Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.16


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kuultuani kyeisestä puhelinkeskustelusta olin vakuuttunut verotarkastajien asenteellisuudesta sekä esteellisyydestä asian käsittelyssä. Vastineessa Lehtola toteaa asiasta: Asianajaja Salon viime kerralla esille ottaman puhelinkeskustelu, joka ilmeni todistaja Kuusiston kertomuksesta, ei ole mitenkään merkityksellinen tässä asiassa. Kyse on ollut normaalista verotarkastukseen liittyvästä rutiinitiedustelusta. Kun Kuusiston kuuleminen asetetaan tämän jutun viitekehyksiin - ymmärtää mistä on kyse. Koko prosessin aikana ei kukaan riippumaton todistaja voinut allekirjoitaa verotarkastajien mielikuvaa Kuusiston asemasta bulvaanina. Ainoat todistajat asiasta olivat verotarkastajat. Kuinka verotarkastajat voisivatkaan todistaa vastoin omaa mielikuvaansa. Mikä arvo on kertomuksen laatijan (verotarkastajan) todistuksella, hän/he ei mitenkään voi irtautua laatimastaan kertomuksesta.

Lehtola toteaa myös rikosilmoituksesta seuraavasti: Tarkastuskertomus on myös johtanut siihen, että Uudenmaan lääninverovirasto on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Tämä ilmeni, kuten oikeudelle viime kerralla esitettiin, siitä, että poliisi on ottanut yhteyttä Hannu Kuorttiin todistajakuulustelun suorittamiseksi asiassa. Näin ollen, kun asia on johtanut rikostutkimukseen ei asiassa tämänkään vuoksi voi olla rikosta Kuortin ja Huovisen osalta. Varsin mielenkiintoinen lausuma, eikö tämä todista, että tekemämme rikosilmoitus Hannu Kuortista sekä Matti Huovisesta todistaa minut ja NTC:n syytömäksi? Varsin kevyessä on Lehtolan oikeudellinen asiantuntemus.

Saimme Ks. Hämeelinnan käräjäoikeuden päätös jonka keskeinen sisältö oli mm:

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset

Edellä mainitut tarkastuskertomusten kohtien 4.1. lausumat vastaajat ovat kirjoittaneet tarkastuskertomuksiin verotarkastuksessa tekemiensä havaintojen perusteella. Heidän tehtävänsä verotarkastajina on ollut selvittää verovelvollisen verotukseen liittyvien ilmoitusten oikeellisuus ja verovelvollisen verovelvollisuuden perusteet ja määrä. tällöin heidän on myös ollut otettava kantaa mahdollisiin veronkiertämisjärjestelyihin, mikäli sellaisia havaitsevat. Näin ollen edellä mainittuja lausumia on pidettävä verotarkastusmenettelyn tavanomaisina kannanottoina, eivätkä ne voi täyttää kunnianloukkausrikoksen tai virkarikoksen tunnusmerkistöä. Esitetyn aineiston perusteella tarkastajilla tässä tapauksessa on ollut lisäksi asiallisesti perusteltu aihe kannanottoihinsa.

Koska edellä kerrotut verotarkastuksessa olevat lausumat liittyvät kiinteästi vastaajien työtehtäviin, niin heiltä puuttuu kunnianloukkausrikoksen vaatima tahallisuus.

Hämeen lääninverovirasto on hyväksynyt vastaajien laatiman tarkastuskertomuksen, ja Uudenmaan lääninverovirasto on tehnyt sen perusteella kyseiset jälkiverotuspäätökset. Asian johdosta Uudenmaan lääninverovirasto on myös tehnyt rikosilmoituksen.

Edellä olevien seikkojen johdosta verotarkastajien kannanottoja mahdollisista rikoksiin syyllistymisistä ei voida pitää kunnianloukkaus- tai virkarikoksena.

----------------------------------

Kantaja (Yrjö Reinikainen) ei kanteessaan pyytänyt oikeutta arvioimaan koko NTC:n/Citylink Oy,ntarkastuskertomusta, tarkastuskertomuksen verotusta koskeva arviointi kuuluu hallinto-oikeudelle. Se ei sisältynyt kanteeseen, HML käräjäoikeus on asiassa Inkompetenssi. Kanne keskittyi haastehakemuksessa ilmeneviin syytteisiin. Käräjäoikeus on itse laajentanut käsiteltävää asiaa NTC:n/Citylink Oy,n tarkastuskertomuksen sisällöllisiin hypoteeseihin ja niiden väittämiin joita ei kyseisessä käsittelyssä lainkaan selvitetty/käsitelty. On kelvotonta/kestämätöntä, että oikeus ottaa kantaa (ks. kohta 1) verotusta koskeviin väitteisiin joita Hannu Kuortti ja Matti Huovinen ovat kirjanneet tarkastuskertomukseen.

Verotuksen oikeellisuuden, keskeneräisen verotuksen ollessa kysymyksessä, käsittely kuuluu Hallinto-oikeudelle, ei Hämeelinnan käräjäoikeudelle, asia lienee vieras käräjätuomari Harri Lintumäelle. Oikeus ikään kuin katsoi, että väitteet ovat perusteltuja, että tästä johtuen on oikeutettua herjata sekä tuomita Reinikainen rikolliseksi ennen asiasta syntynyttä toimivaltaista käsittelyä, puhumattakaan tuomiota. Haaste ja siihen liittyvä teema liittyi oikeustosiseikan herjaus, kunnianloukkaus, ja syyttömyysolettaman selkeään loukkaamiseen, puhumattakaan objektiiviperiaatteesta ja tähän olisi notorisestikin oikeuden tullut puuttua. Oliko käräjäoikeudella tuomiossaan oikeus ottaa kantaa verotusmenettelyn oikeellisuuteen ja siten sen asiasisältöön EI, ei todellakaan!
Käräjäoikeuden kuin myös varsinkin syyttäjän olisi tullut puuttua käsittelyssä Matti Huovisen menettelyyn. Puhelinkeskustelun sisältöä ei ole asetettu kyseenalaiseksi - sitä ei kiistetty. Kuitenkin Hämeenlinnan käräjäoikeus kuin myös Turun hovioikeus jättää asian kokonaan huomioimatta, ikään kuin menettely olisi normaalia ja hyväksyttävää, tästä lisää tuonnempana. Sillä seikalla, että asiasta verottaja on tehnyt rikosilmoituksen - ei se oikeuta ennalta tuomitsemaan Reinikaista, kuten tämän prosessin päätöksessä annetaan ymmärtää. Päätös on perusteiltaan "hoviväen" tekele ja oikeutti valittamaan hoviin.

 

Next >>

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>