22-3 Toimisto- ja tilipalvelu Y.Reinikainen KY:n vuotta 1997 koskeva liikevaihtoverotarkastuskertomuksen sisältö

(tulostuskelpoinen)

22.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Olen kertonut kappaleessa 9 ja sivulla 9.12 Ky:n/ henkilökotaisen verotukseen kohdistuneesta subjektiivisesta oikeussuoja ongelmasta, tapauksessa jossa tuomioistuinten perustehtäväksi hahmoteltu oikeussuojan antaminen (oikeussuojafunktio) ei toteudu. Oikeussuoja-ajattelun mukaan oikeudenkäynnissä toteutetaan kunkin osapuolen subjektiivisia oikeuksia. Perustuslain mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Hallintomenettelyssä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista ja perusoikeuksien suojasta tinkiminen lienee päivittäinen veronmaksajien kärsimä oikeussuoja ongelma. Hallinto-oikeuden päätöksissä ilmenee myös lakien normiohjaukseen vieraat ja varsin vapaamuotoiset tulkinnat. Päätös kuvastaa yhteiskunnan oikeusjärjestelmän kehitymisestä tuomarivaltion suuntaan. Kehityksestä ovat oikeusoppineet havainneet elämänkokemuksellisia viitteitä ja tuomarivaltion syntymisestä käydään vilkasta keskustelua.

Yritystoiminnan tapahtumat kirjataan EVL ja KL perusperiaatteiden perusteella kausaalisessa järjetyksessä kirjanpitoon. Hallinto-oikeuden menettelyssä tulee edelliseen perustua se tukijalka jonka perusteella verotusmenettelyn viitekehyksiin liittyvät erimielisyydet tulevat harkittavaksi; tavoitteena pääpaino oikeussuojafunktiolla, että prosessin lopputulos vastaisi mahdollisimman pitkälle reaalimaailman tapahtumainkulkua sekä aineellista oikeutta.

Seuraavassa kerron verotusmenettelystä, joka seuraa NTC:n vuoden 1994 verotarkastuskertomuksen henkeä - Hannu Kuortin viitoittamaa tapaa noudattaen. NTC:n jälkiverotuksen käsittely oli vielä kesken, asiassa seuraavana oli odotettavissa Uudenmaan lääninoikeuden suullinen käsittely. Hämeenlinnassa varauduimme uuteen prosessiin;

KY oli vuonna 1997 maksanut liikaa liikevaihtoveroa ja olimme pyytäneet hakemuksella maksamaan liika suorituksen takainsin. Kun asiassa ei tapahtunut edistystä, soitin Uudenmaan lääninverovirastoon liikevaihtoveron palautushakemuksia käsittelevään toimistoon tiedustellakseni lokakuussa 1997 KY:n liikaa maksamaa liikevaihtoveroa ja siihen liittyvää vajaan 30.000 markan palautusta jota olimme joulukuussa 1997 hakeneet takaisin. Virkailija kertoi, että asia on lähetetty Hämeen Läänin-verotoimistoon 18.2.1998 verotarkastustoimenpiteitä varten. Miksi Hämeen Lääninverovirastoon? KY:n kotipaikka on Helsinki ja toimipaikka Helsingissä jonne Hämeen lääninverotoimisto myös osoittaa postinsa. Pidin selvänä, että Hämeenlinnasta tulen kuulemaan KY:n 1997 verotuksesta, mistä saan jälleen asiaa tuomioistuimiin.

Edelliseen päättyi laatimani muistio vuodelta 1998: kappaleessa 9. Kerron nyt tapahtumista vuodesta 1998 alken kun saan kirjeen uudenmaan lääninverovirastosta/Tiina Hämäläinen. Kirjeen sisällöstä saa selvän käsityksen siitä, että verottajalla on tarkoitus saattaa KY:n liiketoiminta vararikkoon;

Vastaan kirjeeseen varsin lyhyen määräajan sisällä (Juhannusaika) ja selvitän, että kaikki maksuunpannut vero/ennakkoverot on maksettu. Vastauksen toimitan Espoon verovirastoon kuten verottaja pyytää. Pyydän myös, että liikaa maksettu liikevaihtovero palautettaisiin.

Liikevaihtoveropalautuksesta emme saaneet päätöstä? mutta yhtiö poistettiin ennakkoperintärekisteristä (heinäkuussa 1998 saamallamme ilmoituksella) 31.08.1998. Seuraavaksi jäimme odottamaan verottajan uusia toimia. Vuoden 1998 keväällä saimme kuulla, että Ky:n kirjanpito oli verottajan toimesta noudettu Tawastia tilistä, joka hoiti yhtiön kirjanpidon. Kun liikevaihtoveropalautukseta ei kuulunut, päätimme Helmikuussa 1999 perua palautushakemuksen ja liitimme saatavamme seuraavaan liikevaihtoverolaskelman kuukausi-ilmoitukseen jonka avulla saimme saatavamme vähenettyä tulevista liikevaihtoverosuorituksista.

