikevaihtoveroa koskevat maksuunpanopäätökset maksulipukkeineen.

Edellä esitetyn johdosta NTC pitää välttämättömiä selvittää, onko verotuspäätös todella tehty 30.6.1995, kuten olisi pitänyt tapahtua, vai onko päätökset tehty viimeisen mahdollisen verotuspäivän jälkeen ja mahdollisesti päivätty taannehtivasti.

Verotettavan kannalta on ensiarvoisen tärkeää voida luottaa siihen, että laissa verotukselle määrättyjä määräaikoja noudatetaan myös viranomaisten tehdessä itse päätöksiä. Useimpiin valituksiin liittyy määräaika, johon mennessä on toimittava, jotta säilyttäisi oikeutensa muutoksenhakuun. Olisi siten mielivaltaista, jos viranomainen itse ei pitäisi kiinni olemassa olevista määräajoista, vaan voisi jopa jälkikäteen päivätä päätöksiä tehdyiksi aiemmin kuin mitä todellisuudessa on tapahtunut.

NTC on luottanut siihen, että verotuspäätös, joko myönteinen tai kielteinen, tehdään määräajassa. Siksi kukaan ei ole ollut yhtiön puolesta paikalla lääninverovirastossa perjantaina virka-ajan päättyessä kysymässä onko päätös tehty, ja millainen se on.
Päätöksen olisi pitänyt kuitenkin olla saatavissa tai ainakin tiedossa perjantaina virka-ajan päättyessä tai viimeistään maanantaina.
Epäilykset päätöksen tekemättömyydestä heräsivät, kun päätöstä ei löytynyt vielä kahdenkaan viikon kuluttua tiedossa olevasta ratkaisupäivästä.

Asian selvittämisen kannalta olisi tärkeää paitsi edellä mainittuja henkilöitä myös kuulustella kaikkia henkilöitä, joiden kautta päätös tavallisesti kulkee, sekä ottaa talteen ja tutkia lääninveroviraston tietokoneelta loki tiedostosta mahdollisesti saatava selvitys siitä, koska kyseiset päätökset on syötetty tiedostoon ilmeisesti aiemmin varatulle verotuspäätöksen diarionumerolle.

 

Hämeenlinnassa 7. elokuuta 1995

Oy NTC International Ltd

Yrjö Reinikainen

Liitteet:      jäljennökset verotuspäätöksistä
               jäljennökset määräajan pidentämistä koskevista telekopioista
             jäljennökset tarkastuskertomuksista niihin annettuine vastineineen
               jäljennös kantelusta


------------------------------------------------

Pos.16.1.2 Havaintoja ja kommentteja

Tarkastuskertomuskirjelmän 1798/62/95 ja alustavan tarkastuskertomuksen N:ro HAL/0168/94 sekä varsinaisen tarkastuskertomuksen HAL/1068/94 (myös HAL/96/00515 päivätty 27.8.1996) perusteella, on merkitty jälkiverotus suoritetun 30.06.92 päättyneeltä tilikaudelta - samana päivänä 30.6.95 - jolloin olimme toimittaneet faksilla vastineemme Uudenmaan Lääninveroviraston kirjaamoon. Olimme antaneet vastineen tarkastuskertomukseen, oli epäselvää oliko muita vastineita, oliko Citylink Oy:ltä pyydetty vastinetta?. Sama kertomus sisälsi usean (kolmen yrityksen) eri kertomuksia, - eri osapuolista - joita ei eroteltu itse kontekstissa/kertomuksesta.

Jälkiverotus voidaan Liikevaihtoverolain 93 §:n ja Arvonlisäverolain 179 §:n perusteella toimittaa kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, johon kuluvalta kalenterikuukaudelta vero olisi tullut maksaa. NTC:n tilikausi alkaa vuosittain 1.7. ja päättyy 30.6. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä maksuunpanopäätös tilikaudelta 1991 -1992 on siten 30.6.1995. Tämän jälkeen verotusoikeus kyseisen tilikauden osalta on vanhentunut, koska tilikauden päättymisestä oli tuolloin kulunut kolme vuotta.
Asiassa on huomionarvoista se, että CityLinkin tilikausi päättyi 30.4. CityLinkin liikevaihtoveron jälkiverotusoikeus oli päättynyt tilikauden 05.91 - 04.92 osalta kahta kuukautta aikaisemmin kuin NTC:n tilikausi. Tällä asialla oli merkitystä kun Turun Lääninverotoimisto teki oman päätöksensä Citylinkin liikevaihtoverojen osalta 05.91 - 04.92. Toteamalla päätöksessään verotuksen vanhentumisen johdosta jäävän sillänsä, ja seuraavalta tilikaudelta 05.92 - 04.93 Turun lääninverovirasto teki jälkiveropäätöksen CityLinkia koskien. (Huomaa; että Turun lääninverovirasto käsitteli yhtiötä itsenäisenä verovelvollisena) Ks. alaotsikko
21. CityLink liikevaihtoverotus.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>