Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.17


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Oli selvitettävä - tunsiko hoviväki - Hämeen käräjäoikeuden laamanni Harri Lintumäkeä paremmin perustuslakimme sisällön, sekä Suomen hyväksymän ihmisoikeusjulistuksen sisällön:

Syyttömyysoletus on ilmaistu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kappaleessa seuraavasti: >>Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen”. Syyttömyysoletus velvoittaa sekä tuomioistuinta että muita viranomaisia. Käsite >rikoksesta syytetty< on tässäkin ymmärretty meillä totuttua laajemmin. Prosessuaalisesti tässä tarkoitettu suoja alkaa esitutkintavaiheessa. Mutta sillä on katsottu olevan ulkoprosessuaalistakin ulottuvuutta. Joissakin tapauksissa julkisen viranomaisen henkilön syyllisyyteen viittaavaa vapaamuotoista (esim. haastattelussa antamaa) lausumaakin voidaan pitää syyttömyysoletuksen loukkauksena.”

Asia jota käsiteltiin liittyi keskeisesti perusoikeuksiin josta mm: Perusoikeusuudistuksen lainsäädäntöasiakirjoissa korostetaan säännösten välitöntä sovellettavuutta (HE 309/1993 s. 29 ja PeVM 25/1994 s. 3-4). Perusoikeussäännöt on otettava huomioon kaikessa "julkisen vallan", erityisesti valtion viranomaisten, toiminnassa, siis myös hallintotoiminnassa, esimerkiksi esitutkinnassa. HE:ssä 309/1993 lausutaan, että säännös sisältää mielivallan kiellon ja vaatimuksen samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. HE:n 309/1993 mukaan tarkoituksena on korostaa julkisen vallan positiivisia toimintavelvoitteita yhteiskunnan jäsenten suojaamiseksi rikoksilta ja muilta heihin kohdistuvilta oikeudenvastaisilta teoilta, olivatpa niiden tekijät julkisen vallan käyttäjiä tai yksityisiä tahoja. Perusoikeussäännöillä on olennainen merkitys myös muiden säännösten tulkinnassa, koska uudistuksen esitöissä korostettiin perusoikeusmyönteistä laintulkintaa. Periaatteessa tärkeä on perustuslain 22 §, jonka mukaan: Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. HE:ssä 309/1993 vastaavaa vuoden 1995 säännöstä perusteltiin lausumalla, että perusoikeuksien käytännön toteutumisen kannalta on tärkeää, paitsi että julkisen vallan edustajat pidättäytyvät itse loukkaamasta perusoikeuksia, myös että he aktiivisin toimenpitein edistävät niiden toteutumista esim. suojaamalla niitä ulkopuolisilta loukkauksilta. Perusoikeudet vaikuttavat näin ollen erityisesti julkista valtaa käyttävien viranomaisten toimintaan, joka kohdistuu yksityisiin henkilöihin (verikaalinen vaikutus).

Vesa Kuusistoa oli veroviranomaisten toimesta houkuteltu asiattomin lupauksin, asiasta lausuu esitutkintalaki joka selkeästi kriminalisoi menettelyn; "kuulemista tai puhuttelua ei saa suorittaa siten, että epäilty henkilö saataisiin tunnustamaan tai lausumaan muutoin tietynsuuntaisesti antamalla puhuteltavalle vääriä ilmoituksia", ETL 24,1 § sekä kuulusteltavan kohtelusta ETL 27 §:ssä. ETL 38 §:ssä säädetään, että myös alustavia puhutteluja koskevat 24, I §:n säännökset ns. kielletyistä kuulustelukeinoista ja 27 §:n säännökset todistajan kokonaan kieltäytymisoikeudesta sekä vaitiolovelvollisuudesta ja –oikeudesta. Niinpä 9 §:n mukaisesti puhuteltavalle on ilmoitettava hänen asemansa tutkinnassa, jos se on riittävällä todennäköisyydellä tiedossa. Tarkastuskertomuksen sisällön laatimisen yhteydessä verotarkastajien tuli olla tietoinen niistä oikeuksista sekä velvoitteista joita heille virkamiehinä kuuluu, huomioiden virkavelvollisuuden mukanaan tuoma virkavastuu; > HE:ssä 309/1993 asia ilmaistiin seuraavasti: "Lainalaisuusvaatimus, velvollisuus kaikessa virkamiestoiminnassa noudattaa tarkoin lakia, on ymmärrettävä kaikkeen julkisen vallan käyttöön liittyvänä velvollisuutena soveltaa oikeusjärjestystä kokonaisuudessaan, mukaan lukien perusoikeussäännökset".

Oikeusvaltiossa sääntelyn lähtökohtana on ihmisyksilö, hänen asemansa ja oikeutensa suhteessa toisiin yksilöihin sekä julkiseen valtaan. Perustuslain 1,2 §:n 2. virke sisältää julistuksenomaisen säännöksen, jonka mukaan, valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. On syytä korostaa, että >>”Perusoikeusuudistuksessa v.1993 asetettiin oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle kummallekin nimenomainen velvoite valvoa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista; Esitutkinta ja Pakkokeinot; Klaus Helminen, Kari Lehtola, Pertti Virolainen”<<

"Perusoikeuksien valvominen tulee säteillä koko yhteiskuntaan"; lausutaan Hallituksen esityksessä: 309/1993 s.77. Pahasti on säde pilvessä. Lieneekö niin, että pilvessä ovat perusoikeuksien valvojatkin. Käsittely oli menossa Turun hoviväen tutkittavaksi. Harri Salo laati kirjelmän jonka sisältö löytyy Ks. Pos17.25.

Next >>

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>