16. Pos.1 Jälkiverotuspäätös

Epäilyttävä - ilmeisen laiton menettely NTC:n jälkiverotuksessa 20.06.1995.

äk

16.15


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Toimistotarkastaja Tuula Kanth:n suhtautuminen asiaan on poikkeuksellisen läpinäkyvää. Hänen ei ollut tarpeen lukea aineistoa läpi, sen koomin hänellä ei ollut tarvetta tehdä siitä mitään havaintoa huolimatta siitä, että hän sen omissa nimissään edelleen toimittaa verovelvolliselle. Menettely ei ole sopusoinnussa kaksinaisosaisuuden periaatteen kanssa joka edellyttää, että verotuspäätöksen tarkastuksen jälkeen tekee verohallinnon virkamies, kun taas osapuolina itse verotarkastuksessa ovat verovelvollinen ja verotarkastaja. Asiasta enemmän Ks.14.pos.3 Hyvä verotarkastustapa.

Verotusmenettelyn lainmukaisuudesta todetaan; >Verotusmenettelylain 6.1 §:n mukaan verotuksen toimittaa pääsääntöisesti se verovirasto, jonka alueella verovelvollisen kotikunta on. Kun verotarkastus on yksi verotuksen vaiheista, pääsääntöisesti toimivaltainen verovirasto on verovelvollisen kotikunnan verovirasto ja käytännössä verovelvollisen verovalvonta ja tarkastusvastuu kuuluukin sille verovirastolle, jonka alueella verovelvollisen kotipaikka on.
Verovirasto voi pyytää tarvittaessa toiselta verovirastolta virka-apua yrityksen kirjanpidon tarkistamiseksi tilanteissa, joissa esimerkiksi tarkastuksen kohteena oleva yritys toimii tai sen kirjanpito pidetään muualla kuin veroviraston virka-alueella sijaitsevassa kunnassa: Valtionvarainministeriön työryhmämuistio 1/99 s204.

>Verotarkastajien toimintaa ohjaa ensisijaisesti perustuslain 2.3 §:ssä säädetty hallinnon lainalaisuus periaate: julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Sen lisäksi verotarkastajat kuin myös veroviranomaiset toimivat tehtävissään virkavastuulla ja ovat sidottuja noudattamaan myös hallinto –menettelyn yleisiä periaatteita, asetuksia ja lakeja. Keskeisiä, myös verotusmenettelyssä sovellettavia, HmenL:n säännöksiä ovat mm. kuulemismenettelyä (15 §) päätösten perustelemista (24 §) ja osaltaan asian selvittämistä (17§) koskevat säännökset. Hallinto-oikeuden yleiset periaatteet erityisesti oikeussuojan kannalta ovat verotusmenettelylain ohella sovellettavaa oikeutta verotusmenettelyssä: Valtionvarainministeriön työryhmämuistio 36/97 s.2.

Verotuspäätös on perustunut tarkastuskertomukseen jossa on selkeä maininta siitä, - että se on johtanut verohallinnon pyynnöstä suoritettavaan rikostutkintaan.
Toisaalla verovirkamiesten rikollisesta menettelystä ja siinä yhteydessä nimeämisestäni syylliseksi mm. kirjanpitorikokseen nimeämisestä (huom. syyttömyysolettama) ja kunnianloukkauksesta olin jättänyt tutkintapyynnön Hämeenlinnan poliisilaitokselle. Tutkintapyynnöstä olin ilmoittanut kirjallisesti Hämeen Lääninveroviraston johtaja E.Nikanderille jotta vero asiaa käsittelemään olisi nimetty toiset verotarkastajat. Puolueettoman käsittelyn kannalta vaatimuksellani oli varsin olennainen merkitys. Verotarkastuksen jättäminen edelleen verotarkastajien Huovinen ja Kuortti hoidettavaksi rikkoi selkeästi hyvään hallintotapaan liittyviä esteellisyyssääntöjä.

Verotuspäätöstä tehdessä Uudenmaan lääninveroviraston olisi tullut ottaa – notorisesti - huomioon yhdenvertaisuus, sekä näyttö yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Samoin unohtui kohtuullisuusperiaate jne.
Notorinen seikka on, että Uudenmaan Veroviraston olisi tullut ottaa huomioon KHO 22.1.1980 T 356 päätös joka edellyttää, että verovelvolliselle annetaan poliisitutkintapöytäkirjat tiedoksi ennen verotuspäätöksen tekemistä. Verotus (tältäkin osin) tehtiin väärässä järjestyksessä.

Kuten aiemminkin verotuksessa (ks. Pos.9.12)   "Reinikaisella ei ole oikeussuojan tarvetta" nyt se koski myös NTC International Ltd osakeyhtiötä, jonka toimitusjohtajana toimin - en osakkaana.
Oli selvää, että verotuksesta sekä koko menettelystä tulemme valittamaan. Ymmärsin aikaisemman kokemukseni perusteella, ettei "hoviväen" kanssa ole saatavissa oikeudenmukaista menettelyä, mutta tämä ennakkoluulo ei ole tiedon väärtti. Oli uskottava, että nyt kysymyksessä olevan mahdottoman menettelyn herättävän jossain vaiheessa yhden (1) oikeusviranomaisen joka tarttuisi asiamme lainmukaisen menettelyn toteuttamiseen.

Odotimme poliisitutkinnan etenemistä kunnianloukkausasiassa? Yhdessä edellisen kanssa tutkimme tarkastuskertomuksia ja valmistelimme valitusta Uudenmaan lääninoikeuteen.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>