Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.14


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Vastaajien menettely ei kuitenkaan supistu rikosmahdollisuuksilla loukkaamiseen. Rangaistusvaatimuksissa on todettu syytteenalaisten lausumien sisältyvän alustavan kertomuksen kohtiin 4.1., 4.2. ja 6.2. sekä tarkastuskertomuksen kohtiin 4.1. ja 4.2. Loukkausten lieventyminen jälkimmäisessä osoittaa, että tarkastajat ovat itsekin ymmärtäneet menneensä alustavassa kertomuksessaan aivan liian pitkälle. Vastinekirjelmän johdosta lienee syytä vielä kerrata autenttiset lausumat kertomuksissa.

Alustavan tarkastuskertomuksen kohdassa 4.1. kirjoitetaan mm. seuraavasti: ”Ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen.” Ks. citylink lvv verot

”Tapauksessa on siis ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöksestä.” Ks. citylink lvv verot

”LvvL 95 § 2 mom. mukainen maksettavan veron määrän vähentyminen on NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien vähennysten hankkimisen kautta.” Ks. Tilintarkastaja Sopen-Luoman todistus

Kohdassa 4.2. kirjoitetaan

”Bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaisista laiminlyönneistä. Mahdolliset rikossyytteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta ja mahdolliset veropetossyytteet on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa Kuusistoon. Yrjö Reinikaista on kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisena kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina.”

Kohdassa 6.2. tehdään seuraava yhteenveto:

”Yhtiöiden puolesta vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee edellä kertomuksessa esitetyin perustein sekä kirjanpitorikoksen että veropetoksen tunnusmerkistön. Asia saatetaan lääninveroviraston tietoon rikosilmoitusharkintaa varten.” Syytökset eivät siten koskeneet vain mahdollista rikossyyllisyyttä, vaan sisälsivät täsmällisiä väitteitä rikollisesta menettelystä toimenpide-ehdotuksineen.

Pos 17.3.2.1 Syytteistä lausuu Salo mm. Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta perustuu myös samoihin tarkastuskertomuksiin, jotka vastaajat ovat laatineet ja lähettäneet virkamiehinä virkaansa toimittaessaan. Perättömät ja loukkaavat väitteet rikoksiin syyllistymisestä merkitsevät paitsi herjausta samalla myös tahallista tai tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista.

Alustavan tarkastuskertomuksen sisällön johdosta päämieheni tekivät 22.2.1995 tutkintapyynnön Hämeenlinnan poliisilaitokselle. Päämieheni katsoivat, että vastaajien saatua tiedon tutkintapyynnöstä ovat he tulleet esteellisiksi asiassa. Siitä huolimatta vastaajat ovat jatkaneet asian käsittelyä ja laatineet tarkastuskertomuksen 9.6.1995, jossa he ovat poikenneet objektiiviteettiperiaatteesta. Verotarkastuksissa on noudatettava hallintomenettelylain 10 ja 11 §:n säännöksiä esteellisyydestä. Lain 10 § 1 momentin 6-kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Näin on asianlaita ainakin silloin, kun virkamies ryhtyy perättömästi nimittelemään tarkastustoimensa kohteita rikoksiin syyllisiksi.

Päämiesteni periaateluontoiset rangaistusvaatimukset eivät ole tämän monimutkaisempia tai vaikeampia. Kunnianloukkauksissa todistustaakka on tunnetusti loukkauksen esittäjällä. Kun tässä tapauksessa ei voine olla riitaa siitä, mitä vastaajat ovat tarkastuskertomuksessa väittäneet täytyy heidän pystyä, vapautuakseen rangaistusvaatimuksista, näyttämään loukkauksensa toteen ja solvauksen osalta vielä se, ettei heidän tarkoituksenaan ole ollut loukata päämiehiäni.

Tarkastuskertomuksista ilmenee, kuinka tarkastajat ovat käyttäneet erilaisia ajattelumalleja tai tarkastelutapoja, mm. bulvaanisuhdetta. Niitä he ovat ryhtyneet pitämään tosiseikkoina ja niiden perusteella esittäneet väitteitä rikoksiin syyllistymisestä. Väitteet menivät alustavassa tarkastuskertomuksessa niin pitkälle, että Yrjö Reinikaisen väitettiin tarkoittaneen kohdistaa mahdolliset rikossyytteet itsensä sijasta Vesa Kuusistoon. Vastaajien mukaan ”Yrjö Reinikaista on kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina.”

 

 

 

Next >>

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>