Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.2.6


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

2. Oliko ohimyyntiä tapahtunut, mitä todistajat asiasta todistavat, sekä empiirinen aineisto. - S.6

Hovioiden tuomio on ristiriitainen ja siten mieletön, perutelen miksi:

  • Prosessin aikana ei lainkaan käsitelty Yrjö Reinikaisen tileillä vuosina 1991-1994 aikana tapahtuneita transaktioita, ne eivät kuuluneet syytteen sisältöön ei myöskään kaikin osin ajalliseen yhteyteen. Väitetty - arvioihin perustuva - ohimyynti on tapahtunut kesäkuun 1991 ja Elokuun 1992 välisenä aikana. Kun prosessin aikana ei esitetty mitään laskelmaa tai näyttöä Yrjö Reinikaisen tilillä tapahtuneista transaktioista ky. ajalta - tai niiden perusteista, kuvaa päätöksen perustelut tältä osin täydellistä kyvyttömyyttä omaksua realimailman vastaavuutta/aineellista testattavuutta. Ks. Tutun hovioikeuden käsittely asiassa: Pos.29.5
  • Koko prosessin aikan ei esitetty, että Starlon Oy sekä K-Tuote ei olisi saanut lukuisaa määrää laskuja NTC:ltä. Tällaista päätöksessä ilmenevää väitettä ei ole kukaan todistaja esittänyt.
  • Kämäräinen kertoo verotarkastuskertomuksen yhteydessä tehdyistämyynneistä ja mainitsee myös tarkastuskertomuksessa puuttuvista myynneistä laskun, seuraavasti (klikkaa): Sitten on lasku 772 tämmöiselle Starlon Oy:lle (klikkaa) päivämäärä kuitenkin se oli tämän  tarkastuksen loppuvaiheessa jossa on myyty 1000 kpl 18 markan kpl hintaan ja laskuun on kirjoitettu, että se on saatu käteisellä. (ps. kyseessä ei ole NTC:lle tapahtunut myynti, vaan Citylink Oy:n myynti suoraan Starlon Oy:lle ja suoritettu käteisellä).
  • Kun päätöksen perustelut laaditaan päätöksestä käsin ja päätöksen perusta liittyy esittelijänä toimineen Halmeen elämänkokemuksellisiin sympatiohin, voidaan kokea näinkin asiatonta perustelua. Vähäinenkin tutustuminen verotarkastuksessa tehtyihin yhteenvetoihin olisi tuonut asiassa lisävalaistusta - hovioikeuden hovineuvoksille.
  • Arvio 50.000 kasetin ohimyynnistä ei perustu mihinkään. Kuten päätöksessä todetaan - se on Hovioikeuden arvio. Kirjanpidon tarkastuksessa tehty Kari Kämäräisen ja asiantuntijatodistaja KHT Veijo Olavi Riistaman todistus ei merkinnyt Hovioikeuden neuvoksille mitään.
  • Maininta 1,5 miljoonan markan tilitapahtumista "kyseisenä aikana" ei matematiikan perusteella ole selvitettävissä kasettien ohimyynnillä. Arvioitu 50.000 kpl merkitsisi a.30 mk keskihintaa ohimyyntinä? Kasettien hinnan on todistajien kertoman mukaan keskihinnaltaan noin 10:- mk luokkaa lvv 0%. Tästä voi päätellä, että hovioikeuden arviointi perustuu laskutaidottomuuteen jo esille tulleen objektiivisuuden puutteen lisäksi.
  • NTC:n 18.000 mk lasku Starlon Oy:lle (vuosi 1994.06) oli ainoa joka aiheutti keskustelua, myös ainoa josta yksityiskohtaisesti kiisteltiin salissa.. Lasku oli kuitattu sen laatimisen yhteydessä 06.94 ja varat Heikki Metsäpuro lähettämällään transaktiolla suoritti viikko tämän jälkeen. Hovioikeuden päätöksessä mainittu lasku on v. 1994 lasku, joka ei edes liittynyt käsiteltävänä olevaan asiaan/syytteeseen mikä koski vuosia 1991-1993 (kuten syytteestä ilmenee: klikkaa). Syyte liittyy viitekehyksiin CityLink Oy 1991-08.1992. ja Etronia 1992-04.1993 Etronian osalta ei ole voitu osoittaa tapahtuneen ohimyyntiä. Mitään ohimyyntiä ole osoitettu tapahtuneen näiden yritysten ulkopuolelta. Asiassa vaikuttaa myös se tosiseikka, että elokuun 1992 jälkeen ei ole mitään väitteenvaraistakaan aineistoa ohimyynnistä - edes hypoteettisesti. NTC ostot ja myynnit v.1993 osalta tarkastettiin verotarkastuksen (I) yhteydessä, siinä ei ollut näyttöä/perusteita ohimyynnistä tai johtanut jälkiverotukseen.