On tarpeen selvittää mitä liiketoimntaa KY harjoitti. Vuotta aiemmin (1997 keväällä) olin sopinut Tavastia tilin kanssa siitä, että KY:n kumpikin kirjanpitäjä (Pilvi Salokannel ja Inkeri Pärn) siirtyvät vanhoina työtekijöinä Tawastia tilitoimiston palvelukseen Hämeenlinnaan ja että Tawastiatili ottaa huolehtiakseen mm. Ky:n kirjanpidosta. NTC International Ltd:n palveluksessa olin ainoastaan minä, muiden työntekijöiden työsuhteet olivat päättyneet. NTC:n tase oli laskenut vuoden 1994 tasosta 6 miljoonaa markkaa vuoden 1998 noin 500.000 mk tasolle. Yhtiön velkojien saatavat oli hoidettu varsin hyvin. Verottajan jälkivero (v.1995) ei vielä 1998 ollut saanut lainvoimaa. NTC ei kyennyt enää likviidivarojen puitteissa harjoittamaan asianmukaista liiketoimintaa. Kaikki ostot tuli maksaa heti, myöskään yhtiöön ei voinut enää hakea riskisijoituksia. Yhtiön omat pääomat yli 3 milj. mk olivat sulaneet olemattomiin 4 viimeisen vuoden aikana. Ky tuki NTC:n toimintaa ostamalla joitain tuotteita, kuin myös tuomalla maahan tavaraa ja myyden edelleen NTC:lle. Tämä toiminta oli varsin pienimuotoista mutta menettely tuki NTC:n mahdollisuuksia selvitä sitoumuksistaan sekä kiinteistä kuluistaa. Tavoite oli harjoittaa liiketoimintaa niin pitkään, että veroprosessin lopputulos saadaan hallintomenettelystä, ja päättää NTC:n jatkosta tämän jälkeen. Ky:llä oli varsin suuri merkitys minun taloudelleni, olihan sen varallisuuteen vuosien varrella kertynyt kohtuullisen oma pääoma, jota vielä vuonna 1998 oli yli 300.000 mk.

Vuonna 1999 alkoi asiassa tapahtua. Saimme alustavan verotarkastuskertomuksen jonka oli laatinut Seija Talarmo. Annoimme vastineen kyseiseen alustavaan kertomukseen.

Seuraavassa lopullinen kertomus - lähetetty tiedoksi KY:lle huhtikuussa 2000, jota kommentoin. Loppuun lisään HTM Ari Niemensivun laatiman oikaisuvaatimus.

Seija Talarmo pääsee ensimmäiseen kappaleeseen ja aloittaa mielikuvien muokkauksen. Hän ei perustele lausumansa sisältöä. Hän ei tuo esille kaupparekisteritietoja tai yhtiöiden hallituksen pöytäkirjoja tai osakasluetteloita. Virkamiehan ei tarvitse, väite riittää ja virkamies "saa" valehdella. Virkamiehen virheet ovat oikeausasiamiehen antamien ratkaisujen perusteella järjestelmällisesti vähäisiä, tai niillä ei ole ollut vaikutusta asiasta tehdyn ratkaisun sisältöön. Tämän selvityksen saa toistuvasti mikäli viranomaistoiminnan valheellisuudeta/virheistä tai väärästä todistuksesta valitettaessa oikeusasiamiehelle. Hallintomenettely taas toteaa mm. salaisen verotusaineiston jakelusta ulkopuolisille, että asian käsittely ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan/harkintavaltaansa, kuten asiakirjoista hallintoikeuden NTC koskevissa pöytäkirjoista voimme lukea: asiasta lasusuu mm. Olli Ryynämen seuraavasti: klikkaa Olen käytännössä kokenut, että hallintoikeuden rajaton harkintavalta oikeuttaa harjoitetun virannomaistoiminnan mielivallan. Tämä lienee myös tavoite. Viranomaisen tarkoitusperäiset virheet ja mielikuvien manipulointi on siis sallittua, ja ne saavat vaikuttaa koko prosessin tulokseen.

