Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Alustava tarkastuskertomus - kommentit, todistukset, ym.

Toinen ("yritys") kertomus

Tarvittiin parempi sävellys. Kun oli alkuun päästy, niin antaa mennä vaan - he arvioivat, että oli helpompi luoda/juonia synteesi - jonka oikein marinoimalla voisi päätyä haluttuun lopputulokseen. Aiemman kokemuksen puutteessa syntyi Sisä-Suomen veroviraston verotarkastajilta liikevaihtoverotarkastuskertomus NTC Oy:stä (NTC:n kotipaikka oli Helsinki ja verotarkastuksen suoritti Keski-Suomen lääninveroviraston tarkastajat ilman, että olisivat esittäneet Uudenmaan lääninveroviraston virka-apupyyntöä - sitä ei ollut. Laki asiasta lausuu: Yhteisön kotikunta on kunta, jossa yhteisön kotipaikka verovuotta edeltäneen verovuoden lopussa oli. Yhtymän ja yhteisetuuden kotikunta on kunta, jossa yhtymän ja yhteisetuuden kotipaikan on verovuotta edeltäneen verovuoden lopussa katsottava olleen) jossa liikevaihtoverotarkastuskertomuksen vakiintuneesta sisällöstä ei edusta mitään (pos 14.1). He tarjoavat meille Citylink Oy:n kirjanpitoa noudettavaksi lääninverovirastosta, emme nouda kyseistä aineistoa. Katsoimme, että yhtiöllämme ei ole oikeuksia puuttua tarjottuun aineistoon. Hyvän verotarkastustavan muodot, normit, ja lait eivät olleet Hannu Kuortille ja Matti Huoviselle mistään merkityksestä. He rikkovat jokaista normia joka on kirjattu hyvään verotarkastusmenettelyyn mm.suoritetussa menettelyssä ei ole alkukeskustelua ei loppukeskustelua. Menettelyn aikana ei kuultu eri osapuolia/verovelvollisia - yhdenvertaisuus puuttui. Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558 mm. verotarkastuksessa noudatettavasta menettelystä sekä esitettävästä aineistosta ja omaisuudesta säädetään tarkemmin asetuksella. (ks hyvä verotarkastustapa pos 14.3).

Tulen tässä osiossa tarkastelemaan alustavan tarkastuskertomuksen ja lopullisen liikevaihtoverotarkastuskertomuksen sisällöllisiä teemoja sekä ristiriitaisuuksia:

En ole koskaan nähnyt tarkastuskertomusta joka on sanoitettu 3:lle eri oikeusubjektille/yhtiölle, kaikille samoin sanoin - yhtenä kertomuksessa. En myöskään tarkastuskertomusta joka edellisten lisäksi sisältää yhteisen liikevaihtoverotarkastuskertomuksen ja välittömän verotuksen tarkastuskertomuksen. Mikään seikka itse alustavassa tarkastuskertomuksessa ei selvitä mistä osiosta milloinkin on kysymys? Etenin tektissä kuin jännityskertomusta lukien, samalla seuraten eri roolihahmojen/oikeusubjektien edesottamuksia. Tämä alustava tarkastuskertomus sisälsi kokonaisuudessaan sellaisia huomioita, sekä aistinvaraisesti suoritettuja havaintoja, joihin empiirinen/evidentti tutkimus voi koskaan yltää.

Kausaalisuus ja matemaattinen analyysi oli täysin sivuutettu. Verotarkastajien kuin myös jälkiverotuksen perimmäinen filosofia perustuu deflationistiseen ajatteluun: Deflationististen totuusteorioiden perusväittämä on, että käsite ”totuus” on joko tarpeeton tai turhan monimutkainen käsite. Verotarkastajat ovat luoneet tunnustamassa filosofian mukaisen synteettinen kerronnan jonka rinnalle on tehtailtu matemaattinen arvio/simulointi, yhdessä sofistisen ja todellisen historian falsifioinnin kera. Synteettinen öljy on kaikille autoilijoille tullut tutuksi. Kyseessä on teknokemiallinen tuote joka muistuttaa luonnon mineraaliöljyä. Synteettinen kaikkinensa kuvaa ihmisen aikaansaannoksia jolla korvataan luonnontuotteita niin hyvässä kuin pahassa. Synteettinen kerronta kuvaa luontevasti luonnollista elämää -olioita, joita kertoja synteesissään valjastaa tekoihin ja edelleen liittäen todelliseen ympäristöönsä. Siten kun dekkareissa ja filmeissä saamme kokea. Synteettinen verotarkastuskertomus, kuvaa kertojan mielikuvia, hallusinaatioita/intuitiivista todellisuutta tarkoituksenmukaisesti verkottuneena arkielämän kokemukselliseen ympäristöön. Tällaista arkielämään kytkeytynyttä konstituontia/luomistapaa voi tämän tarkastuskertomuksen yhteydessä myös nimittää intuitiiviseksi synteesiksi. Jokainen ymmärrämme, ettei Peppi Pitkätossua tai muitakaan sadunkertojien myytti hahmoja todellisuudessa ole - vaikka kerronta kuvaakin heidän elämäänsä synteesissä arkielämän todellisuuden kanssa. Mielikuvien kautta konstituoitu/luotu arkielemää kuvaava synteesi/kertomus vapauttaa tekijänsä kaikesta emppiirisestä aineksesta, syväluotauksesta, ja vuorovaikutuksesta. Menettely helpottaa tavoitteeseen johtavaa tulkintaa, koska aineisto ei sido tekijänsä käsiä.

Olin, luettuani Huovisen ja Kuortin tarkastuskertomuksen, lamaantunut. Matemaattinen analyysi perustui arvioihin, simulointiin, sekä hypoteettisten juonikäänteiden tehtailuun - "toteamuksina todellisuudesta". Matemaattisuuden sekä kausaalisuuden puute oli puettu väitteiksi - yhdessä mielikuvituksellisien vaatimusten kanssa joita ei voinut ennustaa kenenkään kykenevän esittämään.
Kertomuksen sisältö rikkoi hyvän hallintomenettelyn sekä hyvän virkamiestavan normeja, puhumattakaan hyvästä verotarkastustavasta. Tarkastuskertomus rikkoi ihmisoikeussopimusten julistusta, kuin myös
syyttömyysolettamaa, sekä useilta kohdin v.1995 hyväksyttyä perusoikeussäännöstöä joka sellaisenaan on myöhemmin siirretty perustuslakiimme. Verotarkastajien toimintaa ohjaa ensi sijassa perustuslain 2.3 §:ssä säädetty hallinnon lainalaisuuden periaate: julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Oli ryhdyttävä kokoamaan puolustustiimiä. Oli helmikuu ja olin aikonut pitää lapsieni kanssa (perinteisen) hiihtoloman. Hiihtolomaviikko oli vuoden ainoa viikko jonka vietin yksinomaan lasteni kanssa. Kaikki suunnitelmat oli tehty - myös tarvittavat järjestelyt oli hoidettu, en voinut tuoda tällaisia uutisia ja esteitä kotiin. Päätin ensin suorittaa lasteni kanssa sovitun hiihtomatkan.

 

 

123 • 4 • 5

<< PreviousNext >>