Hovioikeudelle/varsinkin puheenjohtaja Kalske: Empiristien mukaan hyvä syy toteta pitämiseen on se, että väite perustuu empiirisiin havaintoihin tai on niiden perusteella testattavissa. Testaaminen tapahtuu parhaiten todentamalla (verifioimalla) eli osoittamalla väite oikeaksi tai osoittamalla vääräksi. Rationalistien mukaan toden tiedon perusehtona on sen sisäinen ristiriidattomuus. Tämän rationalistien edustaman koherenssiteorian mukaan totuus ei voi koskaan olla ristiriitainen. Siksi käytettyjen käsitteiden täytyy muodostaa loogisesti ehyt systeemi, esimerkki sellaisesta menettelystä mainitaan matematiikka. Olen aiemmin testannut Hovi-oikeuden päätöstä ja tulokset osoittavat päätöksen ristiriitaiseksi - siten kelvottomaksi. Edellisen perusteella totean sen kokonaisuudessaan arvottomaksi tekeleeksi johon vain korruptoitunut oikeusistuin kykenee.

Seuraava tukee lausumaani. Kuin myös tilini transaktioita koskevan käsittelyn päätöksen perusteet: Ote Turun Hovioikeuden käsittelystä - käyty edellä mainitun Hgin hovioikeuden käsittelyn jälkeen v.2006 ja se liittyy edelliseen.

Puheenjohtaja: Onko tätä teidän firmaa muuten tarkastettu?
Metsäpuro:       Siellä oli verotarkastus silloin joskus, mä en nyt muista koska se oli, mutta se oli justiin silloin näitten hommien aikana.
Puheenjhtaja:   Se on ollut samoihin aikoihin?
Metsäpuro:       Joo, se on ollut.
Harju:               Vuonna 1994, se on tässä. Se on tehty Tampereella.
Puheenjohtaja: Joo, tämä oli vain tällainen heitto, ei tästä ole aihetta sen enempään. Tarkastus on toimitettu ja..
Harju:               Joo, selvä.

Harju:  Ymmärsinkö oikein, että Starlon oli yhden miehen yritys?
Metsäpuro:        Joo, kyllä.
Harju:                Kulkiko Starlonin kassa sinun taskussasi?
Metsäpuro:        Nimen omaa -, just näin.

Harju:               Kun siellä suoritettiin 90-luvulla tarkastus, josta kerroit, olisiko se koskenut tämän ajan
tapahtumia, näitä kasettikauppojakin?
Metsäpuro:       Kyllä, se koski sitä.
Harju:               Saitko siitä jotain, tuliko kirjanpidosta jotain sellaista huomautusta, että siellä nyt olisi jotain vakavia puutteita?
Metsäpuro:       Ei mitään.
Harju:               Ei yhtään mitään?

Metsäpuro:       Ei.

Sekä 18.000 mk (josta Hgin hovioikeus päätöksensä perustelussa mainitsee asia syytteen ulkopuolelta) laskusta toimistopäälikkö Erja Ristola kysyy ja todistaja Heikki Metsäpuro vastaa:

Erja Ristola:      Tästä 20.000, joka on maksettu 4.7.1994, jossa lukee ”kaseteista” ja maksajana on Starlon Oy, niin liittyikö tähän jotain muuta tavaraa myös kuin nämä kasetit?
Metsäpuro:        Sanotaan, että miten mä, pääasiassa kasetteja mitä mä oon ostanut, mutta ainakin kerran oli sellainen runkokuorma, mikä oli viimeksikin, että oli V0-runkoja.

Puheenjohtaja:   Onko tämä nyt semmoinen, kun tässä on käsin kirjotettu, missä on ”kaseteista” ja lasku
94 06 30. Jaa se tarkoittaa tietysti 30.6.1994, 18.700 markkaa.
Harju:                Kyllä, se ei siis ole laskun numero vaan päiväys.
Puheenjohtaja:   Niin se onkin. Tässä väitetään, että nämä liittyvät nyt toisiinsa jotenkin.
Harju:                Se on mahdollista, koska ne määrät saattoivat vähän heittää, ennakkomaksu ja lopullinen summa.
Puheenjohtaja:   Niin, tämä on vähän erikoinen, kun siinä on kaksi lavaa videotuotteita, 17.670 markkaa, ja sitten on alv. tossa kai eritelty, laskettu tosta alv ja että se on 3.887,40 markkaa. En ole sitä katsonut –22 % tästähän ei - 18.700 ei nyt sen kanssa täsmää.
Harju:                Itsessään se on melkeinpä - tai se on lähempänä sitä 20.000 markkaa kuin tätä 18.000 se oikea summa todellakin.

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>