Sivun 2 kappale alkaa:

Olin NTC International Ltd:n toimitusjohtaja sekä Toimito- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky:n vastuunalainen yhtiömies. Balstar Oy:n hallituksessa en ollut koskaan, en myöskään osakkaana tai johtajana. En ollut missään asemassa NTC Partners Oy:ssä en omistajana en johtajana. En ollut vuoden 1995 jälkeen missään asemassa Ruotsissa toimivasta National Tape Co:ssa (asia käsiteltiin myöhemmin erillisessä oikeusprosessissa ja oikeus vahvisti etten ollut osakkaana tai johtavassa asemassa Tational Tape Co.ssa). Olen toiminut kyseisen yhtiön suomalaisena yhteistyökumppanina ja alan asiantuntijana, en vuoden 1995 jälkeen omistanut yhtiöstä ainuttakaan osaketta, en ollut hallituksessa eikä minulla olet asemaa yhtiössä. (Näistä tarkemmin vielä kirjassa Hoviväkeä II) NTCV AS Eestissä toimin johtajana, en omistanut osakkeita en ollut toimitusjohtaja, en myöskään koskaan ollut yhtiön hallituksessa. Mecrent Oy:n osakkaana (1/3 osa) olin ollut, osakkeet oli kuitenkin myyty edelleen vuonna 1997 enkä tarkastuskertomuksen laatimisen ajankohtana ollut enää osakas, puhumattakaan muusta asemasta yhtiössä. Seija Talarmo valehtee ja antaa asiassa väärän lausuman.

Minkä hän lausuu oikein, on liikevaihtoveron määrä ja siihen liityvä palautushakemus joka on merkitty alustavaan kertomukseen väärin.

Edellä ensimmäisessä kappaleessa (kopio alla) Seija Talarmo kirjoittaa mielikuviaan. Todellisuudessa hän kieltäytyi saapumasta Helsinkiin minua tapaamaan, ja halusi minun saapuvan Hämeenlinnaan alustavaan keskusteluun. Kun yhtiön toimitilat olivat Espoossa sekä yhtiön kotipaikka Espoossa pidin kohtuullisena, että alustava keskustelu käydään yhtiön kotipaikkakunnalla. Sama tilanne toistui myös alustavan tarkastuskertomuksen kuulemisen osalta ei alkukeskustelua, ei loppukeskustelua. Hämeenlinnassa kirjoitetun tarkastuskertomuksen marinointia oli mahdoton saada Espooseen. Se, että verotarkastus suoritettiin Hämeen lääninveroviraston toimesta hämeessä ei olisi saanut johtaa sihen, että kuuleminen näin vältettäisiin. Ruotsissa "työskentely"on Seija Talarmon marinoima/tehtailema motiivi kuulemisen esteeksi. Kirjeessäni (alempana) selvitän kantani asiassa, olin valmis suulliseen keskusteluun sen jälkeen kun kirjanpitoasineisto on palautettu haltuuni. Olin yhteydessä veronmaksajien keskusliittoon saadakseni tukea sille, että verotarkastus suoritettaisiin Uudenmaan veroviraston toimesta. Tästä tarkastuskertomuksen sivulla 4-5. Kun alustavaa kuulemista ei haluttu suorittaa, päätin odottaa vastausta veronmaksajien keskusliiton laatimaan oikaisuvaatimukseen.

Seuraava 18.06.99 laatimani kirje valaisee asiaa:

kertomus jatkuu:

Oli selvää, että Hämeen alueella ollut mitään yhtiötä jonka liittyisi KY:n intressiyhteyteen - sellaista ei näytetty - joten lausuma on Seija Talarmon luoma hypoteesi. NTC:n kotipaikka on Espoo, eli toimivaltainen asiassa on Uudenmaan lääninverovirasto. NTC:n verotarkastus on tästä huolimatta suoritettu Hämeen lääninveroviraston toimesta. Jälleen asialla on Hämeen Lääninverovirasto sekä tähän läheisesti liittyneet voimat. Mitään pitävää "tarkoitusmukaisuus" syytä toimivallan siirtoon ei perusteltu tämän tapauksen yhteydessä. Seuraavassa asiasta:

Mielenkiintoinen havainto on, että Seija Talarmo viittaa verohallinnon rekisteritietoihin, mutta ei kaupparekisteritietoihin - tämä on ristiriidassa verotarkastuskertomuksen etusivun kanssa. On syytä palata tarkastuskertomuksen ensimmäiselle sivulle:

Tarkastuskertomus toteaa: Tarkastuskohde: Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky Lähiosoite: Olarinluoma 15 Postitoimipaikka: 02200 Espoo Rekisteritiedot: Kaupparekisteri 27.12.1991 Liiketoimintapaikka Espoo. Veroviraston rekisteritiedot, kuin myös tapa hoitaa hallintotehtäväänsä on mielivaltaista, se ei pyrikkään objektiivisuuteen - vaan verotukseen. ONKO TODELLA NIIN, ETTÄKIRJANPITOA SUORITTANEEN TILITOIMISTON KOTIPAIKKA - RATKAISEE ASIAKASYRITYKSEN KOTIPAIKAN? Tarkastuskertomus jatkuu:

Tarkastuskertomuksen aineisto ei tuo esille ainuittakaan myyntilaskua joka olisi numeroimatta. Laskutus tapahtui ATK järjestelmällä. Kaluston myytisopimukset on viety kirjanpitoon sopimuksien sisällön perusteella. Tilitoimiston vaihduttua - myös ATK järjestelmä muuttui, se mitä Seija Talarmo tarkoittaa Tawastiantilin laskutuksen merkityksestä? - jää arvailujen varaan? Antamassamme selvityksessä näytämme toteen, että 1997 loppuvuoden kirjanpidon suorittamisesta Tawastiatili laskutti palveluistaan 1998 alkuvuonna - kirjanpidon valmistuttua (ei vuonna 1997). Kirjanpidon vientitekniikka muuttui myös Tawastiatiliin siirtymisen yhteydessä. Menettelyn lainmukaisuutta ei ole asetettu kyseenalaiseksi. Kertomuksessa harjoitettu vihjailut ja hypoteesien marinointi luo mielikuvia jotka jäävät ilmaan roikkumaan.

Seija Talermo ei lainkaan tutkinut sitä oikeustosiseikkaa, että olen myynyt omistamani ruotsalaisen National Tape Co:n osakkeet vuonna 1995 kesällä Ruotsalaiselle ostajalle. Ennen yrityskauppaa toimin yhtiön yhtenä prokuristina, josta johtuen olen allekirjoittanut ky. kauppakirjan. Verotarkastus koski vuotta 1997, siten aiempien vuosien toimet eivät kuuluneet verotarkastuksen sisältöön. Seija Talarmo harjoittaa tarkastuskertomuksessaan puolitotuuksia ja tuo julki näihin marinoituja hypoteesejä sekä mielikuvien muokkausta. Vesikuja 3-5, Espoossa oli KY:n ja NTC Int Ltd toimipaikan osoite 1997 alkuvuoteen asti. Kesällä 1997 suoritettu muutto viereiseen kortteeriin johti osoitteen vaihtumiseen.

On syytä tarkastella verotarkastaja Seija Talarmon ajatuksenkulkua sekä matemaattista kausaalisuutta hieman tarkemmin kuin mitä tarkastuskertomuksen sisältö antaa lukijalleen ymmärtää. Ensimmäiseksi Seija Talarmo lausuu, että KY ei saanut myyntivoittoa ostamistaan ja edelleen myymistään tuotteita. Tosin sanoen hän todistaa, että KY ei ole saanut verotettavaa tuloa. Seuraavaksi kerrotaan, että Ky on vähentänyt ostoistaan liikevaihtoveron ja myynyt tuotteet edelleen vientiin ilman liikevaihtoveroa. Varsin ymmärrettävää ja kaikkinensa liikevaihtoverolain hengen mukaista. Tämän jälkeen hän siirtyy NTC:n liiketoiminnan tarkasteluun, jonka kirjanpidon sisältöä vuosien 1995-1999 osalta ole lainkaan tarkastettu, asetelma on vastoin hyvää verotarkastustapaa kuin myös antaa oikeuden epäillä hänen hypoteesiensa sisällön kausaalista aitoutta. Hän on oikeassa, että NTC ajautui konkursiin vuonna 1999, samana vuonna kun hallinto-oikeus ratkasi NTC valituksen jälkiveroista Ks:Hallintomenettely

Tarkastelen tarkastuskertomuksen laskelmia sen aineiston perusteella joka on liitetty tarkastuskertomukseen. Tarkastuskertomuksen sivulla 7 viitataan laskelmiin liitteissä 1 ja 2. Kopiot seuraavassa:

Ensimmäiseksi kiinnitin huomiota laskujen numerointiin joka esiintyy kaikissa laskuissa. Samoin matemaattisiin epäkohtiin/epäjohdonmukaisuuksiin joita selvittääkseni olen kopionut 2 KY:n laskua. Ensimmäinen on tehty ATK järjestelmällä joka oli sekä NTC:n, että Ky:n käytössä vielä elokuusssa 1997. Seuraava on lasku joka on tehty Ky:n itselleen hankkimalla uudella ATK järjestelmällä. Samalla laskujen numerointi vaihtuu:

Laskutusohjelma/liikehallintaohjelma vaihtuu syyskuussa 1997:

Laskut antavat vastauksia myös useaan muuhun hypoteettiseen verotarkastaja Seija Talarmon mielikuvista. Kummassakin laskussa selvitetään milloin vienti on tapahtunut ja mitä kulkuneuvoa käyttäen. Kaikista vienneistä on laskujen liitteenä tullausilmoitukset asianmukaisine vientitarkastusleimoineen. Tarkastuskertomuksessa on kyseenalaistettu vientitapahtumien kuljetukset. Asiasta lisää tuonempana. Kummassakin laskussa näkyy mm. vietyjen muovikalvojen lukumäärä sekä kappalemääräisinä, että laatikkomääräisinä. Laatikoiden määrä ja kappalemäärä - näiden suhteessa - ei anna kausaalista todistusta kun otetaan huomioon, että verotarkastaja Seija Talarmo laskee ostetut kappalemäärät osin laatioiden perusteella ja osin ostettujen kpl määrien perusteella, tai miten asia on ymmärrettävä kun tarkastellaan mm. ajakotaan johon edellä esitetty ensimmäinen myyntilasku liittyy:

Polypropeenikalvoja on ostettu 91kpl+28kpl+24kpl36kpl = 179 kpl/ hintaan 28.385:- markkaa. Ostojen perusteella - joka on tapahtunut pakkaus perusteiseen laskutukseen perustuvana ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että ostojen ja myyntien välillä olisi erotus. Varotarkastus väittää, että erotus olisi johtanut ylilaskutukseen: "tavataa on myyty enemmän kuin ostettu". Väite on perustelematon, siihen ei ole olemassa kausaalista näyttöä. Verotarkastuskertomuksen liitekohdassa mainittu laskelma ei tue tätä väitettä. Verotarkastus on laskelmien osalta kelvoton, eikä perustu aineelliseen totuuteen. Se - onko kyseisen ajankohdan osto transaktiot riittävä selvitys yrityksessä tapahtuneista ostoista oikeuttaa duupiohin. Yritys on toiminut vuodesta 1983 - kun otetaan huomoon KY:n fuusioidut liiketominnat. Varastoja/ tai annettua selvitystä ei lainkaan otettu huomioon verottajan laskelmissa.

Verotarkastuskertomus jatkuu seuraavasti:

Olosuhteet vuonna 1997 olivat seuraavat. Ntc:n palveluksessa ei ollut ryöntekijöitä kesän 1997 jälkeen. NTC:n likviditeteetti oli tiukka ja itse toimin yhtiössä talkoo periaatteelle. NTC:llä ei ollut myöskään mahdollisuuksia ostaa tuotteita luotolla Eestiläiseltä tehtaalta. NTC:n velka Eestin tehtaalle oli aiemmilta vuosilta huomattava ja uutta velkaa se ei saanut. Tuonnista vastasi omistamani KY, se myi tuotteet edelleen myös NTC:lle joka tarvitsi myynnistä saamaansa katetta, voidakseen edelleen hoitaa välttämättömiä sitoumuksiaan. Seuraavaksi esimerkki tuontiprosessista, kuitit perustuvat käteissuorituksiin:

NTCV Lasku:

Tuontitullausilmoitus:

Tullauspäätös:

Satamamaksu:

Seraavassa kitjanpidon tiliöintitosite:

Edellinen kirjanpidon aineisto keroo KY:n suorittamasta tuotitapahtumasta kirjanpidon kirjauksista sekä suorituksista. Verotarkastaja mainitsee tarkastuskertomuksessaa,n että viennistä ei ole vientikustannuksia. Vientiasiakkaan kirjanpito asiassa on tarkastamatta. Kun kaupan osapulolet maksavat kauppatavasta riippuen (SIF tai FOB ym.) on viennin tai tuonnin rahdit tässä kertomuksessa kokonaan jätetty selvittämättä sen osalta mitä kauppatapoja on harjoitettu. Käytetty kulkuneuvo näkyy tullausasiakirjoissa. Perävaunusta puhuminen jonka omistajaksi on merkitty Kauko Pusa liittyy taas rekkaliikenneyhtiön omistamaan perävaunuun, asian merkitystä tässä tarkastuskertomuksessa voi vain ihmetellä.

Laskelma koteloista on matemaattisesti virheellinen, tästä enemmän Ari Niemensivun oikaisuvaatimuksessa. Toisekseen laskelmaa häiritsee varastossa olleiden sekunda koteloiden "arvo" joita ei ole viety inventaariin. Niistä on kuitenkin myytäessä saatu noin 1:- mk kappaleelta ja näin vaikuttavat myyntimääriin.

Kuittauksiin viitataan tarkastuskertomuksessa? niiden kausaalisuutta ei ole kiistetty. Kuittauksien sisältö on matemaattisesti sekä aineelliseti tehty oikein. Tavoite on ollut selvittää saatava ja velkasuhteiden keskinäiset suhteet ja saattaa ne kahdenkeskisiltä suhteiltaan asianmukaisiksi. Myös virheitä sattuu henkilöyhtiössä helposti koska vastuullisen yhtiömien taskussa toimii usein kassa. Ky:n vastuullinen yhtiömies vastaa yhtiön veloista omalla omaisuudellaan niin myös käteisvaroista. Tästä on kyse myös seuraavassa tapauksessa:

Verotarkastaja Seija Talarmo käsittelee henkilöyhtiötä kuin osakeyhtiötä ymmärtämättä henkilöyhtiön statukseen liittyviä olosuhteita. Henkilöyhtiössä vastuullinen yhtiömies on varsin usein yrittäjä joka ylläpitää kassaa. Kassa on sama kuin yhtiömiehen tasku ja kausaalisuus on kirjanpidosta luettavissa, se onko kassa miinuksella tai plussalla ei ole merkityksellistä - ei ole tarkoituskaan varat tulevat kassaan yhtiömiehen varoista. Edellinen kahteen kappaleeseen jaettut transaktiot on tarkoituksenmukaisesti erotettu toisistaan vaikka asia koskee yhtä ja samaa transaktiota - lienee tarkoitushakuinen menettely. Velka Holkka Oy:lle on merkitty Tsto- ja tilipalvelu Ky:n taseeseen ja tuloslaskelmaan ja jäänyt maksusta huolimatta kirjaamatta. Velka on 1997 ollut taseessa huolimatta, että se on maksettu. Lainan takaisinmaksu on tapahtunut 24.06.91. Velan maksaminen ja kirjanpidon sisältö peruteiltaan tukee suoritusta, ja kuittaa velan maksetuksi, kirjaus on tehty oikein vaikka viivästyneenä . Verotarkastajan tavoitetta tukemaan osoitettu tarkastusmerkintä kertoo karua kieltään verottajan toimintatavoista. Asiasta lisää oikeisuvaatimuksessa.

Se miten Seija Talarmo käsittelee asiaa - on kirjanpidon kausaalisuuden perusteella mieletön. Asialla ei ole mitään tekemistä kassan negatiivisuuden ja positiivisuuden kanssa siinä merkityksessä jota hän ajaa takaa. Omalla pääomalla maksettu sijoitus/transaktio luonnollisesti näkyy myös sijoituksena yhtiöön, olihan kyseessä aikanaan yhtiön saama laina sekä sen pois maksu. Verotarkastuskertomuksen sisältö antaa asiassa virheellisen viitekehyksen. Seija Talarmon käsitys kirjanpidon merkityksesä ja kausaalisuudesta saa huonon arvosanan.

Sivu 10-11 kertoo mielikuvista joita aineisto ei tue. Mm. kaikista vienneistä ja tuonneista on kirjanpidossa olemassa tullin leimaamat asiakirjat, laskut ym aineito. Tavaran omistusoikeudesta ei ole epäselvyyttä. Maahantuontien tullaukset on hoitanut Toimisto- ja tilipalvelu, laskut on asianmukaisesti NTC siirtänyt Toimisto- ja tilipalvelulle ei myöskään ole näytetty, että kyseiset laskut olisivat myös NTC:n kirjanpidossa - näin ei ole myöskään väitetty olleen. Tarkastuskertomus pyrkii kikkailemaan olosuhteilla jotka ovat olleet kiistattomat. Tawastiatilin suorittama kirjanpidon ylläpito näkyy kaikessa aineistossa. Palkan maksu kesäkuun 30 pv Pilvi Salokanrteleelle päätti hänen työsuhteensa ja hän siirryttyään Tawastiatilin palvelukseen. Asiassa harjoitettu tarkoitushakuinen manipulointi sekä verotarkastuskertomukseen kirjoitettu kieroilu ja juoniminen on varsin karkeaa. Mielettömin väite on, että yritysten toiminta ei olisi ollut itsenäistä. Ei ole väitetty, että Toimisto- ja tilipalvelu olis saanut ansiotonta hyötyä kauppatavoista päin vastoin kertomus lausuu, että se ei olisi saanut hyötyä. NTC on toiminut siis sekä tuotteiden myyjänä että ostajana, näin on asianlaita. NTC on myyjänä saanut likvidejä varoja ja on myös ostajana voinut suorittaa sitoumuksensa KY: lle. Joissakin tapauksissa tilivientejä on tehty kuittaamalla velka saatava suhteita. Kaikista KY:n tuonneista Lvv on maksettu tullille etukäteen, kaikista Ky:n myynneistä on Ky tilittänyt verot valtiolle muuta ei väitetäkään. Kuittaamisen näissä olosuhteissa on konvenanssi ja perusteiltaan hyväksyttäviä, niitä ei voida todeta laittomiksi. Liikevaihtoveroihin liittyvät hyötymisnäkökohdat ovat hypoteettisiä eikä niistä ole verottaja tehnyt lainkaan laskelmia - hyötymispuheille ei ole näyttöä.

Tarkastuskertouksen laskelmat on tehty tarkoituksenmukaisesti ja eivät perustu matemaattiseen totuuteen, laskelmat eivät ota myöskään huomioon yrittäjän antamia kirjallisia selvityksiä, (ei alkukeskustelua ei loppukeskustelua)

Toimenpiteet kertovat karulla tavallaan verottajan toimintatatavoista. Ky:n tapauksessa toistuu mielivalta, joka lienee vielä kavalampaa kuin mitä harjoitettiin NTC:n osalta. KY:n kirjanpito sisältää transaktioista vienneistä ja tuonneista, sekä kaikki viranomaisasiakirjat joidenka aitoutta ei voi kiistää. Tästäkin huolimatta saamme seuraavassa nähdäksemme viranomaistoiminnan tulokset:

Tarkastuskertomus toimitetaan minulle tiedoksi 06.04.2000 päivätyllä lähetteellä. Oli kulunut 2 vuotta HAL98/00351 tarkastuskertomuksen kirjaamisesta diarioon. Liikevaihtoverotus on suoritettava 3 vuoden sisällä sen tilikauden päättymisestä mitä vuotta verotus koskee. Tämän kertomuksen on laatinut Sisä-Suomen lääninverovirasto ja sen lähetteellä toimittaa Uudenmaan verovirasto. Saan aikaa verottajan 2 vuotta aikaa kuluttaneen verotarkastuskertomuksen vastineen laadintaan vajaat 3 viikkoa.

Verotarkastaja Seija Talarmo laatimassaan verotarkastuskertomuksessa ryhtyy manipuloimaan yhtiön liiketoimintaa siitä lähtökohdasta, että sen liiketoimta puretaan muiden toimijoiden liiketoiminnan osaksi. Mielenkiintoinen tapa kun otetaan huomioon, että itse liiketoiminnan tapahtumia ei siirreetä yhtiöille joita transaktioiden tulisi rasittaa. Liiketoimintojen purkaminen suoritetaan niin, että liiketoimien purkamisesta saadaan syntymään veroseuraamus. Kulut poistetaan tuloslaskelmasta ja laskutus siirretään suoraan tulokseen. Tämän kummenpaa ei hallintoviranomaisille tarvitse esittää, hehän hyväksyvät kaiken mitä viranomaistaho verotuksessa pyytää. Tämä menettely on Sisä-Suomen veroviraston liiketoimintatapa jota se toteuttaa hallintoalueellaan. Minä koen Ky:ni osalta saman menettelyn jonka koki NTC sillä erotuksella, ettei menettelyssä tuoda esille väitettä bulvaanista? sellaiseen ei ollut mahdollisuutta kun asikkaat eivät olle kukaan merkittävässä suhteessa Ky:n

Kun KY on koko historiansa tuottanut voittoa ja sen oma pääoma on näin kasvanut on verottajan väite siitä, että yhtö ei olisi liiketoimillaan tavoitellut voittoa. Väite on mieletön eikä perustu totuuteen. Mielenkiintoinen on myös KY:n myymään jäähdytyskoneeseen liittyvä tapaus. Verottaja väittää, ettei KY:llä ollut liiketoimintaa Eestissä. pitää paikaansa, mutta se ei estä Ky:tä harjoittamasta vientiokauppaa. Jäähdytytyskoneen oli KY myynyt Eestiin vuonna 1996. Kone oli pitkän seisokin johdosta vaurioitunut niin, että se ei ollut toimintakunnossa mistä syystä myyjä joutui korjaamaan sen kustannuksellaan. Asiaa voi myös tarkastella asineiston pohjalta. MV Jäähdytys on aloittanut työn saatuan 25.000 mk ennakkosuorituksen josta olen saanut käsintehdyn kuitin:

Kuitti selvittää mm. että hinta on arvioitu yht 40.000 mk suuruiseksi, että hinta ei sisällä laitteiston siirtoa. Kuitin ylälaidassa on merkintä, että ennakko on viety tositteella 66 verollisena ennakkona. Seuraavassa on lopullinen MV-Jäähdytyksen lasku. Laskussa (alla) kiinnittää huomiota se, että maksettu käsiraha on viety laskuun nettona 20.401, 80:- (ilman Lvv). Laskun loppusummaan on ATK järjestelmä automaattisesti lisännyt Lvv:n aivan oikein. Laskusta on käsirahan jälkeen jäänyt suoritettavaksi yht 9.466:- mk sis. Lvv. Lasku kertoo, että kyseessä on vedenjäähd. asennus/Tallinna, että laite on korjattu. Kun tarkastellaan verotarkastuskertomuksen sisältöä voi panna merkille, että verotarkastus kertoo 19.08.97 viedyn kirjanpitoon 69.466:- mk. Verotarkastaja on erehtynyt tai tarkoituksellisesti lisää vientitositteen nro66 yht 25.000 mk käsirahan ja laskun 5426 yht 44.466 mk yhteen, eli yht 69.466:- mk. Tästä ei suinkaan ole kyse, mutta verotuksessa mitä suuremmat luvut liitetään tarkoitushakuiseen laskelmaan saadaan verotuksen pruttosumma nousemaan. Ky:n suoritaama asianmukainen takuukorjaus johti verotaajan tulkintaa siitä että se lisätään yhtiön tulokseen. verottajan virheet ja mielivallan aina poikkeuksetta maksaa verovelvollinen, mten oikeusjärjestelmämme sallii tällaisen "yhdenvertaisuuden". Alla MV-Jäähdytyksen lasku asiasta.

 

 

Olin käynyt pitkän ja raskaan prosessin NTC:n pelastamiseksi. Olin alkuun uskonut voivani menestyä hallintomenettelyssä kunnes huomasin, että koko menettely - yhtä kaikki - nousee vastaan samoista lähteistä, samoista hallinon orgaaneista joissa yhteistyötä päivittäin tiivistetään ja marinoidaan. Ky:n prosessissa verotarkastuskertomus tehtailtiin saman verotusyksikön toimesta kuin NTC:n, eri henkilön nimissä. Kertomuksen sisältöä leimasi Matti Huovisen ja Hannu Kuortin luomiskulttuurille ominainen taiteellisuus, taiteellisuus joka oli syntynyt Sisä-Suomen lääninverovirastossa - NTC:n tarkastuskertomukseen - ties kuinka moneen muun eri yrittäjän arkea koristamaan.

Verotusehdotus johti KY:n jälkiverotukseen 04.01.2001 yht 125.411 mk sekä veronkororusta 10.000 mk Liikevaihtoverotuksesta en ollut saanut päätöksiä, ne on ilmoituksen mukaan lähetetty postitse ilman vastaanottotodistusta, mikä lienee varsin poikkeavaa, mutta minun kohdallani se menettely antoi mahdollisuuden peittelyyn. Asiasta lisää tuonnempana. Seuraavat jälkiveropäätökset elinkeinotoiminnan tuloksesta v.1997 ja 1998:

Verovalitusten käsittely oli kesken saadessani Uudenmaan verovirastosta konkurssisäännön tarkoittaman maksukehoituksen Ky:lle määrätyistä jälkiveroista.. Asialla oli Asianvalvoja Jussi Tuominen, olin hänen kanssan yrittänyt keskustella, turhaan - hän edusti sitä arroganttia veroviranomaistahoa joka haluaa tähden rintaansa viranomaisyhteistyön hedelmistä. Olin aiemmin saanut kokea hänen ylimielisen suhteutumisen minua kohtaan, joten minulla oli kokemusta hänestä jo parin vuoden takaa. Veroviranomaisten tavoite oli varsin selvä, sen ymmärtäminen oli helppoa. Kopio maksukehoituksesta jonka noudan avustavalta ulosottomieheltä Salme Roiniselta:

Verottajalla/ Jussi Tuomisella on tuomisia - on kiire, hän pitää tärkeänä, että hallintomenettely ei ehdi antaa perintäkieltoa tai toissijaisesti ottaa asiaa käsiteltäväksi ennen konkurssiinasettamista. Saan konkurssihakemuksen viikon kuluttua edellä mainitusta maksukehotuksesta:

Maksukehoituksesta selviää, että asianajaja Leo Puiro on saanut tehtävän verottajalta. Hän haluaa asianhoidon siitäkin huolimatta, että itse hakisimme yhtiön konkursiin. Seuraavaksi sain tiedoksiannon lausumapyynnöstä:

Menettely jatkuu, siitä seuraavassa kappaleessa>> Next >>

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>